Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 115 LAT OSP TYSZOWCE PDF Drukuj Email

 
ogłoszenie PDF Drukuj Email

BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 

 BPP. 7331.27 .2014        

                                           Tyszowce. 2014 r .08.12

ZAWIADOMIENIE

 

 

         Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.  z 2012 r  , poz. 647 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A ,20-340 Lublin  i Pana Bogdana  Kwiecińskiego P.W. „Agtel”  Sp. z. o.o , 22-400  Zamość ,ul. Kilińskiego 86 w  dniu 11.08.2014 r  zostało wznowione postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia  i średniego  napięcia na  potrzeby  zabudowy  mieszkalnej  w  Tyszowcach  etap III  – na działkach  Nr  geod :

  1970/1, 1970/2, 1992/2, 1440, 1447/2, 1449, 1458, 1459/4, 1460/3, 1461, 1462/1, 1462/5, 1462/6, 1472, 1473/1, 1473/2, 1473/3, 1474, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1485/1, 1485/3, 1485/4, 1486/1, 1493, 1494, 1495, 1501/1, 1501/2, 1501/3, 1502, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514/3, 1523/1, 1523/2, 1530, 1533, 1534/1, 1534/2, 1536/2, 1536/3, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1558/1, 1558/3, 1562, 1584, 1585, 1627/1, 1647, 1648, 2111, 2208/3, 1514/5, 2016/2, 1979

  położonych w obrębie Tyszowce-miasto w gminie Tyszowce.  Zainteresowane strony   postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

 

Burmistrz  Tyszowiec  

mgr inż. Mariusz  Zając

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

Tyszowce, dnia 08.09.2014r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  na okres 21 dni zostały wywieszone  wykazy nieruchomości położonych na  terenie gminy Tyszowce przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

1. w miejscowości Klątwy – nieruchomości niezabudowane  oznaczone nr działki: nr 345/2 o  powierzchni 2.08 ha

             nr 345/5 o  powierzchni 0.80 ha

2. w miejscowości Czermno – nieruchomość zabudowana oznaczona nr działki 258 o powierzchni 0.2841 ha 

3. w miejscowości Mikulin – oznaczone nr działki:

             nr 437 o pow. 0.19 ha

             nr 60   o pow. 0.83 ha

o łącznej powierzchni  1.02 ha

4. w miejscowości Tyszowce – nieruchomość niezabudowana oznaczona nr działki 20 o pow. 2.3919 ha

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać na tablicy ogłoszeń  tutejszego Urzędu Miejskiego lub pod telefonem ( 084)  66-12-135 oraz na stronie internetowej Urzędu - www.tyszowce.pl i w BIP  na stronie www.bip.tyszowce.pl

 1. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Klątwach przeznaczonych do sprzedaży

2. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Czermnie przeznaczonych do sprzedaży

3. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Tyszowcach przeznaczonych do sprzedaży

4. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Klątwach przeznaczonych do sprzedaży

5. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Mikulinie przeznaczonych do sprzedaży

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

Tyszowce, dnia 08.09.2014r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości oznaczonej nr działki 1384/7 o powierzchni 0.0754 ha położonej w Tyszowcach stanowiącej mienie gminy przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

Szczegółowe informacje można uzyskać na tablicy ogłoszeń  tutejszego Urzędu Miejskiego lub pod telefonem ( 084)  66-12-135 oraz na stronie internetowej Urzędu - www.tyszowce.pl i w BIP  na stronie www.bip.tyszowce.pl

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie   gminy

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, UŻYTKOWANIE NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn. zm./ Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminy przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

 

Znak

 

GGL.6840.4.2014

 

Według księgi wieczystej

 

Księga wieczysta: ZA1T/00065879/7

Województwo: lubelskie, powiat: tomaszowski

gmina: Tyszowce, miejscowość: Tyszowce

Działka ewidencyjna:  nr 1384/7

Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 29 grudnia 2094 roku.

