Podregion Gotania

Rozkład Jazdy Bus

Menu

 

 

 INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
INFORMACJA PDF Drukuj Email

 
FERIE ZIMOWE 2017 PDF Drukuj Email

W pierwszym tygodniu ferii zimowych Szkoła Podstawowa im Jana Kilińskiego w Tyszowcach wraz z Miejskim Klubem Sportowym organizuje akcję: „AKTYWNE FERIE 2017”. Pomysłodawcą i koordynatorem akcji jest Daniel Chwastek, który od 16 do 20 stycznia będzie prowadził zajęcia rekreacyjno – sportowe z dziećmi i młodzieżą z terenu Tyszowiec. Zajęcia od poniedziałku do piątku będą odbywać się od godziny 09:00 w hali Zespołu Szkół nr 5 w Tyszowcach ( tyszowieckie liceum). Podczas zajęć dzieci będą uczestniczyły w licznych grach i zabawach oraz zajęciach gimnastyczno – akrobatycznych. Podczas ferii dla chętnych będzie organizowany wyjazd na krytą pływalnię do Zamościa oraz kulig połączony z ogniskiem.
Daniel Chwastek: Miejski Klub Sportowy Pogoń Tyszowce oraz Szkoła w Tyszowcach jak co roku stara się w zapełnić dzieciom i młodzieży z Tyszowiec czas aby odciągnąć je od komputerów i telewizorów. Akcję „AKTYWNE FERIE 2017” wspierają:
– Burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając,
– Urząd Miejski w Tyszowcach,
– EDP Renewables,
– Klub Sportowy Agros Zamość.
Serdecznie zapraszam wszystkie dzieci i młodzież, które chcą czynnie wziąć udział w naszej akcji. Ruszamy już o godz. 09:00 w poniedziałek!!!
Wszelkie informacje udzieli koordynator akcji Daniel Chwastek – tel 606 375 234

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach przy ul. 3 Maja 8

 


Poniedziałek w godzinach 13:00-17:00

Środa w godzinach 9:00-13:00

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 

Na podstawie  art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

BURMISTRZ TYSZOWIEC

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

1.Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych , celem spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do:

1) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a,

2) Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lub. ul. Słowackiego 7b.

2.Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji ww. zadań wynosi 68 202,70 złotych (słownie sześćdziesiąt osiem tysięcy  dwieście dwa złote siedemdziesiąt groszy)

II. Zasady przyznawania dotacji:

1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu, po zawarciu umowy  o wykonanie zadania ,zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z  2016r. poz. 1300 ).

2.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

III. Termin i warunki realizacji zadania :

1.  Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania , których mowa w art.18 ustawy.

IV. Termin  składania ofert:

Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2017 r.(czwartek) o godz. 1530- decyduje data stempla pocztowego.

-Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2017 r.(wtorek) o godz. 1500. Konkurs ma charakter jawny.

-Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik  do rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z  2016r. poz. 1300 ).

-Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.

-Oferta powinna być kompletna, szczegółowo wypełniona i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.

-Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132,  84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 11.

-Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  1. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały Nr XXIII/148/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia  Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2017 (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2016r. poz. 5425)
  2. Decyzję o wyborze podmiotu ,który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z  protokołem wraz z oceną ofert.
  3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/ .
  4. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :

-     ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,

-     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania ,w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

-     zadeklarowany udział środków finansowych własnych ,albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

-     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-     ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie , jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne ,zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,

-     złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego za rok ubiegły.

6. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających , iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

VI. Zrealizowane przez Gminę Tyszowce w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

w roku 2016 - zrealizowano zadania publiczne na kwotę 64 486,80 w tym:

- Zadanie o nazwie „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu” na kwotę: 58 486,80 zł.]

- Zadanie o nazwie „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2014” na kwotę: 6000,00 zł.

w roku 2015 – zrealizowano zadania publiczne na kwotę 64 486,80 zł w tym:

- Zadanie o nazwie „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu” na kwotę: 58 486,80 zł.]

- Zadanie o nazwie „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2014” na kwotę: 6000,00 zł.

