Pamiętajmy o ogrodach

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
Droga do sukcesu PDF Drukuj Email

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 21 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu „Droga do sukcesu”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z tym uprzejmie prosimy o informowanie mieszkańców Państwa gminy o możliwości pozyskania takiego wsparcia. W miarę możliwości prosimy również o zamieszczenie na stronie internetowej gminy ulotki informacyjnej, którą przesyłam w załączeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne się na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl/droga-do-sukcesu oraz w biurach projektu w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim oraz w Chełmie.

 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko nieurzędnicze - ASYSTENT RODZINY PDF Drukuj Email

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1)zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej

a)      opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b)      opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną,

który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

c)      udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego

prowadzenia gospodarstwa domowego;

d)     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

e)      udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

f)       udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi;

g)      wspieranie aktywności społecznej rodzin;

h)      motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

i)        udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej

j)        motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych

wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

k)      udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

l)        podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

m)    prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

n)      realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet

w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860);

o)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

p)      dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

q)      współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

r)       współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy

z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. z 2015 poz.1390 )

 

Informacja o warunkach pracy

Miejsce pracy:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach ul. Kościelna 25 A,
22-630 Tyszowce

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu wskazanym przez rodzinę.

Warunki zatrudnienia – umowa zlecenie.

Wymagania niezbędne

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1)      posiada:

 

 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
  o rodzinie lub praca socjalna lub

b)        wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy
z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie rozporządzenie

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. W sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. Nr 272, poz.1680)

i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c)         wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3 -letni staż

pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe

1) prawo jazdy kat.B i możliwość użytkowania własnego samochodu

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Barbarą Kamińską–Skowronek- Kierownikiem Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25 A, 22-630 Tyszowce

tel. 84 66 19 346

Oferta ważna do 28.02.2016 r.

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju, działający w strukturach Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 21.02.2017 roku zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób chcących założyć

własną działalność gospodarcza (dotacje do 24 tys. zł plus wsparcie pomostowe), podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć

doświadczenie zawodowe.

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane oferty konkretnych podmiotów realizujących projekty.

Uprzejmie proszę o umieszczenie informacji przesłanej w załączniku oraz rozpropagowanie jej pośród mieszkańców.

 

Oddział Funduszy Europejskich

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

 

Lokalny Punkt Informacyjny w Zamościu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel.:  81 478 13 89/90/92

Faks: 84 639 31 34

 

Godziny otwarcia: poniedziałek 7.30 - 18.00; wtorek - piątek 7.30 - 15.30

 

Strona internetowa: www.rpo.lubelskie.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.

 

Informacje udzielane przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska

Instytucji  Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy

do formułowania roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy

Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności

podjętych na ich podstawie.

 

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci

- poprzez wysłanie maila na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
Zaproszenie do konsultacji społecznych PDF Drukuj Email

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU

OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

NA TERENIE GMINY TYSZOWCE W 2017 ROKU.


Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2017 roku".Burmistrz Tyszowiec zaprasza wszystkie zainteresowane

organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,

zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) do wzięcia udziału w konsultacjach

społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie określenia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2017 roku’’.

Wszystkie sugestie i uwagi dotyczące w/w projektu uchwały należy kierować na adres:


Urząd Miejski w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce.

Osoba upoważniona do kontaktu: Elżbieta Kierepka, tel: 84 6612135,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 09 lutego 2017 r. wraz z Projektem uchwały w sprawie określenia
  ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
  Gminy Tyszowce w 2017 roku’’.


 2. Formularz konsultacji.
 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo, 
Istnieje  możliwość otrzymywania bieżącej informacji na temat  pozyskiwania przez placówki oświatowe dodatkowych środków finansowych.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w załączniku
Z poważaniem,
Anna Gadzińska-Kryjak 
Redaktor Naczelna magazynu „Pieniądze są dla Szkoły”
Agencja Pracy Twórczej ul. Żuławska 10 60-412 Poznań Tel. 61 221 69 78 Faks 61 847 11 35
 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
Reportaż Czesławy Borowik „Pod górę, ale na szczyt" PDF Drukuj Email

Zapraszamy na  "Kalejdoskop regionalny" w sobotę tuż po godzinie 11.00, w Radiu Lublin

Są zaledwie nastolatkami, ale trenują od wielu lat kilka razy w tygodniu. Kontuzje znoszą po męsku, bo wiedzą, że życie to droga pod górę. Jakub Darmochwał to wicemistrz świata w sumo w 2015 roku oraz wielokrotny mistrz Europy. Kuba Antoszewski jest dwukrotnym mistrzem Europy w sumo, zawodnikiem kadry narodowej w zapasach i sumo. Adam Gardzioła jest również wielokrotnym mistrzem Polski w zapasach i sumo. Pochodzą z malutkich miejscowości w okolicach Tyszowiec. Trenują, jak cała gromada dzieci i młodzieży stamtąd, pod okiem Daniela Chwastka, który też był kiedyś wielokrotnym mistrzem Polski w zapasach.