Według katastru nieruchomości

Województwo: lubelskie,

 powiat: tomaszowski

 jednostka ewidencyjna:Tyszowce - miasto, obręb:Tyszowce - miasto

Działka ewidencyjna: 1384/7 arkusz ewidencyjny: 6

Powierzchnia nieruchomości

0.0754 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość budowlana budownictwa usługowego nie zabudowana  pozostająca w użytkowaniu wieczystym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Tereny zabudowy usługowej

Termin zagospodarowania nieruchomości

nie dotyczy

Cena nieruchomości

- Prawo własności – 36 071.00      zł

/ trzydzieści sześć  tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych/

- prawo wieczystego   użytkowania – 22.130.00 zł  /dwadzieścia dwa tysiące    sto trzydzieści złotych/

- prawo własności po zaliczeniu kwoty równej  wartości prawa użytkowania  wieczystego – 13.941.00 zł /trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych/

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

nie dotyczy

Termin wnoszenia opłat

nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.  34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami1)

20 października 2014 r.

 

1) ustawa z dnia  21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn.  zm./

Art. 34. 1. w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216n, przysługuje osobie, która spełnia jedno z następujących warunków:

1)      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 : termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2)      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierca, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
Gminne Święto plonów w Marysinie PDF Drukuj Email

Osiem wieńców wzięło udział w konkursie podczas tegorocznych Dożynek Gminy Tyszowce. Wszystkie były tak ładne, misternie skonstruowane i pracochłonne, że jury postanowiło docenić wszystkich autorów.

Nagrody oebrali je przedstawiciele miejscowości: Marysin, Wakijów, Przewale, Zamłynie, Tyszowce, Klątwy, Mikulin i Podbór.

Rozstrzygnięcie konkursu było jednym z elementów święta plonów, które w tym roku odbyło się w niedzielę 31 sierpnia w Marysinie.

Rozstrzygnięcie konkursu było jednym z elementów święta plonów, które w tym roku odbyło się w niedzielę 31 sierpnia w Marysinie.

Uroczystość rozpoczęła polowa msza święta na placu przy miejscowej świetlicy wiejskiej, której przewodniczył proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Perespie ksiądz Jarosław Pukaluk.


Uroczystość rozpoczęła polowa msza święta na placu przy miejscowej świetlicy wiejskiej, której przewodniczył proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Perespie ksiądz Jarosław Pukaluk. Po eucharystii burmistrz Mariusz Zając odebrał tradycyjny bochen chleba od starostów dożynek, którymi byli Lilla Soroka z Marysina i Henryk Adamczuk z Mikulina.


Niezwykle ciekawa była kolejna część święta plonów, w której mieszkańcy Marysina przypomnieli jak dawniej wyglądały żniwa. Podczas inscenizacji pokazali m.in. młócenie zboża cepem oraz za pomocą maszyn, niegdyś używanych na wsi.


W części artystycznej wystąpiły zespoły śpiewacze "Dominanta" z Zamłynia i "Mamuśki" z Wakijowa oraz grupa z Tyszowiec i Mikulina, zaś wieczorem zagrały zespoły: "Solaris", "Tex", "Faster", "BeatMagic" i "No Name".

Wprawdzie przed ostatnimi wykonawcami w Marysinie pogoda pogorszyła się, ale nawet padający deszcz nie był w stanie popsuć zabawy uczestnikom dożynek.

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 BPP. 7331.18 .2014                                                                                                      Tyszowce. 2014 r .09 .01

ZAWIADOMIENIE

 

      Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.  z 2012 r  , poz. 647 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A ,20-340 Lublin i Pana Bogdana  Kwiecińskiego P.W. „Agtel”  Sp. z. o.o , 22-400  Zamość ,ul. Kilińskiego 86 w  dniu 28.08.2014 r  została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia  i średniego  napięcia na  potrzeby  zabudowy  mieszkalnej  w  Tyszowcach  etap I  – na działkach  Nr  geod :

 64/2, 66, 83, 85 w obrębie Podbór i działkach nr geod: 497, 4999/1, 499/2, 500/1, 500/2, 507/2, 508, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 511, 512/1, 512/2, 513, 609, 610, 1383/1, 1383/3, 1383/5, 1384/1, 1384/3,  1651/2, 1656/1, 1658, 1659/2, 1661, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1832/1, 2105/1, 2105/2 położonych w obrębie Tyszowce-miasto w gminie Tyszowce.  Zainteresowane strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

