Start

Podregion Gotania

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez ARiMR nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Więcej informacji na stronach MRiRW oraz ARiMR.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Nowa-preferencyjna-linia-kredytowa

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

tel. (22) 623 26 95

fax (22) 623 11 55

www.krir.pl

 

 
Walentynki z orkiestrą PDF Drukuj Email

 

Walca z filmu "Noce i dnie", utworów z musicalu "Romeo i Julia" oraz wielu innych, nie tylko o miłości, będzie można posłuchać w piątek 5 lutego w Tyszowcach. Z okazji zbliżającego się święta zakochanych miejscowa orkiestra dęta zagra o 17.00 w domu pomocy społecznej Koncert Walentynkowy.

Będzie to kolejny występ zespołu, działającego od ponad roku przy Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach, w ramach cyklu "Zaczarujmy ich muzyką", współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Oprócz środków na organizację 8 koncertów SCK otrzymało wsparcie na zakup saxhornu i pulpitów do nut.

Dzięki poszerzeniu instrumentarium orkiestra wzbogaca repertuar o nowe aranżacje i rozbudowuje grupę kadrowo. - Mamy 4 nowych muzyków z naszej szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy uczą się gry na instrumentach od grudnia. Nauka idzie w dobrym tempie, a ich debiut planujemy na Wielkanoc - mówi dyrektor SCK w Tyszowcach Grzegorz Piliszczuk.

Wcześniej odbędzie się kolejny koncert w ramach cyklu, współfinansowanego przez fundację. Zaraz po piątkowym występie muzycy rozpoczną przygotowania do marcowego koncertu z okazji Dnia Kobiet.


(fot. arch. SCK Tyszowce)

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Tyszowce 2016-02-04

Znak sprawy: IKS.524.2.2016

 OGŁOSZENIE

 Na podstawie  art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)

 BURMISTRZ TYSZOWIEC

 ogłasza

 otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku.

 

I.   Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 1.Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych , celem spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do:

1)     Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a,

2)     Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lub. ul. Słowackiego 7b.

2.Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji ww. zadań wynosi 64 486,80 złotych / słownie sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy /, w tym:

1)     Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a – 58 486,80 zł / słownie pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy /.

2)     Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lub. ul. Słowackiego 7b -6000,00 zł. / słownie sześć tysięcy złotych zero groszy /.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi :

 1. po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,
 2. po zawarciu umowy  o wykonanie zadania ,zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.( Dz. U. z 2011r. Nr 6 , poz. 25 ).

2.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

III.  Termin i warunki realizacji zadania :

1.  Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 02 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania , których mowa w art.18 ustawy.

IV. Termin  składania ofert:    

 1. Termin składania ofert upływa 25 lutego 2016 r.(czwartek) o godz. 1330- decyduje data wpływu.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2016 r.(czwartek) o godz. 1430. Konkurs ma charakter jawny.
 3. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania .
 4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.
 5. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli któreś pytanie nie dotyczy wnioskodawcy , należy wpisać „nie dotyczy”.
 6. Do oferty należy dołączyć aktualny statut podmiotu oraz załączniki , o których mowa w formularzu oferty , potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132 , 84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 14.
 8. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.

 V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały Nr VII/89/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2016r. poz. 356)
 3. Decyzję o wyborze podmiotu ,który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z  protokołem wraz z oceną ofert.
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : www.bip.lublin.pl/tyszowce.
 5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :

-     ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,

-     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania ,w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

-     zadeklarowany udział środków finansowych własnych ,albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

-     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-     ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie , jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne ,zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,

-     złożenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły.

 1. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających , iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu. 

VI. Zrealizowane przez Gminę Tyszowce w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

 1. w roku 2015 – zrealizowano zadania publiczne na kwotę 64 486,80 zł w tym:

 a) Zadanie o nazwie „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu” na kwotę: 58 486,80 zł.

b) Zadanie o nazwie „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2014” na kwotę: 6000,00 zł.

 2. w roku 2014 – zrealizowano zadania publiczne na kwotę 66 532,92 zł w tym:

 a) Zadanie o nazwie „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu” na kwotę: 60 532,92 zł.

b) Zadanie o nazwie „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2014” na kwotę: 6000,00 zł.