 
I N F O R M A C J A PDF Drukuj Email

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO   ZAWARTEGO

W  CENIE

OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO

DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES

OD 01.08.2016 R.  DO  31.01.2017 R. PRZYJMOWANE SĄ W DNIACH

OD 01.02.2017 R. DO 28.02.2017 R.

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

BURMISTRZ  TYSZOWIEC

/-/ mgr inż. Mariusz  Zając

 
SPORTY WALKI Aktywne Tyszowce PDF Drukuj Email

Już po raz kolejny Miejski Klub Sportowy Pogoń Tyszowce organizował podczas ferii zimowych akcję „AKTYWNE FERIE”.

Dzieci i młodzież z Tyszowiec zamiast spędzać swój wolny czas przed telewizorem i komputerem uczestniczyły w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Podczas zajęć uczestnicy brali udział w grach i zabawach, wyścigach rzędów, ćwiczeniach gimnastyczno-akrobatycznych. Uczestnicy akcji mieli również sposobność wyjazdu na kryta pływalnię do Zamościa oraz na kulig połączony z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
– Muszę przyznać że frekwencja na zajęciach dopisywała. Dzieci chętnie uczestniczyły w naszej akcji. Bardzo mnie cieszy, że w Tyszowcach mamy tak uzdolnioną ruchowo młodzież, która chce się ruszać i czynnie spędzać czas – mówi prowadzący zajęcia Daniel Chwastek.
W przeprowadzeniu „AKTYWNYCH FERII” dużą pomoc okazali: Burmistrz Tyszowiec, Gminna Komisja do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Tyszowcach, EDP Renewables, KS Agros Zamość.
mat. prasowy

 
DO 100 TYS. ZŁ NA INNOWACYJNE POMYSŁY Z POGRANICZA EDUKACJI I RYNKU PRACY PDF Drukuj Email

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dnia 7 lutego 2017 r, godz.10:30 w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim nt projektu ,,Mikro innowacje-Makro korzyści".

Jeśli masz pomysł, który może poprawić sytuację osób młodych wchodzących na rynek pracy zgłoś się do konkursu ogłoszonego w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”. Grant w wysokości do 100tys zł może być przyznany zarówno na rozwiązania, które można wprowadzić na etapie ostatnich lat edukacji jak również na wszelkie nowatorskie usprawnienia poprawiające sytuację absolwentów na rynku pracy.


Jakie pomysły mogą uzyskać dofinansowanie?

Przede wszystkim innowacyjne! Organizatorzy – Lubelska Fundacja Rozwoju i Miejski Urząd Pracy w Lublinie są otwarci na wszelkie pomysły spełniające kryteria innowacji społecznych czyli rozwiązania mają być zupełnie nowe albo usprawniające w istotny sposób już wykorzystywane metody.  Pomysły muszą być innowacyjne w skali kraju. Mogą to być nowatorskie rozwiązania lub metody na etapie kształcenia, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego do wykorzystania np. w programach kształcenia, propozycje związane z wykształceniem nowych kompetencji lub wszelkie inne usprawnienia wypływające na to, że absolwent posiadał będzie cechy oczekiwane przez pracodawcę. Bardzo skrupulatnie rozważone zostaną wszystkie - nawet najbardziej odważne propozycje!

Pomysły, które zostaną rekomendowane do otrzymania grantu muszą charakteryzować się wyższą efektywnością od rozwiązań stosowanych dotychczas – zgodnie z przyświecającą innowacjom społecznym  zasadą - „więcej za mniej”. Już na wstępie następuje weryfikacja tego, czy pomysł po jego dopracowaniu w ramach projektu będzie mógł zostać wdrożony na szerszą skalę? czy zainteresuje określony krąg  instytucji skłaniając je do zastosowania innowacji?


Kto może zgłosić się do konkursu?

Innowatorem może być zarówno instytucja np. szkoła, organizacja pozarządowa jak i osoba prywatna. To jeden z nielicznych konkursów, w których nawet osoba prywatna np. nauczyciel może samodzielnie aplikować o grant! Organizatorzy wyrażają przekonanie, że najbardziej wartościowe pomysły mogą pochodzić właśnie od osób „pracujących” i bezpośrednio stykających się z młodzieżą lub od samych ludzi młodych. Jeśli w trakcie studiów np. miałeś pomysł co do tego jak powinno wyglądać kształcenie, czego brakuje na studiach to teraz jest odpowiedni moment aby taki pomysł skierować do projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”! Organizatorzy są przekonani, że na Lubelszczyźnie są ludzie kreatywni i jednocześnie zaangażowani społecznie bo takimi cechami musi wyróżniać się innowator.


Na co może być przeznaczony grant?

