Start

Podregion Gotania

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 
ZAPROSZENIE PDF Drukuj Email

 
ŻYCZENIA PDF Drukuj Email

 
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski PDF Drukuj Email

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

INFORMACJA    

Uprzejmie informujemy, iż uległa zmianie siedziba Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach z ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce na ul. Kościelną 25A, 22-630 Tyszowce. W związku z powyższym prosimy o  kierowanie wszystkich spraw oraz korespondencji adresowanej  do SAS w Tyszowcach na w/w adres. Jednocześnie informujemy, że obecny stacjonarny numer telefoniczny jednostki to: 339 270 440.

   Dyrektor SAS w Tyszowcach

Paweł Kliszcz

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
Konkurs na logo Stowarzyszenia ”Czermno-Gród Czerwień” PDF Drukuj Email

Regulamin konkursu na logo Stowarzyszenia

”Czermno-Gród Czerwień”

Organizatorzy:

Stowarzyszenie „ Czermno-Gród Czerwień ” Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Tyszowcach

Cel konkursu:

Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej i kulturowej.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla  młodzieży w wieku 13 -16 lat; 16 – 19 lat .

Przeznaczenia znaku:

Do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych itp. LOGO będzie elementem Identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia „ Czermno-Gród Czerwień” Wykorzystywany będzie m.in.: podczas krajowych i międzynarodowych  imprez turystycznych, na plakatach,  drukach wydawniczych, materiałach promocyjnych, będzie rozpoznawalny i niepowtarzalny.

Uwagi szczegółowe:

Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:

- powinna zawierać elementy kojarzące logo ze Stowarzyszeniem „Czermno-Gród Czerwień

- być niepowtarzalnym i oryginalnym być łatwym do rozpoznania i zapamiętania

- projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej, należy dostarczyć wersję papierową oraz zapisać na płycie CD.

Nagrodę główną za zdobycie pierwszego miejsca jest nagroda pieniężna w wysokości 300 zł.

Nadesłane lub dostarczone na konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem:

 " Czermno-Gród Czerwień" Projekty należy nadsyłać na adres:

MGBP Tyszowce ul. Hetmańska 11 do dnia 22 .06.2016r.

Decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia przez adresata.

UWAGA: projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez jury konkursu.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki.

W kopercie należy umieścić także następujące informacje o uczestniku konkursu:

Imię i nazwisko uczestnika konkursu adres, telefon, e-mail, Oświadczenie autora, że projekt jest  jego osobistym dziełem oraz, że prawa autorskie do projektu nie są niczym ograniczone i nie naruszają praw osób trzecich. Zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych.

Rozstrzygnięcie konkursu  i ogłoszenie wyników odbędzie się 24.06.2016r.  – NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W CZERMNIE

Komisja Konkursowa wybiera jedną, najlepszą pracę i przyznaje jedną główną nagrodę, oraz nagrody rzeczowe za zajęcie 2 i 3 miejsca.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brać pod uwagę: pomysł, walory graficzne, nawiązanie do stowarzyszenia „ Czermno-Gród Czerwień ” Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu laureat powiadomiony zostanie telefonicznie .

Wyłonione drogą niniejszego konkursu LOGO staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora konkursu autorskie prawa związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej. Laureat złoży pisemne oświadczenie o posiadaniu wszystkich praw autorskich do przedstawionego projektu nieobciążone prawami osób trzecich.

Nadesłane projekty będą zwracane wyłącznie na pisemne życzenie uczestnika.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w MGBP Tyszowce   tel. 84  66 19 377

Ważne - formularz oświadczenia !!! - pobrać wydrukować podpisać i dołączyć do wysłanej pracy!!

 
Otwarcie Placu Zabaw PDF Drukuj Email

W dniu 01 czerwca 2016 r. w miejscowości Tyszowce odbyło się uroczyste otwarcie PLACU ZABAW, wykonanego w ramach Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”, dofinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. W uroczystości wzięły udział dzieci z Samorządowego Przedszkola w Tyszowcach w obecności których, została przecięta wstęga przez Pana Burmistrza Tyszowiec Mariusza Zająca, Panią Sekretarz Gminy Tyszowce Teresę Chrastina oraz Panią Dyrektor Przedszkola Halinę Kraś.

Wszystkim życzymy miłej i bezpiecznej zabawy.