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

 

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Tyszowce 2016-02-04

Znak sprawy: IKS.524.1.2016

 

OGŁOSZENIE

 Na podstawie art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)

  BURMISTRZ TYSZOWIEC

 ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

 

I.  Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin:

1) piłki nożnej,

2) zapasów i sumo.

2.Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji ww. zadań wynosi 90 000,00 ( słownie zł: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych  zero groszy gr); w tym:

1)     na piłkę nożną         - 60 000,00 zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy),

2)     na zapasy i sumo     - 30 000,00 zł. (słownie trzydzieści tysięcy złotych zero groszy)

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi :

 1. po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu,
 2. po zawarciu umowy  o wykonanie zadania ,zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.( Dz. U. z 2011r. Nr 6 , poz. 25 ).

2. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

III. Termin i warunki realizacji zadania :

   

1.  Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 02 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania , których mowa w art.18 ustawy.

IV. Termin  składania ofert:    

 1. Termin składania ofert upływa 25 lutego 2016 r.(czwartek) o godz. 1300- decyduje data wpływu.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2016 r.(czwartek) o godz. 1400. Konkurs ma charakter jawny.
 3. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik  do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania .
 4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.
 5. Oferta powinna być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli któreś pytanie nie dotyczy wnioskodawcy , należy wpisać „nie dotyczy”.
 6. Do oferty należy dołączyć aktualny statut podmiotu oraz załączniki , o których mowa w formularzu oferty , potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132 , 84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 14.
 8. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały Nr VII/89/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2016r. poz. 356)
 3. Decyzję o wyborze podmiotu ,który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z  protokołem wraz z oceną ofert.
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : www.bip.lublin.pl/tyszowce.
 5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :

-     ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,

-     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania ,w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

-     zadeklarowany udział środków finansowych własnych ,albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

-     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-     ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie , jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne ,zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,

-     złożenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły.

6. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających , iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

 

VI. Zrealizowane przez Gminę Tyszowce w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

 1. w roku 2015 - zrealizowano zadania publiczne na kwotę 90 000,00 zł w tym:

   a) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin: zapasy i sumo – na kwotę 30 000,00 zł.

   b) Szkolenie dzieci i młodzieży z dyscyplin piłki nożnej oraz w rozgrywkach okręgowych na terenie województwa lubelskiego – na kwotę 60 000,00 zł.

 

2. w roku 2014 – zrealizowano zadania publiczne na kwotę 90 447,69 zł w tym:

 a) Organizowanie zajęć, zawodów z dyscyplin piłki nożnej oraz prowadzenie rozgrywek międzygminnych i regionalnych na terenie województwa lubelskiego – Tyszowiecki Klub Sportowy „HUCZWA” na kwotę – 65 000,00 zł .

 b) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin: zapasy i sumo – Miejski Klub Sportowy Pogoń Tyszowce na kwotę 10 400,00 zł.

 c)  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin: zapasy i sumo - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy POGOŃ w Czartowczyku organizacją pozarządową z siedzibą w Szkole Podstawowej w Czartowczyku  na kwotę 15 047,69zł.

 

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

 
I N F O R M A C J A PDF Drukuj Email

 

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO   ZAWARTEGO  W  CENIE

OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO  DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES  OD

01.08.2015 R.  DO  31.01.2016 R. PRZYJMOWANE SĄ W DNIACH OD 01.02.2016 R. DO 29.02.2016 R.

 FORMULARZ WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

 

 

                                   BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 /-/ mgr inż. Mariusz  Zając

 
Jubileusz "Tyszowianek" PDF Drukuj Email
Zespół śpiewaczy „Tyszowianki” z Tyszowiec skończył 30 lat. Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się w sobotę 30 stycznia w Samorządowym Centrum Kultury.

Jubilatki, które od pewnego czasu występują razem z artystkami z Mikulina jako zespół "Legato", dały próbkę swoich umiejętności w repertuarze ludowym, a potem przyjmowały gratulacje, życzenia i upominki. 
Więcej…
 
Będą pieniądze na przebudowę ul. 3 Maja PDF Drukuj Email

 

Dzięki wsparciu z budżetu państwa Gmina Tyszowce przebuduje w tym roku fragment drogi Tyszowce - Tuczapy. Wniosek o przyznanie dotacji już został zaakceptowany, a przetarg na wykonanie robót ma być ogłoszony w lutym.