Zgodnie z założeniami programu finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju, granty w ramach projektów związanych z innowacjami społecznymi mogą finansować koszty: dopracowywania pomysłów, przygotowania ich do wdrożenia oraz przetestowania ich skuteczności i efektywności. Na koniec winna być opracowana finalna wersja modelu, narzędzia lub rozwiązania umożliwiająca zastosowanie sprawdzonego już rozwiązania  na szerszą  skalę. Katalog wydatków, które mogą być sfinansowane jest bardzo szeroki i uzależniony jest od specyfiki pomysłu. Grant może finansować np. koszty miejsca testowania, korzystania z niezbędnego zaplecza technicznego, zaangażowania ekspertów, doradców itp. Grant udzielany będzie zarówno w formie finansowej jak i niefinansowej tj. poprzez pokrywanie np. kosztów zaangażowania ekspertów przez Lubelską Fundację Rozwoju jako głównego realizatora projektu.

Korzyści dla innowatora

Innowator, dostanie przede wszystkim konkretną możliwość dopracowania, sprawdzenia oraz wdrożenia swojego autorskiego rozwiązania! Znajdzie się w gronie innowatorów społecznych – tj. osób które nie obawiają się podejmować działań, które mogą zmieniać rzeczywistość. W tym przypadku działań, które mogą realnie pomóc ludziom młodym w tym, aby np. nie musieli podejmować pracy poniżej kwalifikacji, nie musieli wyjeżdżać za pracą lub częściej decydowali się na podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Innowator znajdzie się w szczególnym gronie osób tworzących kreatywne środowisko zaangażowane w rozwój innowacji społecznych. Będzie korzystał w szerokim zakresie ze wsparcia personelu projektu oraz instytucji partnerskich zaangażowanych w jego realizację. Przyznany grant może być źródłem pokrycia kosztów związanych z zaangażowaniem innowatora w prace związane z dopracowaniem i przetestowaniem rozwiązania.


Z uwagi na specyfikę projektu, wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Brokerami Innowacji pod numerami telefonów: Cezary tel. 669 200 929, Ewa tel. 664 490 109, Krystyna tel. 602 680 478, Agata tel. 081 466 52 11. Brokerzy pomagają m.in. zweryfikować innowacyjność rozwiązania ale też służą wsparciem w przygotowaniu zgłoszenia do projektu. Najważniejsze informacje na temat projektu w tym regulamin oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej http://www.lfr.lublin.pl/projekty/mikro-innowacje-makro-korzysci/ a wszelkie aktualności są zamieszczane na fanpage na faceboooku @projekt.MikroMakro.

 
ZAPROSZENIE PDF Drukuj Email

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, której jestem prezesem, ma do zaoferowania wsparcie finansowe dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Grupę docelową stanowią osoby po 30 roku życia, bezrobotne i bierne zawodowo (zarejestrowane z Urzędzie Pracy lub nie zarejestrowane) z terenu województwa lubelskiego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.

Uczestnicy Projektu mają przez rok utrzymać działalność gospodarczą. Na start dostają 20 tys. złotych wsparcia (z 2%wkładem własnym). Przez pół roku dostają wsparcie pomostowe w wysokości 1 500 zł miesięcznie.

W sumie otrzymują więc 29 tysięcy złotych. W ramach jednorazowej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej Uczestnicy Projektu będą ją mogli przeznaczyć na wydatki inwestycyjne,

konieczne do uruchomienia firmy np. zakup sprzętu i wyposażenia, towary handlowe, prace remontowe i budowlane.

Finansowe wsparcie pomostowe: z tych środków Uczestnicy Projektu będą mogli opłacić koszty związane z prowadzeniem firmy np. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy też czynsz za lokal.

Preferowane są osoby, które dzięki uzyskanej dotacji 29 tysięcy zł utworzą dodatkowe miejsce pracy (1/2 etatu na min. 1-3 miesiące) w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Preferowane są też osoby odchodzące z rolnictwa, tj. osoby, które zdecydują się na przejście z KRUS na ZUS.

Telefon kontaktowy do rekrutacji: 577 717 766 - więcej w ulotce

http://www.frgi.com.pl/

zachęcam do udziału i pozdrawiam

Marek Drączkowski

 
Konfederacja przeciw Szwedom w Tyszowcach PDF Drukuj Email

 

„Tyszowce, gród nie znany ni z murów, ni z gmachów w niskich swoich gospodach wśród słomianych dachów, Brzękiem skruszonych kajdan  znak do walki daje, Wśród stolic kraju, ducha stolica się staje”

Kajetan Koźmian

 

361 rocznica zawiązania konfederacji tyszowieckiej ….

 

Konfederacja została zawiązana w dniu 29 grudnia 1655 r. w Tyszowcach. Rzecz miała miejsce podczas potopu szwedzkiego, głównymi inicjatorami konfederacji byli Stefan Czarniecki,  hetman wielki koronny – Stanisław Rewera Potocki i hetman polny koronny – Stanisław Lanckoroński.