 

 

Burmistrz  Tyszowiec

mgr inż. Mariusz  Zając

 
PODZIĘKOWANIE PDF Drukuj Email

 
Zaproszenie PDF Drukuj Email

 
Zaproszenie na szkolenia PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

Tyszowce. 2014 r .08 .11                          

 BPP. 7331.24 .2014                                                                       

                      ZAWIADOMIENIE

 

         Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.  z 2012 r  , poz. 647 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A ,20-340 Lublin  i Pana Bogdana  Kwiecińskiego P.W. „Agtel”  Sp. z. o.o , 22-400  Zamość ,ul. Kilińskiego 86 w  dniu 11.08.2014 r  zostało  wznowione  postępowanie  administracyjne w  sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia  i średniego  napięcia na  potrzeby  zabudowy  mieszkalnej  w  Tyszowcach  etap II  – na działkach  Nr  geod :  1769/2, 1788, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883/3, 1883/4, 1884/1, 1884/2, 1885, 1886, 1887/1, 1887/2, 1888, 1889, 1890, 1891, 1893, 1894,

1895,    1896, 1897, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1938, 1940, 1948, 1949/1, 1950/2, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 12/1, 1962/2, 1965, 1966, 1969, 1646, 1461, 1462/1, 1462/5, 1462/6, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468/1, 1468/2, 1469, 1470, 1486/2, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1384/1, 1674, 1679, 1685, 1716, 1738, 1739, 1742, 1743/2, 1744, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751/1, 1752, 1753/1, 1753/2, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1761/2, 1761/3, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 1768/2, 1770/2, 1771/2, 1772/2, 1773, 1774/2, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783/2, 1783/3, 1784/1, 1787, 1826, 1827, 1828/3, 1828/4, 1829/1, 1829/3, 1829/4, 1832/1, 1832/2, 1834, 1922, 1923/1, 1923/2, 1924, 1925, 1926/2, 1927/1, 1927/2, 1927/3, 1928/1, 1928/2, 1929, 1932, 1933/2, 1934, 1935, 1936, 1937, 1992/1, 2050,2051, 1671, 1384/7 położonych w obrębie Tyszowce - miasto w gminie Tyszowce

  Zainteresowane strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

                                                           Burmistrz  Tyszowiec  

                                                          mgr inż. Mariusz  Zając

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo !!!

 

  

                W dniu 21 sierpnia 2014 r. zostały zarządzone wybory do Samorządu Terytorialnego na dzień 16 listopada 2014 r.

Ogłoszenie zarządzenia w Dzienniku Urzędowym nastąpi w dniu 27 sierpnia 2014 r.

                Dokumenty dotyczące wyborów systematycznie umieszczane są na stronie http://pkw.gov.pl/ oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://tyszowce.pl w zakładce „Wybory samorządowe 2014”

 

                                                      

 

                                                                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                                                                            Burmistrz Tyszowiec

                                                                    (-) Mariusz Zając

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

I N F O R M A C J A

 

 

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE   WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO   ZAWARTEGO  W  CENIE

OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO  DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES  OD

01.02.2014 R.  DO  31.07.2014 R. PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH OD 01.08.2014 R. DO 31.08.2014 R.

 

 

                                                                        BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 

                                                  /-/ MGR INŻ. MARIUSZ ZAJĄC

 
Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach II-III oraz klasach VI szkół podstawowych, III klasach szkół ponadgimnazjalnych PDF Drukuj Email

Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach II-III oraz klasach VI szkół podstawowych, III klasach szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna” uprzejmie informujemy, iż do dnia 10 września 2014 r. rodzice uczniów klas II-III, VI szkół podstawowych, III klas szkół ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Pomoc przysługuje:

1.Uczniom klas II-III, klas VI szkół podstawowych oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r. poz. 1456, 1623 i 1650), tj. o dochodzie na osobę w rodzinie nie większym niż 539,00 zł.