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 
OGŁOSZENIE PDF Drukuj Email

 

 

Na podstawie  art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

BURMISTRZ TYSZOWIEC

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin:

1) piłki nożnej,

2) zapasów i sumo.

2.Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji ww. zadań wynosi 110 000,00 ( słownie zł: sto dziesięć tysięcy złotych  zero groszy gr);

II. Zasady przyznawania dotacji:

1.Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu, po zawarciu umowy  o wykonanie zadania ,zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z  2016r. poz. 1300 ).

2.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

III. Termin i warunki realizacji zadania :

1.  Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania , których mowa w art.18 ustawy.

IV. Termin  składania ofert:

-Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2017 r.(czwartek) o godz. 1530- decyduje data stempla pocztowego.

-Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2017 r.(wtorek) o godz. 1500. Konkurs ma charakter jawny.

-Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik  do rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z  2016r. poz. 1300 ).

-Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.

-Oferta powinna być kompletna, szczegółowo wypełniona i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.

-Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132,  84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 11.

-Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

  1. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały Nr XXIII/148/2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia  Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2017 (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2016r. poz. 5425)
  2. Decyzję o wyborze podmiotu ,który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z protokołem wraz z oceną ofert.
  3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu: http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/
  4. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności :

-     ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,

-     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania ,w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,

-     zadeklarowany udział środków finansowych własnych ,albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

-     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-     ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie , jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne ,zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,

-     złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego za rok ubiegły.

6. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających, iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

VI. Zrealizowane przez Gminę Tyszowce w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

1. w roku 2016 - zrealizowano zadania publiczne na kwotę 115 000,00w tym:

a)        Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin: zapasy i sumo – na kwotę 30 000,00 zł.

b)        Szkolenie dzieci i młodzieży z dyscyplin piłki nożnej oraz w rozgrywkach okręgowych na terenie województwa lubelskiego – na kwotę 85 000,00 zł.

2. w roku 2015 - zrealizowano zadania publiczne na kwotę 90 000,00 zł w tym:

a)        Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z dyscyplin: zapasy i sumo – na kwotę 30 000,00 zł.

b)        Szkolenie dzieci i młodzieży z dyscyplin piłki nożnej oraz w rozgrywkach okręgowych na terenie województwa lubelskiego – na kwotę 60 000,00 zł

 

OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 
Jest szansa na dalszą budowę kanalizacji w Tyszowcach PDF Drukuj Email

W dniu 29 grudnia 2016 r. Burmistrz Tyszowiec Pan Mariusz Zając i Wójt Gmin Żwirka Pan Iwan Kaszłaj ( Ukraina) podpisali Koncepcję ( wstępny wniosek o dofinansowanie) realizacji wspólnego zadania pn. „Poprawa transgranicznego dziedzictwa  naturalnego gminy Tyszowce i  Rady Wiejskiej  Żwirka  poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Cel Tematyczny: Dziedzictwo – Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet: 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

W ramach ww. zadania Gmina Tyszowce planuje wykonać dokumentację techniczną oraz wybudować sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną w pozostałej części miasta Tyszowce wraz z przyłączami.

 
Konfederacja przeciw Szwedom w Tyszowcach PDF Drukuj Email

 

„Tyszowce, gród nie znany ni z murów, ni z gmachów w niskich swoich gospodach wśród słomianych dachów, Brzękiem skruszonych kajdan  znak do walki daje, Wśród stolic kraju, ducha stolica się staje”

Kajetan Koźmian

 

361 rocznica zawiązania konfederacji tyszowieckiej ….

 

Konfederacja została zawiązana w dniu 29 grudnia 1655 r. w Tyszowcach. Rzecz miała miejsce podczas potopu szwedzkiego, głównymi inicjatorami konfederacji byli Stefan Czarniecki,  hetman wielki koronny – Stanisław Rewera Potocki i hetman polny koronny – Stanisław Lanckoroński.