Głównym postanowieniem konfederacji było wypowiedzenie posłuszeństwa szwedzkiemu królowi Karolowi X Gustawowi. Był to punkt zwrotny wojny polsko-szwedzkiej. Głównym powodem takiego obrotu spraw było naganne zachowanie armii szwedzkiej na ziemiach polskich, nie uszanowanie obyczajów, a przede wszystkim niedawne oblężenie Jasnej Góry, uważanej za szczególnie ważne miejsce kultu religijnego. Konfederacja była także głosem stanowczego sprzeciwu wobec licznych zniszczeń innych kościołów i nieposzanowaniem obrządku religijnego. Kolejnym ważnym powodem zawiązania się konfederacji był powrót króla Jana II Kazimierza Wazy na ziemie polskie. Z powrotem władcy wiązano duże nadzieje na uspokojenie nastrojów i ponowne pojednanie się wśród rodaków.
Po wydaniu uniwersału konfederacji, w Krośnie 31 grudnia tego samego roku odbyło się spotkanie króla ze szlachtą, co oznaczało zaakceptowanie konfederacji i gotowość do zbrojnego wystąpienia przeciwko Szwedom.

 

 

 

Akt Konfederacyi Tyszowieckiéj.

Tyszowice 29 Grudnia 1655.

Niech się nie dziwuje, ani tego nikt nie będzie rozumienia, aby cny naród Polski, za łagodnemi wiarołomnego Pana uwiódłszy się obietnicami, wolnemi głosami sobie obranego miał kiedy odstąpić Pana. Prawda to, że oba Stany, jak JKMci jako téż i Stan Rycerski, oraz adversa ucisnęła fortuna, i do tak ścisłych przywiodła terminów, że za nastąpieniem ze wszech stron wojsk nieprzyjacielskich na zgubę Rpltéj sprzysiężonych, JKMci za granicę ustąpić, Stanowi zaś Rycerskiemu i Województwom za protektora Króla Szwedzkiego przyznać przyszło, któremu według pism i obligów naszych, wiary dotrzymać jużby należało. Ale kiedy uważamy, jako bez wszelakiéj do wojny przyczyny, mimo pakta przez ś.p. Króla JMci Władysława w Sztumdorfie z Królestwem Szwedzkiém zawarte, na Rpltą nastąpił, więc i lubo od wojska i od wszystkich niemal Województw jest już za protektora przyznany, którym wszelką ochronę i Religii Stéj Katolickiéj in toto konserwacyą obiecawszy, przeciwnym sposobem, w tak prędkim czasie wszystko intervertere et convellere ta obtrusa protekcya poczęła, i tenże Król Szwedzki Państwa Koronne wojskom swoim pustoszyć, miasta i dwory szlacheckie rabować i w niwecz pozwala obracać, — Stan Szlachecki i innych wszelakich ludzi, exakcyami daleko większemi niżeli ich możność i intraty zniosą, uciąża, i one bez wszelkiego sejmowego postanowienia w ścisłym czasie ex arbitrio suo wydawać rozkazuje, — Urzędy i Sądy wszelakie, tak duchowne jako i świeckie zwyczajami i dawnemi prawami pospolitemi stwierdzone pessundat, i ich potestatem do Gubernatorów, ludzi narodu cudzoziemskiego, prawa i zwyczajów ojczystych niewiadomych transtulit, którzy non audita nec judicata causa, kapłany boże i szlachtę męczyć i wystrzeliwać każą, a nade wszystko wprzód kościoły Pańskie ze wszystkich skarbów i splendorów despoliowawszy, zakonniki o srébra kościelne jakoby zachowane inkwirując, na śmierć mękami różnemi mordują, we dzwony, dokądby ich nieznośnemi summami nie okupiono, dzwonić przy kościołach nie pozwalają, — kościół nawet Częstochowski, miejsce najznaczniejsze nietylko Rpltéj ale i orbi christiano do nabożeństwa i do wot różnych, dla tychże łupów skarbów Bogu oddanych obległszy w kilka tysięcy ludzi, sacrilega manu szturmem dobywać kazał, aby ten fundament devotionum inkwirowawszy, bezpieczniéj wytracał dalszemi procesami wiarę Stą Katolicką, a na to miejsce cudzoziemską diversam sectam do Królestwa sprowadził, — dobra bene meritis od Królów Panów wedle praw Rpltéj dożywotnie rozdane, przy których tychże possessores zachować obiecał, z owych wyzuwszy, duchowne świeckim osobom a wielom z nich diversae religionis, na zniszczenie chwały Bożéj denudando pro major kościoły Pańskie i sługi Boże, regalia zaś bona inszym donatariis swoim adherentom rozdał, legitimis broniąc privilegia przeciwko danéj od siebie wyraźnéj deklaracyi; — o renowacyi pakt z Hanem JMcią Krymskim zawartych i poprzysiężonych nie myśli, i owszem z największemi nieprzyjaciołami naszemi conjunctionem armorum zawrzeć, a potém nas tot malis fessos w wojnę turecką na ostatnią zgubę implikować intendit; — a cokolwiek deklaracyami swemi tak Rpltéj jako i wojsku devovitinstrumentis literatoriis ręką własną podpisanemi upewnił, to wszystko in recenti zrujnował, nie strzymał, i połamał; — kościoły Pańskie, duchowieństwo, stan szlachecki i wszystkich najniższego stanu obywatelów Rpltéj ucisnął: — póki tedy jeszcze tak ciężki i niesłowny Pan daléj nie rozszerzy się i fortec Koronnych w sekwestr swój nie weźmie, póki wojska i narodu polskiego w ciężkie jarzmo zwyczajów niemieckich nie zaprzęże, a nadto kiedy nas Król JMć Kazimierz wolnemi głosami przez nas obrany Pan, w tém upewnia, że przy całości wiary Stéj Katolickiéj i kościołów Pańskich, przy prawach i wolnościach naszych oraz z nami stawać, i głowę swoję Królewską za całość ojczyzny odważnie nieść submituje się, i znaczne suo pro interesse posiłki obiecuje; — z tych tedy wszystkich przyczyn, i z wrodzonéj narodowi Polskiemu należytéj przeciw Panom swoim cnoty i wiary, zabiegując