Dofinansowanie zostanie wykorzystane na przebudowę około 1 kilometra ul. 3 Maja w Tyszowcach wraz z infrastrukturą. Prace będą obejmować położenie nowej nawierzchni oraz wykonanie chodników i oświetlenia. Szacuje się, że wszystko będzie kosztować ponad 620 tysięcy złotych z czego połowę samorząd otrzyma z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2020". - Nasz projekt został bardzo dobrze oceniony przez ekspertów, którzy umieścili go na trzecim miejscu listy, zatwierdzonej już przez wojewodę lubelskiego. Przy okazji opracowywania wniosku przygotowaliśmy niezbędną dokumentację, dlatego ogłoszenie przetargu powinno nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej burmistrz Mariusz Zając.

Gmina Tyszowce korzysta z rządowego programu budowy dróg lokalnych od pierwszej jego edycji z jednoroczną przerwą, gdy samorządy otrzymywały z budżetu państwa wsparcie w wysokości tylko 30 procent kosztów. W ubiegłym roku udało się przebudować drogę Czermno - Wakijów. Za prawie 350 tysięcy złotych na odcinku około 1,5 kilometra drogowcy wzmocnili podbudowę, wykonali zjazdy i rowy, przebudowali przepust, położyli asfalt, wykonali zatokę autobusową, postawili bariery energochłonne oraz zamontowali nowe oświetlenie.


(fot. arch. UM w Tyszowcach)
 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie preferencyjnych pożyczek na finansowanie na terenie województwa lubelskiego przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach produktu istnieje możliwość skorzystania z pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oferujemy niskooprocentowane pożyczki (0,92% w skali roku) od 10 000 zł do 65 000 zł na maksymalny okres 36 miesięcy.  

Przykładowe przedsięwzięcia mogące być przedmiotem pożyczki to:

-        finansowanie inwestycji

-        wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych

-        zakup maszyn i urządzeń

-        rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych,

-         zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego

-         na tworzenie nowych miejsc pracy

 

Podstawową barierę rozwoju przedsiębiorstw jest brak kapitału oraz niska stabilność finansowa. Oferta pożyczek na preferencyjnych warunkach otwiera przedsiębiorcom okazję do uruchomienia inwestycji, które mogą dać realną szansę na wzrost przedsiębiorczości lokalnej oraz spadek bezrobocia w regionie.

 

Pełna dokumentacja dostępna na stronie:

http://www.oic.lublin.pl/pozyczka-na-rozwoj_6,234.html

 

Zapraszamy do kontaktu:

Sylwia Grzelak

Tel. 081 710 46 41, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ewelina Sobczyk

Tel. 081 710 46 34, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

          Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, ze zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.), każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym.

         Zgodnie z zapisami art. 47 b. ust. 1 i ust. 4 w/w ustawy właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym posesji.

         W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

         Prawidłowe umieszczenie informacji o numerze nieruchomości przede wszystkim służy interesom odpowiednich służb wykonujących czynności służbowe bądź usługom z zakresu użyteczności publicznej  ( np. pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja, usługi pocztowe i kurierskie itp.).

 

W związku z powyższym, bardzo proszę w miarę możliwości o niezwłoczne wykonanie powyższego obowiązku.

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ mgr inż. Mariusz Zając

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

APEL

DO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI O ZAPEWNIENIE UTRZYMANIA

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

 

 

Informuję Państwa, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

  „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

4)   uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości..."

 Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) – „kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.”

 

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ mgr inż. Mariusz Zajac

 

 
Zaproszenie do konsultacji społecznych PDF Drukuj Email

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU

OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

NA TERENIE GMINY TYSZOWCE W 2016 ROKU.

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2016 roku".

Burmistrz Tyszowiec zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie określenia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2016 roku’’.

Wszystkie sugestie i uwagi dotyczące w/w projektu uchwały należy kierować na adres: Urząd Miejski w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce.