Głównym postanowieniem konfederacji było wypowiedzenie posłuszeństwa szwedzkiemu królowi Karolowi X Gustawowi. Był to punkt zwrotny wojny polsko-szwedzkiej. Głównym powodem takiego obrotu spraw było naganne zachowanie armii szwedzkiej na ziemiach polskich, nie uszanowanie obyczajów, a przede wszystkim niedawne oblężenie Jasnej Góry, uważanej za szczególnie ważne miejsce kultu religijnego. Konfederacja była także głosem stanowczego sprzeciwu wobec licznych zniszczeń innych kościołów i nieposzanowaniem obrządku religijnego. Kolejnym ważnym powodem zawiązania się konfederacji był powrót króla Jana II Kazimierza Wazy na ziemie polskie. Z powrotem władcy wiązano duże nadzieje na uspokojenie nastrojów i ponowne pojednanie się wśród rodaków.
Po wydaniu uniwersału konfederacji, w Krośnie 31 grudnia tego samego roku odbyło się spotkanie króla ze szlachtą, co oznaczało zaakceptowanie konfederacji i gotowość do zbrojnego wystąpienia przeciwko Szwedom.

 

 

 

Akt Konfederacyi Tyszowieckiéj.

Tyszowice 29 Grudnia 1655.

Niech się nie dziwuje, ani tego nikt nie będzie rozumienia, aby cny naród Polski, za łagodnemi wiarołomnego Pana uwiódłszy się obietnicami, wolnemi głosami sobie obranego miał kiedy odstąpić Pana. Prawda to, że oba Stany, jak JKMci jako téż i Stan Rycerski, oraz adversa ucisnęła fortuna, i do tak ścisłych przywiodła terminów, że za nastąpieniem ze wszech stron wojsk nieprzyjacielskich na zgubę Rpltéj sprzysiężonych, JKMci za granicę ustąpić, Stanowi zaś Rycerskiemu i Województwom za protektora Króla Szwedzkiego przyznać przyszło, któremu według pism i obligów naszych, wiary dotrzymać jużby należało. Ale kiedy uważamy, jako bez wszelakiéj do wojny przyczyny, mimo pakta przez ś.p. Króla JMci Władysława w Sztumdorfie z Królestwem Szwedzkiém zawarte, na Rpltą nastąpił, więc i lubo od wojska i od wszystkich niemal Województw jest już za protektora przyznany, którym wszelką ochronę i Religii Stéj Katolickiéj in toto konserwacyą obiecawszy, przeciwnym sposobem, w tak prędkim czasie wszystko intervertere et convellere ta obtrusa protekcya poczęła, i tenże Król Szwedzki Państwa Koronne wojskom swoim pustoszyć, miasta i dwory szlacheckie rabować i w niwecz pozwala obracać, — Stan Szlachecki i innych wszelakich ludzi, exakcyami daleko większemi niżeli ich możność i intraty zniosą, uciąża, i one bez wszelkiego sejmowego postanowienia w ścisłym czasie ex arbitrio suo wydawać rozkazuje, — Urzędy i Sądy wszelakie, tak duchowne jako i świeckie zwyczajami i dawnemi prawami pospolitemi stwierdzone pessundat, i ich potestatem do Gubernatorów, ludzi narodu cudzoziemskiego, prawa i zwyczajów ojczystych niewiadomych transtulit, którzy non audita nec judicata causa, kapłany boże i szlachtę męczyć i wystrzeliwać każą, a nade wszystko wprzód kościoły Pańskie ze wszystkich skarbów i splendorów despoliowawszy, zakonniki o srébra kościelne jakoby zachowane inkwirując, na śmierć mękami różnemi mordują, we dzwony, dokądby ich nieznośnemi summami nie okupiono, dzwonić przy kościołach nie pozwalają, — kościół nawet Częstochowski, miejsce najznaczniejsze nietylko Rpltéj ale i orbi christiano do nabożeństwa i do wot różnych, dla tychże łupów skarbów Bogu oddanych obległszy w kilka tysięcy ludzi, sacrilega manu szturmem dobywać kazał, aby ten fundament devotionum inkwirowawszy, bezpieczniéj wytracał dalszemi procesami wiarę Stą