dalszemu kościołów Pańskich spustoszeniu i ojczyzny zniszczeniu, pomienionego Króla Szwedzkiego za protektora mieć nie możemy, i jego wszystkie akta i quocunque modo collationes bonorum annihilujemy, a samego, z wszystkiemi temi, którzyby mu quocunque modo adhaerere chcieli, pro hostibus patriae deklarujemy, choćby też ex corpore Regni cives byli. A jeżeliby resepiscere niechcieli, i przeciwko jemu, jako przeciwko nieprzyjacielowi kościoła Bożego i ojczyzny naszéj, także i przeciwko adherentom jego, za wiarę Stą Katolicką, za kościoły Pańskie, za tak wielkie krzywdy Rpltéj i szkody, za prawa, swobody i wolności nasze, wszyscy inricem, — tak wojsko, nie referując się na niedochodzenie zasług, ale ich rekuperacyą do uspokojenia ojczyzny zachowawszy, jako téż i stan szlachecki, na żadne prawa przeszłych czasów, jakimkolwiek sposobem otrzymane, spólnie i nierozerwanie trybem wojennym postępować deklarujemy, i na wojnie statecznie trwać, dokąd ojczyzny nie uspokoimy, submitujemy się i wiążemy, i wszyscy invicem sobie poprzysięgamy. I żaden z nas drugiego, choćby w najcięższym razie, Rpltéj odstępować, ani in alienas partes transire, fakcyj żadnych, scissiones et seorsivationes, dismembracyi i wyuzdania z wojska praktyk, konfederacyj szkodliwych związkom naszym, kół i schadzek prywatnych czynić nie będziemy, zgodną wolą i jednostajne serce niosąc na obronę Rpltéj. A iż w takiém zamięszaniu Rpltéj niektórzy ex civibus patriae są dotąd ex partibus Króla Szwedzkiego, i przy nim zostają, tedy tym wszystkim ex certis rationibus amnestyą puścić, jako synom ojczyzny, bratersko obiecujemy, aby tylko, wziąwszy wiadomość o naszym związku, póki nam z nieprzyjacielem do boju nie przyjdzie, do tego związku naszego obrony Rpltéj przybyli, i wespół z nami tego dziedzicznego chwały Bożéj Państwa, i swobód ojczystych bronili. A którzyby contumaces zostawali, dobra ich judicio Wodzów naszych i Komissarzów podlegać mają. A nad to wszystko, prawem przekonanym i locum standi nie mającym, i osobom wszystkim niższego stanu niż szlachecki, etiam extrancis nietylko bene merendi in Republicam plac otwieramy, ale téż okazyą ofiarujemy i ukazujemy przystęp do szlacheckich prerogratyw, ktoby jedno według możności swéj w téj usłudze Rpltéj i związku naszym zostawał i przysługiwał się. A żeby tém lepiéj securitati Reipublicae provideatur, i tém gruntowniejsze wszystkie consilia być mogły, do Jaśnie Wielmożnych IchMMPanów Stanisława z Potoka na Podhajcach Potockiego Wojewody i Generała Ziem Kijowskich, Hetmana Wielkiego Koronnego, Sokalskiego, Krasnostawskiego, etc.  Starosty, Stanisława na Brzeziu Lanckorońskiego Wojewody Ziem Ruskich, Hetmana Polnego Koronnego, Skalskiego, Ratyńskiego Starosty, przydajemy Komissarzów z wojska, Jaśnie Wielmożnych IchMMPanów Krzysztofa z Łochojska Tyszkiewicza Wojewodę Czerniechowskiego, Starostę Żytomierskiego, także Andrzeja z Potoka Potockiego Oboźnego Koronnego Starostę Wojnickiego: Jacka Szemberka Starostę Bohusławskiego, Stanisława z Służewa Służewskiego Starostę Horodelskiego, Stanisława Domaszewskiego Widlicz Sędziego Zubowskiego, Rotmistrza JKMci: Wacława z Brzezia Lanckorońskiego Rotmistrza JKMci, Daniela Sośnickiego z Towarzystwa z pod Chorągwié JKMci: z Województw zaś, każdego po jednemu, których sobie z pośrodka siebie wszyscy nierozdzielnie pluralitate vocum obiorą. I gdy literis patentibus każdy z IchMciów takowe obranie ukaże, każdy proprio juramento miejsce Województwa swojego in consiliis zasiadać będzie, jakoż już niektóre Województwa takowych Komissarzów obrały. Dając wszelaką moc i władzę pomienionym Jaśnie Wielmożnym IchMMPanom Hetmanom, cum adminiculo et consilio IchMMPanów Komissarzów, którzy do tego zawsze wokowani być mają, i bez nich nie ma nic być konkludowanego, propriis votis wszystkich występnych prawu pospolitemu, i temu związkowi naszemu nieposłusznych, i excessus jakiekolwiek popełniających definitive sądzić; a nadto wszystkim niebezpieczeństwom Rpltéj zabiegać i o niéj spółecznie radzić; legacye wszelakie odprawować i przyjmować, z postronnemi Pany konfederacye mieć conjuntiones armorum, także pactafoedera zawierać, i ich pieniędzy ad usum publicum zasięgać, i wszelakie Rpltéj potrzeby prowidować, i to wszystko cokolwiek in rem et bonum Reipublicae ac conservationem moderni status nostri być może, czynić i odprawować; a z tego wszystkiego chyba Bogu samemu reddituri rationes. Ostrzegając tego, iż gdy którykolwiek z IchMMPanów Wodzów naszych na radach takowych, Rpltéj dobro i teraźniejszy stan nasz obchodzących prezydować będzie, votum JMci za dwóch pisane bydź ma, i dlatego wszystkie consilia pluralitate sententiarum, aliquorum absentia w radzie non obstante, konkludowane być mają, nie prejudykując dignitati IchMMPanów Hetmanów, quo ad usum władzy w postępku wojennym należytéj. Ażeby takowe consilia i sprawy Rpltéj jako najdoskonaléj i najsprawiedliwiéj odprawowały się, i związek tak świątobliwy tém skuteczniejszym był, przysięgami ad aram w kościele przez nas odprawionemi, w sposób niżéj opisany utwierdzamy.