 Galeria zdjęć z otwarcia placu zabaw

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
V Międzynarodowy Rajd Rowerowy PDF Drukuj Email

 
APEL PDF Drukuj Email

Apel

do właścicieli nieruchomości o właściwe segregowanie odpadów komunalnych

 

 

 

Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z Regulaminem utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Tyszowce (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2013 r. poz. 3117; Rozstrzygnięcie  nadzorcze Wojewody Lubelskiego – Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2013 r. poz. 3118) zm. Uchwałą Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 30 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2015.3264) właściwa  segregacja odpadów komunalnych polega na tym, że: 

 

Do brązowego pojemnika (worka)  - odpady ulegające biodegradacji (mokre)

 • WYRZUCAMY: resztki warzyw i owoców; skorupki jaj; fusy od kawy i herbaty; chwasty; ściółkę małych zwierząt domowych; zawartość worków z odkurzacza; resztki jedzenia; papier po kanapce, niezjedzoną kanapkę; ogryzki; papier po wędlinie.
 • NIE WYRZUCAMY: nabiału; tłuszczu; resztek mięsa i ryb; odchodów psów i kotów; niedopałków papierosów; ; pieluch; podpasek.

Do zielonego pojemnika (worka)

 • WYRZUCAMY: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; butelki po napojach alkoholowych; szklane butelki po sokach; szklane opakowania po kosmetykach.
 • NIE WYRZUCAMY: porcelany i ceramiki; doniczek; żarówek; lamp neonowych; fluorescencyjnych i rtęciowych; reflektorów; szkła stołowego; okularowego; żaroodpornego; ekranów i lamp telewizyjnych; luster; szyb samochodowych i okiennych.

Do żółtego pojemnika (worka)

 • WYRZUCAMY: zgniecione i zakręcone puste plastikowe butelki po napojach; plastikowe zakrętki; puste i czyste plastikowe opakowania i pojemniki np. po środkach czystości, kosmetykach oraz artykułach spożywczych. Puszki  po napojach i konserwach.
 • NIE WYRZUCAMY: zabawek; naczyń i sztućców plastikowych; butelek i opakowań po olejach, smarach i płynach chłodniczych; opakowania po środkach chwasto i owadobójczych.

Do niebieskiego pojemnika (worka)

 • WYRZUCAMY: gazety; książki; katalogi; zeszyty; prospekty; papierowe torby i worki; papier (szkolny, biurowy); kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.
 • NIE WYRZUCAMY: tłustego i zabrudzonego papieru; kalki; papieru termicznego i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch); opakowań z jakąkolwiek zawartością.

Do szarego lub czarnego pojemnika (worka)

 • WYRZUCAMY: popiół lub niesegregowane odpady (zmieszane) i pozostałości odpadów po selektywnej zbiórce.

Każdy rodzaj z tych odpadów gromadzony winien być w oddzielnym pojemniku tj. popiół – oddzielny pojemnik,  niesegregowane odpady (zmieszane) – oddzielny pojemnik i pozostałości odpadów po selektywnej zbiórce – oddzielny pojemnik. 

 

Zgodnie z art. 9f. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250) „W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.”

 

Podkreślić należy, że prawidłowa  segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę i mieszkańców.

Kontrola prawidłowej segregacji odpadów

Pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach w porozumieniu z Burmistrzem Tyszowiec od miesiąca czerwca 2016 roku rozpoczną szczegółową kontrolę w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. 

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzyma czerwoną nalepkę na pojemnik o treści „NIEPRAWIDŁOWA  SEGREGACJA”. Kolejne naruszenie zasad segregacji  skutkować będzie tym, iż wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość zostaną obciążeni opłatą jak za odpady zmieszane tj. 15,00 zł od osoby, zamiast 6,00 zł od osoby.

 

                                                                                                                                  BURMISTRZ

 

           Tyszowce 2016-05-23                                                                                (-) mgr inż. Mariusz Zając

                                                                                 

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY) PDF Drukuj Email

 

W dniu: 31.05.2016 w Ośrodku Zdrowia ul. Kościelna 23 w Tyszowcach

w godzinach od 08:00 do 12:00 odbędą się Komputerowe Badania wzroku

oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (84)661-93-09 

Koszt badania komputerowego 5 zł.

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł.

Zapisy prowadzone będą do dnia 31.05.2016

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

 

Serdecznie zapraszamy

 
Przetarg na dzierżawę gruntów PDF Drukuj Email

 
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Tyszowcach Mistrzem Powiatu w piłce ręcznej chłopców. PDF Drukuj Email

 

W dniu 1 kwietnia 2016 roku w Tomaszowie Lubelskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców.