Katolicką, a na to miejsce cudzoziemską diversam sectam do Królestwa sprowadził, — dobra bene meritis od Królów Panów wedle praw Rpltéj dożywotnie rozdane, przy których tychże possessores zachować obiecał, z owych wyzuwszy, duchowne świeckim osobom a wielom z nich diversae religionis, na zniszczenie chwały Bożéj denudando pro major kościoły Pańskie i sługi Boże, regalia zaś bona inszym donatariis swoim adherentom rozdał, legitimis broniąc privilegia przeciwko danéj od siebie wyraźnéj deklaracyi; — o renowacyi pakt z Hanem JMcią Krymskim zawartych i poprzysiężonych nie myśli, i owszem z największemi nieprzyjaciołami naszemi conjunctionem armorum zawrzeć, a potém nas tot malis fessos w wojnę turecką na ostatnią zgubę implikować intendit; — a cokolwiek deklaracyami swemi tak Rpltéj jako i wojsku devovitinstrumentis literatoriis ręką własną podpisanemi upewnił, to wszystko in recenti zrujnował, nie strzymał, i połamał; — kościoły Pańskie, duchowieństwo, stan szlachecki i wszystkich najniższego stanu obywatelów Rpltéj ucisnął: — póki tedy jeszcze tak ciężki i niesłowny Pan daléj nie rozszerzy się i fortec Koronnych w sekwestr swój nie weźmie, póki wojska i narodu polskiego w ciężkie jarzmo zwyczajów niemieckich nie zaprzęże, a nadto kiedy nas Król JMć Kazimierz wolnemi głosami przez nas obrany Pan, w tém upewnia, że przy całości wiary Stéj Katolickiéj i kościołów Pańskich, przy prawach i wolnościach naszych oraz z nami stawać, i głowę swoję Królewską za całość ojczyzny odważnie nieść submituje się, i znaczne suo pro interesse posiłki obiecuje; — z tych tedy wszystkich przyczyn, i z wrodzonéj narodowi Polskiemu należytéj przeciw Panom swoim cnoty i wiary, zabiegując dalszemu kościołów Pańskich spustoszeniu i ojczyzny zniszczeniu, pomienionego Króla Szwedzkiego za protektora mieć nie możemy, i jego wszystkie akta i quocunque modo collationes bonorum annihilujemy, a samego, z wszystkiemi temi, którzyby mu quocunque modo adhaerere chcieli, pro hostibus patriae deklarujemy, choćby też ex corpore Regni cives byli. A jeżeliby resepiscere niechcieli, i przeciwko jemu, jako przeciwko nieprzyjacielowi kościoła Bożego i ojczyzny naszéj, także i przeciwko adherentom jego, za wiarę Stą Katolicką, za kościoły Pańskie, za tak wielkie krzywdy Rpltéj i szkody, za prawa, swobody i wolności nasze, wszyscy inricem, — tak wojsko, nie referując się na niedochodzenie zasług, ale ich rekuperacyą do uspokojenia ojczyzny zachowawszy, jako téż i stan szlachecki, na żadne prawa przeszłych czasów, jakimkolwiek sposobem otrzymane, spólnie i nierozerwanie trybem wojennym postępować deklarujemy, i na wojnie statecznie trwać, dokąd ojczyzny nie uspokoimy, submitujemy się i wiążemy, i wszyscy invicem sobie poprzysięgamy. I żaden z nas drugiego, choćby w najcięższym razie, Rpltéj odstępować, ani in alienas partes transire, fakcyj żadnych, scissiones et seorsivationes, dismembracyi i wyuzdania z wojska praktyk, konfederacyj szkodliwych związkom naszym, kół i schadzek prywatnych czynić nie będziemy, zgodną wolą i jednostajne serce niosąc na obronę Rpltéj. A iż w takiém zamięszaniu Rpltéj niektórzy ex civibus patriae są dotąd ex partibus Króla Szwedzkiego, i przy nim zostają, tedy tym wszystkim ex certis rationibus amnestyą puścić, jako synom ojczyzny, bratersko obiecujemy, aby tylko, wziąwszy wiadomość o naszym związku, póki nam z nieprzyjacielem