Przysięgi rota Jaśnie Wielmożnych IchMMPanów Hetmanów.

Ja N.N. przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu w Trójcy świętéj jedynemu, iż według powinności urzędu mego i obowiązku na mnie w téj Konfederacyi od wojska Koronnego i obywatelów Koronnych włożonego, wedle możności mojéj będę dosyć czynił, i to wszystko co urzędowi mojemu należy, wedle Boga, sumienia i prawa pospolitego sprawował, żadnych respektów pokrewności, ani téż pożytków i prywat swoich nie upatrując, ani traktując; ale tak w sprawach Rpltéj potocznych, jako téż i wojennych, wszystko ad bonum publicum stósować i sprawować będę, tajemnic téż tak sądowych jako i rad wszelakich nikomu nie będę objawiał. Tak mi Panie Boże dopomóż.


Przysięga IchMMPanów Komissarzów.

Ja N.N. przysięgam etc. Iż według obowiązku na mnie téj Konfederacyi od wojska i od obywatelów Koronnych włożonego, będę dosyć czynił wedle możności powinności mojéj w radzie i w zdaniu mojém, które dawać będę wedle Boga, sumienia i prawa pospolitego. Żadnych prywat ani pożytków swoich upatrywać nie będę, ani téż w sądach za przyjaźnią i nieprzyjaźnią, podarunkami i obietnicami uwodzić się i praktyk żadnych z niskim czynić nie będę; ale tak w sądach jako i we wszystkich sprawach Rpltéj dobro pospolite upatrywać będę, we wszystkim rozsądku sumienia mego naśladując. Tajemnic téż tak sądowych jako i rad wszelakich nikomu nie będę objawał. Tak mi Panie Boże dopomóż.


Przysięga tak wojska jako i obywatelów Koronnych.

My N.N. przysięgamy etc. Iż według obowiązku naszego i Wodzom naszym i IchMMPanom Komissarzom naszym danego za wiarę i Kościół Sty Katolicki, za Króla JMci Pana Naszego Miłościwego Jana Kazimierza nam panującego, za wolności, prawa, i swobody Rpltéj naszéj, bez wszelkiéj dysmembracyi i rozerwania, póty, póki cale Rplta uspokojona nie będzie, i póki Szlachta bracia nasi w tym związku konfederacyi trwać z nami będą, statecznie pod władzą Wodzów naszych i Komissarzów do nich przydanych zostawać mamy. Za żadnemi korrupcyami i prywatami nie udając się, żadnych sobie conventicula nie czyniąc, ani do żadnego buntu wiążąc się, ale Boga tylko samego i całość ojczyzny mając przed oczyma naszemi, za one zdrowie łożyć powinniśmy. W czém nam Panie Boże dopomóż.