2. Uczniom z klas II – III, klas VI szkół podstawowych oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

3.  Uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

Więcej…
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email

 
ZAWIADOMIENIE PDF Drukuj Email

BURMISTRZ  TYSZOWIEC

 

 BPP. 7331. 18 .2014                                                                                                Tyszowce. 2014 r .07 .22                          

                    

                      ZAWIADOMIENIE

 

         Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U.  z 2012 r  , poz. 647 z póź. zmianami )- Burmistrz Tyszowiec podaje do publicznej wiadomości ,  że na wniosek PGE  Dystrybucja S.A  ul. Garbarska 21 A ,20-340 Lublin  i Pana Bogdana  Kwiecińskiego P.W. „Agtel”  Sp. z. o.o , 22-400  Zamość ,ul. Kilińskiego 86 w  dniu 22.07.2014 r  zostało  wznowione  postępowanie  administracyjne w  sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej  na  budowie   elektroenergetycznej linii kablowej  niskiego  napięcia  i średniego  napięcia na  potrzeby  zabudowy  mieszkalnej  w  Tyszowcach  etap I  – na działkach  Nr  geod : 64/2 , 66, 83, 85  położonych  w  obrębie  geodezyjnym Podbór    i  na  działkach  Nr  geod.497 ,499/1, 499/2 , 500/1, 500/2, 507/2 , 508 , 509/1 , 509/2 , 510/2 , 511, 512/1 , 512/2 , 513 , 609 , 610 , 1383/3 , 1383/4 , 1383/5 , 1384/1 , 1384/3 , 1651/1 , 1658 , 1659/2 , 1661 , 1663, 1664 , 1665 , 1666 , 1667, 1668, 1668 , 1669 , 1832/1 , 2105/2  położonych  w  obrębie  geodezyjnym  Tyszowce.

       

           Zainteresowane strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania  w terminie 14 - tu  dni od daty ukazania się niniejszego  zawiadomienia  w  Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pokój Nr 4  w godzinach pracy Urzędu .Po upływie tego terminu sprawa zostanie załatwiona w oparciu o posiadane materiały i dowody.

                                                             

 

                                                              Burmistrz  Tyszowiec

 

                                                              mgr inż. Mariusz  Zając

 

                                                              

 

 

 

                                                            

 
Powrót mistrzów PDF Drukuj Email

 

Reprezentacja Tyszowiec wygrała tegoroczne Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Ludowych Zespołów Sportowych. Podczas zawodów, które w niedzielę 27 lipca odbyły się w Steżycy, tyszowieccy sportowcy zajęli pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej gmin.

Oznacza to, że ekipa z Tyszowiec wróciła na szczyt w tej rywalizacji po zaledwie rocznej przerwie. - Nasi reprezentanci zajmowali czołowe miejsce m.in. w biegach, przeciąganiu liny kobiet, piłce koszykowej oraz plażówce i piłce nożnej. W kilku konkurencjach wyniki może nie były najlepsze, ale starty były bardzo równe. Stąd zwycięstwo w klasyfikacji generalnej z prawie 100-punktową przewagą nad kolejnym rywalem - podsumowuje burmistrz Mariusz Zając. Drugie miejsce wśród gmin zajęła Wierzbica, a trzecie Tomaszów Lubelski.

Udział w zmaganiach wojewódzkich był możliwy dzięki dobremu występowi w turnieju powiatowym, który tydzień wcześniej odbył się w Łaszczowie. - Zajęliśmy wtedy czwarte, ostatnie premiowane awansem miejsce, ale podczas zawodów wojewódzkich, okazaliśmy się lepsi od najlepszej trójki w powiecie, czyli ekip z Łaszczowa, Rachań i Tomaszowa Lubelskiego - dodaje Mariusz Zając To nie pierwszy taki sukces tyszowieckich sportowców na wojewódzkich igrzyskach LZS. W 8-letniej historii ich startów w imprezie tej rangi, tylko raz drużyna z Tyszowce nie stanęła na podium. Ostatni raz triumfowała przed dwoma laty, a w ubiegłym roku była druga.