 NASI CHŁOPCY wygrali zdecydowanie swoje mecze i zostali Mistrzami Powiatu. Pokonali kolejno SP Nr 2 Tomaszów Lub. 9 : 1 oraz  SP Nr 3 Tomaszów Lub 10 : 6

Naszą Szkołę w Turnieju reprezentowali następujący uczniowie:

FEDZIORYNA MICHAŁ, GAŁAN JAKUB, DZIAŁA MIKOŁAJ, KISIEL DAWID, BARANIECKI KACPER, TOMASZEWSKI KACPER, WITKOWSKI MATEUSZ, STAWARSKI MICHAŁ, GRABOWSKI JAKUB, FLAK JAKUB I ZROL GRACJAN.

 

Opiekun zespołu – Jacek Kruk

 
Jubileusz ZŁOTYCH GODÓW długoletniego pożycia małżeńskiego par małżeńskich z terenu gminy Tyszowce PDF Drukuj Email

Urząd Stanu Cywilnego w Tyszowcach z przyjemnością informuje, że w dniu 23kwietnia 2016 r. w Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach odbyła się uroczystość Jubileuszu Złotych Godów Pożycia Małżeńskiego. Podczas ceremonii Burmistrz Tyszowiec  Mariusz Zając wręczył medale  12 parom Jubilatów.

 

Medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIEMAŁŻEŃSKIE”  otrzymały następujące pary:

 

 • JachimekZbysław i Teresa  -  Czartowczyk
 • JanuśAleksanderi Anna  -  Perespa
 • JaremczukMarceli i Halina  -  Zamłynie
 • KierepkaDaniel i Elżbieta  -  Tyszowce
 • MielniczekJan i Jadwiga  -  Zamłynie
 • RogowskiTadeusz i Maria  -  Wakijów
 • SiomaStanisław i Irena  -  Czartowiec
 • Stawarski Stanisław i Antonina  -  Soból
 • StepuchMarian i Danuta  -  Czartowczyk
 • TymińskiJózef i Bogusława  -  Kazimierówka
 • WójtowiczAdolf i Kazimiera  -  Zamłynie
 • ZarębskiJózef i Antonina  -  Klątwy

 

Były pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty, życzenia,upominki, tradycyjna lampka szampana oraz słodki poczęstunek.

 

 

 

                                                                                                                Barbara Dudzińska

                                                                                                      Kierownik USC w Tyszowcach

 
Praca socjalna w systemie zarządzania ośrodkami pomocy społecznej PDF Drukuj Email

Praca socjalna w systemie zarządzania ośrodkami pomocy społecznej – I zjazd 7-8 maj 2016 r.

Cel studiów:

Podstawowym celem studiów jest doskonalenie umiejętności pracy w dziedzinie szeroko rozumianej pracy socjalnej. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania systemu pomocy społecznej i pracy socjalnej regulowanymi i wspieranymi aktami prawnymi oraz doświadczeniami. Program studiów umożliwia zaktualizowanie wcześniej nabytej wiedzy. Obejmuje także elementy innych dziedzin prawa niezbędne dla prawidłowego zrozumienia roli i zastosowania instytucji pracy socjalnej, zwłaszcza prawa pracy, prawa samorządowego, rodzinnego, postępowania administracyjnego i postępowania cywilnego oraz funkcjonowania rynku pracy itp. Celem kształcenia jest więc zdobycie lub uzupełnienie i zaktualizowanie niezbędnej wiedzy, kompetencji i praktycznych kwalifikacji służących do jej samodzielnego wykorzystywania.

Więcej…
 
I N F O R M A C J A PDF Drukuj Email

                  I N F O R M A C J A

 

 

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  OD  DNIA 27.04.2016 R.  WYPŁACANY  JEST ZWROT  PODATKU   AKCYZOWEGO

 ZAWARTEGO   W  CENIE  OLEJU NAPĘDOWEGO  ZA  OKRES  OD 01.08.2015 R.  DO  31.01.2016 R.

 

 

                                   BURMISTRZ  TYSZOWIEC

                                  /-/ MGR INŻ. MARIUSZ ZAJĄC

 

 
Mistrz Powiatu PDF Drukuj Email

                                                

NASZA SZKOŁA - MISTRZEM POWIATU TOMASZOWSKIEGO W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Ponad 500 uczniów z 15 szkół podstawowych i 12 gimnazjów wzięło udział w Mistrzostwach Powiatu Tomaszowskiego LZS w Biegach Przełajowych „Łosiniec 2016”. Impreza została rozegrana w dniu 21 kwietnia 2016 roku na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej w Łosińcu.