Już tedy w imie Pańske stosując się do tego powszechnego i świątobliwie zawartego związku wziąść się nam wszystkim za broń oraz potrzeba, i dlatego pospolite ruszenie uchwalamy, i uniwersały przedtém wydane utwierdzając, tego dokładamy, abyśmy wszyscy tak jako będzie świéżemi uniwersałami deklarowano, na czas i miejsce stawali, pod winą i exekucyą taką na osobach i dobrach nieposłusznych związkowi naszemu, jaka najskuteczniejsza zdać się będzie Wodzom i Komissarzom naszym, chociażby zaraz Chorągwie zsyłać i z osób i dóbr uporczywych i nieposłusznych exekucyą czynić przyszło, nikogo z najmniejszych i z największych nie ochraniając. A że z niektórych Województw i Ziem Koronnych, Deputaci dla niebezpieczeństw do namowy związku naszego przybyć nie mogli, bratersko IchMciów inwitując asekurujemy, że skoro przybędą, in gremium et consortium nostri, propiis similibus juramentis IchMciów samych i Komissarza IchMci przyjmiemy. A przy téj naszéj radzie, jako za wzajemną ipowszechną świętą zgodą, tak téż pobłogosławił Pan Bóg intencye i chwalebny związek nasz wiadomością o Wodzu wojsk i wojska i o wielu obywatelach W. X. Lgo, że wzajem z nami i ochotę i siły swoje złączyć gotowi na obronę Rpltéj. [Aby tedy to połączenie przyspieszyć, ofiarujemy się IchMciom braterskiém sercem naszém i wszelką chęcią i z całych sił naszych, i wszystkiém tém, co do ratowania przyczynić się może téj ojczyzny] spólnéj naszej: a do dalszéj konferencyi z IchMciami i namowy, moc i władza IchMMPanom Wodzom naszym i Komissarzom zostawujemy. To tedy nasze postanowienie i chwalebny związek pod obowiązkiem wykonanéj przysięgi i straty honoru, zdrowia i dóbr, (co wszystko pod exekucyą IchMMPanów Wodzów naszych i Komissarzów poddajemy), trzymać w każdym najmniejszym punkcie i ziścić przyobiecujemy, i nadto dla lepszéj wagi, wiary i pewności, przy podpisie Jaśnie Wielmożnych Wodzów i Komissarzów naszych, niektórzy przez deputaty od Chorągwi i Województw, niektórzy i sami przez się, podpisujemy. — Datum ut supra.


Stanisław z Potoka na Podhajcach Potocki,

Wojewoda i Generał Ziem Kijowskich, Hetman Wielki

Koronny, Sokalski, Krasnostawski etc. Starosta.

Stanisław z Brzezia Lanckoroński,

Wojewoda i Generał Ziem Ruskich, Hetman Polny Ko-

ronny, Skalski, Ratyński, Dymirski Nosowski etc. Starosta.

 
PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2016/2017 PDF Drukuj Email

PLAN  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA DRÓG

20016/2017

 

Głównym celem organizacji zimowego utrzymania dróg gminnych jest zapewnienie przejezdności oraz bezpieczeństwa w warunkach zimowych na drogach będących własnością Gminy Tyszowce.

 

W pierwszej kolejności zimowemu utrzymaniu dróg gminnych podlegają publiczne drogi gminne (posiadające przypisany sześciocyfrowy numer ewidencyjny), ulice położone w ciągach tych dróg oraz dojazdy do obiektów oświatowych i samorządowych, ośrodków zdrowia, szkół itp. Drogi te podlegają utrzymaniu w IV standardzie podczas małych opadów śniegu, który zobowiązuje do odśnieżania jezdni na całej szerokości i posypywania na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu. Podczas  dużych  opadów utrzymanie zostanie zachowane w V lub. VI standardzie. Tym standardem objętych zostało 72 km dróg na terenie gminy Tyszowce.

 

W drugiej kolejności uwzględnione zostały drogi dojazdowe do przysiółków, główne ulice w danej miejscowości oraz ciągi komunikacyjne stanowiące dojazd do większych skupisk zabudowań. Drogi te zostały objęte V i VI standardem utrzymania zimowego podczas dużych i intensywnych opadów, oznacza to, że dopuszcza się odśnieżanie jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek oraz występowanie śniegu luźnego, zajeżdżonego i naboju śnieżnego. Są to przede wszystkim drogi o nawierzchni twardej ulepszonej oraz (wyjątkowo) utwardzone kruszywem, Łącznie objętych tymi standardami utrzymania zostało 9,5 km dróg.

 

W planie zimowego utrzymania uwzględniono również ok. 2,3 km dróg w charakterze interwencyjnego odśnieżania, w zależności od potrzeb i możliwości technologicznych. Oprócz dróg Gmina Tyszowce jest zobowiązana do odśnieżania chodników nie przylegających do posesji prywatnych, przejść dla pieszych, przystanków, zatok autobusowych itp.

Zimowym utrzymaniem objęto drogi o nawierzchni twardej ulepszonej oraz drogi o nawierzchni gruntowej - główne ciągi łączące poszczególne miejscowości gminy.
Zaplanowano:
1)    odśnieżanie wyznaczonych dróg na całej szerokości w miarę możliwości
2)    zwalczanie śliskości zimowej poprzez posypywanie jezdni mieszaniną chlorku sodu i piasku,
- w miejscach niebezpiecznych dla przyjętego standardu,
- na całej długości w przypadkach występowania silnej gołoledzi tj. opady
marznącej mżawki na polecenie Burmistrza.