Dobra postawa reprezentacji Tyszowiec miała też ogromny wpływ na wyniki rywalizacji powiatów, w której zwyciężył powiat tomaszowski, drugi był zamojski, a trzeci rycki. Tym samym ekipa z Tomaszowa obroniła mistrzowski tytuł wywalczony przed rokiem.

Najlepsze zawodniczki i zawodnicy otrzymali puchary, medale i sprzęt sportowy, a dodatkową nagrodą jest reprezentowanie województwa lubelskiego na igrzyskach ogólnopolskich, które odbędą się w sierpniu w Słubicach.

 
XV Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno - Sportowe LZS STĘŻYCA 2014 PDF Drukuj Email

NAJLEPSI WŚRÓD GMIN

1. Tyszowce – 436 punktów  2. Wierzbica – 357  3. Tomaszów Lubelski – 321   4. Sitno – 306  5. Zamość – 280  6. Rachanie – 265  7. Ryki – 243  8. Bełżyce – 203  9. Adamów (pow. zamojski) – 144  10. Dzierzkowice – 101.

NAJLEPSI WŚRÓD POWIATÓW

1. Tomaszów Lubelski – 1186 punktów  2. Zamość – 823  3. Ryki – 568,5  4. Chełm – 506,5 * 5. Lublin – 363,5  6. Parczew – 304  7. Kraśnik – 205  8. Biała Podlaska – 180  9. Lubartów – 142  10. Łęczna – 132.

 

Multimistrzowie

W klasyfikacji drużynowej gmin pierwsze miejsce zajęły Tyszowce, drugie Wierzbica, a trzecie Tomaszów Lubelski. Wśród powiatów najlepszy był tomaszowski, drugi zamojski, a trzeci rycki. Ekipa z Tomaszowa obroniła tym samym mistrzowski tytuł wywalczony przed rokiem.

Dla najlepszych zawodników i zawodniczek były oczywiście nagrody: puchary, medale, a także sprzęt sportowy. Dodatkowo znajdą się też w reprezentacji województwa na ogólnopolskie igrzyska LZS, które zaplanowano pod koniec sierpnia w Słubicach.

Tegoroczne igrzyska wojewódzkie LZS w Stężycy odbyły się pod honorowym patronatem Marka Sawickiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz Sławomira Sosnowskiego, marszałka województwa lubelskiego.

Głównym organizatorem igrzysk było Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie. Tegoroczna impreza odbyła się też przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Rykach, Komendy Powiatowej Policji w Rykach, Urzędu Gminy Stężyca, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie, Urzędów Miast i Gmin Powiatu Ryckiego, Powiatowego Zrzeszenia LZS w Rykach oraz LKS Mazowsze Stężyca.

Pełny tekst - http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140727/SPORTS/140729631

 
Wybieramy Super Sołtysa 2014! PDF Drukuj Email

Kronika Tygodnia ogłosiła plebiscyt „Wybieramy Super Sołtysa 2014!” z terenu naszej gminy udział w plebiscycie bierze Pani Anna Pytel – sołtys wsi Wakijów.

Pani Anna jest sołtysem Wakijowa od 3 lat, razem z mężem Arkadiuszem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 70 ha, hoduje także bydło. Ma dwójkę dzieci w wieku 19 i 17 lat.

            Od dwóch lat Pani Anna działa w KGW w Wakijowie, które ma swoją siedzibę w budynku po byłej szkole podstawowej, z pomocą Burmistrza Tyszowiec, sponsorów a także przy dużym zaangażowaniu mieszkańców, ów budynek został już częściowo wyremontowany.

            W wolnych chwilach Pani Anna zajmuje się rękodziełem artystycznym, wykonuje min, bombki choinkowe (na Boże Narodzenie), pisanki (na Wielkanoc) a następnie swoje prace przekazuje do Wakijowskiej kaplicy.

 

            Aby wziąć udział w plebiscycie i zagłosować na kandydatkę o miano Super Sołtysa 2014 z terenu naszej gminy należy wypełnić i wysłać kupon zgłoszeniowy, publikowany w miesiącu sierpniu na łamach Kroniki Tygodnia.

            Zachęcamy do oddawania głosów na naszego kandydata !!!