do boju nie przyjdzie, do tego związku naszego obrony Rpltéj przybyli, i wespół z nami tego dziedzicznego chwały Bożéj Państwa, i swobód ojczystych bronili. A którzyby contumaces zostawali, dobra ich judicio Wodzów naszych i Komissarzów podlegać mają. A nad to wszystko, prawem przekonanym i locum standi nie mającym, i osobom wszystkim niższego stanu niż szlachecki, etiam extrancis nietylko bene merendi in Republicam plac otwieramy, ale téż okazyą ofiarujemy i ukazujemy przystęp do szlacheckich prerogratyw, ktoby jedno według możności swéj w téj usłudze Rpltéj i związku naszym zostawał i przysługiwał się. A żeby tém lepiéj securitati Reipublicae provideatur, i tém gruntowniejsze wszystkie consilia być mogły, do Jaśnie Wielmożnych IchMMPanów Stanisława z Potoka na Podhajcach Potockiego Wojewody i Generała Ziem Kijowskich, Hetmana Wielkiego Koronnego, Sokalskiego, Krasnostawskiego, etc.  Starosty, Stanisława na Brzeziu Lanckorońskiego Wojewody Ziem Ruskich, Hetmana Polnego Koronnego, Skalskiego, Ratyńskiego Starosty, przydajemy Komissarzów z wojska, Jaśnie Wielmożnych IchMMPanów Krzysztofa z Łochojska Tyszkiewicza Wojewodę Czerniechowskiego, Starostę Żytomierskiego, także Andrzeja z Potoka Potockiego Oboźnego Koronnego Starostę Wojnickiego: Jacka Szemberka Starostę Bohusławskiego, Stanisława z Służewa Służewskiego Starostę Horodelskiego, Stanisława Domaszewskiego Widlicz Sędziego Zubowskiego, Rotmistrza JKMci: Wacława z Brzezia Lanckorońskiego Rotmistrza JKMci, Daniela Sośnickiego z Towarzystwa z pod Chorągwié JKMci: z Województw zaś, każdego po jednemu, których sobie z pośrodka siebie wszyscy nierozdzielnie pluralitate vocum obiorą. I gdy literis patentibus każdy z IchMciów takowe obranie ukaże, każdy proprio juramento miejsce Województwa swojego in consiliis zasiadać będzie, jakoż już niektóre Województwa takowych Komissarzów obrały. Dając wszelaką moc i władzę pomienionym Jaśnie Wielmożnym IchMMPanom Hetmanom, cum adminiculo et consilio IchMMPanów Komissarzów, którzy do tego zawsze wokowani być mają, i bez nich nie ma nic być konkludowanego, propriis votis wszystkich występnych prawu pospolitemu, i temu związkowi naszemu nieposłusznych, i excessus jakiekolwiek popełniających definitive sądzić; a nadto wszystkim niebezpieczeństwom Rpltéj zabiegać i o niéj spółecznie radzić; legacye wszelakie odprawować i przyjmować, z postronnemi Pany konfederacye mieć conjuntiones armorum, także pactafoedera zawierać, i ich pieniędzy ad usum publicum zasięgać, i wszelakie Rpltéj potrzeby prowidować, i to wszystko cokolwiek in rem et bonum Reipublicae ac conservationem moderni status nostri być może, czynić i odprawować; a z tego wszystkiego chyba Bogu samemu reddituri rationes. Ostrzegając tego, iż gdy którykolwiek z IchMMPanów Wodzów naszych na radach takowych, Rpltéj dobro i teraźniejszy stan nasz obchodzących prezydować będzie, votum JMci za dwóch pisane bydź ma, i dlatego wszystkie consilia pluralitate sententiarum, aliquorum absentia w radzie non obstante, konkludowane być mają, nie prejudykując dignitati IchMMPanów Hetmanów, quo ad usum władzy w postępku wojennym należytéj. Ażeby takowe consilia i sprawy Rpltéj jako najdoskonaléj i najsprawiedliwiéj odprawowały się, i związek tak świątobliwy tém skuteczniejszym był, przysięgami ad aram w kościele przez nas odprawionemi, w sposób niżéj opisany utwierdzamy.