Do zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) wyznaczono trzy rejony:

Rejon I –Sołectwa: Tyszowce miasto, Mikulin, Zamłynie, Klątwy Kol. Czartowiec, Czartowiec, Soból, Czartowczyk, Przewale, Niedźwiedzia Góra, Marysin, Wojciechówka, Podbór, Lipowiec.
Zimowe utrzymanie dróg w tym rejonie wykonywane będzie samochodem Kamaz wyposażonym w pług średni boczny lub, czołowy średni będący na wyposażeniu Gminy obsługiwany przez p. Michała Kuropatnickiego.

Rejon II – Sołectwa: Perespa, Rudka, Czermno, Wakijów, Kazimierówka. Zimowe utrzymanie dróg w tym rejonie wykonywane będzie samochodem Star 66 wyposażonym w pług średni boczny będący na wyposażeniu OSP w Kazimierówce obsługiwany przez p. Tomasza Kliszcza.

Rejon III- odśnieżanie i posypywanie placów (posypywane będą mieszankami i czystymi materiałami uszorstniającymi) , chodników, dróg dojazdowych, dróg bocznych w Tyszowcach, Klątwach, Podborze wykonywane będzie ciągnikiem C-360 obsługiwanym przez p. Henryka Sochana. Wykonywanie zadania tym sprzętem odbywać się będzie w przypadku niewielkich opadów śniegu. W przypadku obfitych opadów zakres wykonywany będzie samochodem Kamaz w miejscach gdzie to możliwe dla  pojazdu o tych gabarytach.

Piasek do posypywania znajdować się będzie na przykrytej plandeką hałdzie.

 

Drogi nie objęte planem, to drogi wewn. gminne o znikomym znaczeniu komunikacyjnym oraz nie zamknięte ciągi drogowe, po których nie odbywa się regularna komunikacja oraz nie prowadzą do zabudowań zamieszkałych.

 

Standardy

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu.

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia wystąpienia zjawiska

IV

małe opady śniegu

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- luźny – do 12 godz.
- zajeżdżony – występuje
- języki śniegowe – występują
- zaspy – do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź – 24 godz.
- śliskość pośniegowa – 24 godz.
- lodowica – 24 godz.

V

duże opady śniegu

 

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- luźny – do 24 godz.
- zajeżdżony – występuje
- nabój śnieżny – występuje
- zaspy – do 36 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 36 godz.

W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź – 24 godz.
- śliskość pośniegowa – występuje

VI

intensywne opady śniegu zamiecie zawieje śnieżne

Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi.

- luźny – do 24 godz.
- zajeżdżony – występuje
- nabój śnieżny – występuje
- zaspy – do 48 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz.

W miejscach wyznaczonych:
- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu

 

 

 

 

Standardy zimowego utrzymania dróg opracowano z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych i finansowych zarządcy.

Koordynatorem zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych

– Mirosław  Podgórski, Urząd Miejski w Tyszowcach, pokój nr 5,

tel. 084 6612134, 084 6619302.

W przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych z zawiejami i zamieciami śnieżnymi tzw. „klęska żywiołowa”, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg.

W standardzie VI prowadzone będzie interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia będzie posypywana mieszanką piaskowo-solną, po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę dróg gminnych. Dopuszcza się występowanie zajeżdżonego śniegu, zasp, naboju śniegowego. Przerwy w komunikacji mogą trwać do 48 godzin.

Przy intensywnych i długotrwałych opadach śniegu i silnych wiatrach powodujących zawieje i zamiecie śnieżne, służby drogowe w pierwszej kolejności skoncentrują swoje działania na zapewnieniu przejezdności dróg głównych do centrów wsi, a następnie w miarę możliwości zapewnią sprzęt do pracy przy zimowym utrzymaniu na drogi  przy których znajdują się zabudowania, oraz do  miejsc publicznych.

W przypadku opisanym wyżej w miarę potrzeb zatrudniany będzie za odpłatnością sprzęt rolników zamieszkałych w poszczególnych sołectwach z którymi zostanie zawarta umowa. Także w przypadku wystąpienia potrzeb wykorzystany będzie sprzęt znajdujący się na wyposażeniu firm dotychczas sprawujących usługi odśnieżania w latach ubiegłych.

Ponadto przewiduje się współpracę z zarządcami dróg wyższych kategorii, Zarządem Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lub, oraz Rejonem Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie.

W przypadkach gdy sprzęt będący w dyspozycji gminy lub na jej terenie jest nie wystarczający, wynajmowany będzie sprzęt specjalistyczny (wirniki) zgodnie z wewnętrznymi procedurami udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30000 Euro.

 

Sporządził: Mirosław Podgórski

 

Zatwierdzam:  (-) Mariusz Zając

Burmistrz Tyszowiec