 

Więcej…
 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
"Przyjaciele Zippiego" PDF Drukuj Email

Zaproszenie na spotkania warsztatowe w ramach realizacji programu profilaktycznego

 „Przyjaciele Zippiego”

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach zaprasza wszystkie chętne dzieci w wieku 6-8 lat do udziału w spotkaniach warsztatowych „Przyjaciele Zippiego”. 

„Przyjaciele Zippiego” to program, który uczy dzieci sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu. Program nie koncentruje się na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich dzieci.

 Jest to międzynarodowy program, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u dzieci 6-8 letnich.

 Uczy różnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje społeczne dzieci.

 Program składa się z sześciu części:

 1. UCZUCIA

2. KOMUNIKACJA

 3. NAWIĄZYWANIE I ZRYWANIE WIĘZI

4.ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

5.PRZEŻYWANIE ZMIANY I STRATY

6. DAJEMY SOBIE RADĘ

 Podstawowe założenie, jaki przyświeca programowi Przyjaciele Zippiego jest bardzo proste - jeśli małe dzieci nauczą się, jak radzić sobie z trudnościami, to w okresie dorastania i dorosłości, powinny lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami.

Jest to cykl 12 spotkań po 45min.

Zajęcia prowadzone będą przez specjalistę posiadającego bogate doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć, potwierdzone certyfikatem Partnership for Children.

Miejsce spotkań: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja 2016r.

Zajęcia rozpoczną się 9 maja 2016r.

Rodziców zainteresowanych udziałem swoich dzieci w programie prosimy o kontakt pod nr telefonu 84 6619587 – p. Agnieszka Kościołko – pedagog

Warsztaty są BEZPŁATNE!!!

ZAPRASZAMY!

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 

                   Tyszowce, dnia 7.04.2016r.

 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w mieście Tyszowce przeznaczonych do sprzedaży 

 

 

Lp.

Nr. ewiden-cyjny działki

Powierz-chnia w m2

Opis nieruchomości

Nr. księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania

Termin rozpoczę-cia  i zakończe-nia zabudowy

Forma sprzedaży

Cena gruntu, budynków
i urządzeń oraz lokalu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

669

1193

Nieruchomość niezabudowa

na położona w Tyszowcach przy ulicy Jaśminowej sąsiadująca z działką  Henryka i Bogusławy małż. Pawłowskich.

-

Nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

 

-

Przetarg ustny

nieograni-czony

Cena osiągnięta
w przetargu
minimum
34.000,00 zł

Bliższych  informacji  na  temat  sprzedaży  w/w  nieruchomości udziela Urząd Miejski w Tyszowcach w pokoju nr 12 w terminie do dnia

20 maja  2016 r.   Osoby, którym  służy  roszczenie o nabycie nieruchomości  winny  złożyć  wniosek w tutejszym  Urzędzie  Miejskim

w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu.

 Burmistrz Tyszowiec

(-) mgr inż. Mariusz Zając

 

 

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Tyszowce, dnia 31.03.2016r.

 

BURMISTRZ    TYSZOWIEC

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy położonych w strefie ekologicznej Natura 2000 – Ostoja Tyszowiecka o powierzchni ogólnej 22.3776 ha na okres 3 lat, w mieście Tyszowce  po lewej stronie  drogi wojewódzkiej nr 850 Tyszowce  - Alojzów w odległości około 45 km od przejść granicznych Hrebenne i Zosin  składającej się z działek:

1/Nr 963/3         -      o powierzchni      3.4379 ha

Cena wywoławcza –  2.100.00 zł

wadium                   -     420.00 zł

2/Nr 660        -       o powierzchni    12.9046 ha

Nr 659           -       o powierzchni      2.6405 ha

Razem                    15.5451 ha

Cena wywoławcza –  9.400.00 zł

wadium                   -     1800.00 zł

3/Nr 89          -      o powierzchni 1.0027 ha

Cena wywoławcza –  3.00 q pszenicy

wadium                   -    30.00 zł

 4/Nr 20          -      o powierzchni 2.3919 ha

Cena wywoławcza –  20.00 q pszenicy

wadium                   -    200.00 zł

z przeznaczeniem wyłącznie do użytkowania rolniczego.

Przetarg odbędzie  się  w dniu  2 maja 2016 roku o godzinie 1030  w  budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości podanej wyżej na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 53 9620 0005 0000 8774 2000 0350 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 28 kwietnia 2016 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty należy umieścić nazwę miejscowości i nr działki.

Wadium należy wpłacać dla każdej pozycji na osobnym dowodzie wpłaty. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do podpisania umowy dzierżawy z Burmistrzem Tyszowiec na okres 3 lat, najpóźniej 11 maja 2016 roku pod rygorem utraty wadium.