Osoba upoważniona do kontaktu: Elżbieta Kierepka, tel: 84 6612135,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 13 stycznia 2016 r. wraz
  z projektem uchwały w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce  w 2016 roku’’.
 2. Formularz konsultacji.
 
Raz do roku wielkie granie PDF Drukuj Email

 

Wolontariuszy było mniej, ale dotychczasowy rekord Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tyszowcach został pobity. W tym roku udało się zebrać 6 tysięcy 692 złote i 47 groszy, przy ubiegłorocznym rekordzie 6 tysięcy 217 złotych i 72 grosze.

Podobnie jak przed rokiem na darczyńców z puszkami czekali nie tylko gimnazjaliści z Tyszowiec, ale również uczniowie w sąsiedniej gminie Rachanie. - Łącznie mieliśmy 35 wolontariuszy, w tym 11 z Rachań, którzy zbierali pieniądze od 8.00 rano. Po 14.00 w hali naszego gimnazjum rozpoczął się trzygodzinny maraton fitness, a o 18.00 spotkaliśmy się na koncercie na skwerku w centrum miasta - relacjonuje szef sztabu WOŚP i dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach Grzegorz Piliszczuk.

Maraton zumba fitness dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprowadziły Kinga Dyniec z Tyszowiec, Zofia Badach z Biłgoraja, Magdalena Kalniuk z Siedlec i Damian Otkała z Mircza.

Zabawa z DJ-em na skwerku w Tyszowcach była połączona z licytacją. Z aukcji orkiestrowych koszulek, kalendarzy i płyty DVD z koncertem zespołu Voo Voo, przekazanych przez Fundację WOSP oraz kuponu na bal karnawałowy w restauracji "Szewska Pasja" udało się uzyskać około 700 złotych.

"Wielkie granie w pomaganie" w Tyszowcach zakończyło tradycyjne "światełko do nieba".


(fot. wosp.org.pl)

 
Plan zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych PDF Drukuj Email

Plan zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Tyszowce

 
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej PDF Drukuj Email

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Lp Dzień tygodnia Godziny przyjęć Nazwisko i Imię osoby obsługującej NPP Uwagi
Urząd Gminy w Telatynie  przy ul. Fryderyka Chopina 10 ; 22-652 Telatyn.
1 Poniedziałek 8-12 Adwokat Agnieszka Herda  
2 Wtorek 13-17 Radca prawny Łukasz Dziura Organizacja pozarządowa  
3 Środa 9- 13 Adwokat Anita Okońska -Mandziuk  
4 Czwartek 9-13 Radca prawny Łukasz Dziura Organizacja pozarządowa  
5 Piątek 13- 17 Radca prawny Tomasz Gawęda  
 Urząd Miejski w Tyszowcach przy ul. 3-g Maja 8 ; 22-630 Tyszowce
1 Poniedziałek 13-17 Adwokat Agnieszka Herda  
2 Wtorek 12-16 Adwokat Adam Adamczuk Organizacja pozarządowa  
3 Środa 9-13 Radca prawny Michał Marciniak Organizacja pozarządowa  
4 Czwartek 9- 13 Radca prwany Anna Molas  
5 Piątek 13- 17 Radca prwany Bogdan Pilipiec  
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 2
1 Poniedziałek 14-18 Radca prawny Katarzyna Jurzysta  
2 Wtorek 14-18 Radca prawny Krzysztof Nowosad  
3 Środa 9- 13 Adwokat Adam Adamczuk Organizacja pozarządowa  
4 Czwartek 9-13 Adwokat Anita Okońska – Mandziuk  
5 Piątek 13- 17 Adwokat Aleksandra Bury  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Tomaszowski będzie realizował od 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.Na terenie Powiatu Tomaszowskiego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. osoby uprawnione będą mogły uzyskać nieodpłatną pomoc prawną w trzech punktach, z których jeden prowadzony będzie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. Każdy z punktów będzie czynny w wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.Chcemy zaproponować rozwiązania realizacji zadania regulowanego ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej w sposób wykonujący jej cel, jakim jest zapewnienie realnego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym. Najpełniej będzie to odbywać się, jeżeli miejsce świadczenia usługi nie będzie znacznie oddalone od świadczeniobiorców. Dlatego też proponujemy lokalizację punktów i godziny ich funkcjonowania w zgodnie z projektem harmonogramu działania punktów.Projektharmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / do 31 grudnia br. 2015 r. powinny zostać zawarte przez powiaty umowy z adwokatami, radcami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej./