Wpłacone wadium przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. 

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach w godz. 730 – 1530 , tel ( 084)  66-12-135 lub na stronie internetowej Urzędu - www.tyszowce.pl i w BIP na stronie http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ mgr inż.  Mariusz Zając

 
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU TOMASZOWSKIEGO PDF Drukuj Email

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Tomaszowskiego prowadzi Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

W ramach powierzonych zadań publicznych na terenie powiatu tomaszowskiego utworzono Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt będzie funkcjonował od 04 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

 

Punkt nieodpłatnych porad prawnych działa na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255).

 

Zainteresowani mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w Punkcie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Wtorek

13:00- 17:00

Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn

Czwartek

09:00 - 13:00

Wtorek

12:00 - 16:00

Urząd Miejski w Tyszowcach, ul. 3-go Maja 8, 22-630 Tyszowce

Środa

09:00 - 13:00

Środa

09:00 - 13:00

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 2

 

Punkt nieodpłatnych porad prawnych funkcjonuje w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji. Zakres poradnictwa obejmuje m.in. sprawy z zakresu: prawa cywilnego, rodzinnego oraz opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych, prawa budowlanego i mieszkaniowego.

 

Informacje i zapisy:

http://pomocprawna.oic.lublin.pl/

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 508 247 177

 

Prosimy o wcześniejsze potwierdzanie wizyt telefonicznie lub mailowo. Osoby bez rezerwacji wizyty będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, pod warunkiem dostępności miejsc. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.  

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

  Kto może skorzystać?

Lp.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

Sposób udokumentowania uprawnienia

1.

której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

2.

która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)

przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

3.

która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)

przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4.

która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)

przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

5.

która nie ukończyła 26 lat

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

6.

która ukończyła 65 lat

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość

7.

która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Tomaszowskiego.

 

 
INFORMACJA BURMISTRZA TYSZOWIEC PDF Drukuj Email

   INFORMACJA BURMISTRZA TYSZOWIEC

W SPRAWIE KONSEKWENCJI KARNYCH ZA NISZCZENIE LUB USZKADZANIE DRÓG PUBLICZNYCH

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tyszowce

    Zwracam się do Państwa w sprawie nasilającego się w ostatnim czasie problemu zaorywania dróg gminnych. Działania takie doprowadzają do utrudnień komunikacyjnych i szeregu konfliktów społecznych, jak również narażają gminę na konsekwencje finansowe związane z koniecznością wznowień geodezyjnych pasa drogowego. Zdarzają się sytuacje, że drogami posiadającymi 10 m. szerokości nie można normalnie przejechać. Postępowanie takie jest niezrozumiałe i naganne. To są przecież drogi dojazdowe do pól oraz gospodarstw i mają służyć przede wszystkim Państwu – użytkownikom dróg gminnych.

Pragnę więc zaapelować do wszystkich rolników, którzy użytkują grunty przylegające do dróg gminnych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć nawierzchni dróg i nie zaorywać pasów drogowych.

    Jednocześnie przypominam,  że wszyscy właściciele lub osoby władające nieruchomościami są zobowiązani do ochrony znaków granicznych. Znaki te nie mogą być niszczone, usuwane lub przesuwane, ponieważ sytuacja taka uniemożliwia ustalenie granic w terenie.

    Informuję Państwa, że w przypadku stwierdzenia opisanych powyżej sytuacji naruszenia pasa drogowego, gmina będzie wnosić o dobrowolne przywrócenie stanu pierwotnego naruszonych elementów infrastruktury. Jeżeli działania takie nie przyniosą oczekiwanego skutku stosowane będą przewidziane prawem sankcje wobec osób niszczących drogi gminne.

Liczę jednak na społeczną odpowiedzialność Państwa i mam nadzieję, że apel ten spotka się ze zrozumieniem.

                                                                                      Z poważaniem

                                                                              Mariusz Zając

                                                                              Burmistrz Tyszowiec

 

 

INFORMACJA

BURMISTRZA  TYSZOWIEC

W SPRAWIE  KONSEKWENCJI KARNYCH 

ZA  NISZCZENIE  LUB USZKADZANIE DRÓG PUBLICZNYCH

 

Zgodnie z art. 99 oraz art.100 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń  /Dz.U. Z 2015 r. poz. 1094 t.j./.

 

   Art.99.§1.

 Kto:
§ 1. Kto: 
 2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowe, 
 3) usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne, 
podlega karze grzywny albo karze nagany.


  Art.100

 Kto:

1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny,
2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi,
3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

 

 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2