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez działającego z ich upoważnienia aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie 

Ministerstwa Sprawiedliwości.www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 
360 lat konfederacji PDF Drukuj Email

29 grudnia 1655 roku, z inicjatywy Stefana Czarnieckiego, hetman wielki koronny Stanisław Rewera Potocki i hetman polny koronny Stanisław Lanckoroński zawiązali Konfederację Tyszowiecką.

Jej głównym postanowieniem było wypowiedzenie przez polską szlachtę posłuszeństwa królowi szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi i zbrojne wystąpienie przeciwko Szwedom. Obchody 360. rocznicy tego wydarzenia odbędą się dokładnie 360 lat później, czyli w najbliższy wtorek 29 grudnia.

Uroczystości rozpocznie o 9.00 uroczysta sesja Rady Miejskiej w Tyszowcach. Potem przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń i organizacji, a także młodzież i mieszkańcy gminy, wezmą udział w mszy świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Leonarda. Po eucharystii wszyscy spotkają się pod pomnikiem Konfederacji Tyszowieckiej w centrum miasta, pod którym zostaną złożone wieńce i kwiaty.

Rocznicowe obchody zakończy akademia w Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach, gdzie odbędzie się koncert miejscowej orkiestry dętej i zespołu "Dominanta" z Koła Gospodyń Wiejskich w Zamłyniu.


 
Nagroda za promocję zapasów PDF Drukuj Email

Szkoła Podstawowa w Tyszowcach jest jedną z najlepszych placówek w Polsce, promujących zapasy. Podczas ogólnopolskiego finału programu „Mały Mistrz – Zapasy w każdej szkole”, realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Andrzeja Suprona, młodzi zapaśnicy z Tyszowiec zajęli trzecie miejsce.
Do finałowej rywalizacji, która odbyła się w miniony weekend w Warszawie, zakwalifikowało się 11 najlepszych szkół z całego kraju. Oprócz udziału w zawodach sportowych, młodzi Tyszowianie mogli porozmawiać z największymi polskimi sportowcami. Wśród gości byli Paweł Nastula, Ryszard Szurkowski, Jacek Wszoła, Jacek Fafiński, Paweł Skrzecz, Andrzej Malina, Tomasz Puzon i wiele innych znanych postaci świata sportu.
Na przedstawicielkach płci pięknej największe wrażenie zrobił występ Rafała Brzozowskiego, który był kiedyś zapaśnikiem i jak podkreślił, bardzo chętnie wspiera akcje promujące tę dyscyplinę.


Głośnymi oklaskami publiczność nagrodziła także pokazy zapaśników Legii Warszawa i zespołów gimnastycznych, które brały udział w telewizyjnym programie "Mam Talent".
Puchar i medale dla ekipy z Tyszowiec wręczali Andrzej Supron, Paweł Nastula i Tomasz Puzon, a dodatkową satysfakcję miała Jagoda Gniwek, która wylosowała elektryczną hulajnogę, ufundowaną przez sponsorów imprezy.

Trener tyszowieckich zapaśników Daniel Chwastek nie ma wątpliwości, że akcja "Mały Mistrz - Zapasy w każdej szkole" to świetna promocja, nie tylko zapasów, ale również sportu i zdrowego trybu życia. - Motorem napędowym całego programu jest Andrzej Supron, który swoją energią i zapałem potrafi skutecznie zachęcić dzieci i młodzież do wspaniałej rywalizacji. To dzięki niemu w tym miesiącu akcja zawitała do niewielkich Tyszowiec, a potem doprowadziła naszych małych sportowców do wielkiego finału w stolicy - mówi Daniel Chwastek. Jednocześnie zaprasza chętnych na treningi, które odbędą się już po świętach. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerem: 606 375 234.