Przysięgi rota Jaśnie Wielmożnych IchMMPanów Hetmanów.

Ja N.N. przysięgam Panu Bogu wszechmogącemu w Trójcy świętéj jedynemu, iż według powinności urzędu mego i obowiązku na mnie w téj Konfederacyi od wojska Koronnego i obywatelów Koronnych włożonego, wedle możności mojéj będę dosyć czynił, i to wszystko co urzędowi mojemu należy, wedle Boga, sumienia i prawa pospolitego sprawował, żadnych respektów pokrewności, ani téż pożytków i prywat swoich nie upatrując, ani traktując; ale tak w sprawach Rpltéj potocznych, jako téż i wojennych, wszystko ad bonum publicum stósować i sprawować będę, tajemnic téż tak sądowych jako i rad wszelakich nikomu nie będę objawiał. Tak mi Panie Boże dopomóż.


Przysięga IchMMPanów Komissarzów.

Ja N.N. przysięgam etc. Iż według obowiązku na mnie téj Konfederacyi od wojska i od obywatelów Koronnych włożonego, będę dosyć czynił wedle możności powinności mojéj w radzie i w zdaniu mojém, które dawać będę wedle Boga, sumienia i prawa pospolitego. Żadnych prywat ani pożytków swoich upatrywać nie będę, ani téż w sądach za przyjaźnią i nieprzyjaźnią, podarunkami i obietnicami uwodzić się i praktyk żadnych z niskim czynić nie będę; ale tak w sądach jako i we wszystkich sprawach Rpltéj dobro pospolite upatrywać będę, we wszystkim rozsądku sumienia mego naśladując. Tajemnic téż tak sądowych jako i rad wszelakich nikomu nie będę objawał. Tak mi Panie Boże dopomóż.


Przysięga tak wojska jako i obywatelów Koronnych.

My N.N. przysięgamy etc. Iż według obowiązku naszego i Wodzom naszym i IchMMPanom Komissarzom naszym danego za wiarę i Kościół Sty Katolicki, za Króla JMci Pana Naszego Miłościwego Jana Kazimierza nam panującego, za wolności, prawa, i swobody Rpltéj naszéj, bez wszelkiéj dysmembracyi i rozerwania, póty, póki cale Rplta uspokojona nie będzie, i póki Szlachta bracia nasi w tym związku konfederacyi trwać z nami będą, statecznie pod władzą Wodzów naszych i Komissarzów do nich przydanych zostawać mamy. Za żadnemi korrupcyami i prywatami nie udając się, żadnych sobie conventicula nie czyniąc, ani do żadnego buntu wiążąc się, ale Boga tylko samego i całość ojczyzny mając przed oczyma naszemi, za one zdrowie łożyć powinniśmy. W czém nam Panie Boże dopomóż.


Już tedy w imie Pańske stosując się do tego powszechnego i świątobliwie zawartego związku wziąść się nam wszystkim za broń oraz potrzeba, i dlatego pospolite ruszenie uchwalamy, i uniwersały przedtém wydane utwierdzając, tego dokładamy, abyśmy wszyscy tak jako będzie świéżemi uniwersałami deklarowano, na czas i miejsce stawali, pod winą i exekucyą taką na osobach i dobrach nieposłusznych związkowi naszemu, jaka najskuteczniejsza zdać się będzie Wodzom i Komissarzom naszym, chociażby zaraz Chorągwie zsyłać i z osób i dóbr uporczywych i nieposłusznych exekucyą czynić przyszło, nikogo z najmniejszych i z największych nie ochraniając. A że z niektórych Województw i Ziem Koronnych, Deputaci dla niebezpieczeństw do namowy związku naszego przybyć nie mogli, bratersko IchMciów inwitując asekurujemy, że skoro przybędą, in gremium et consortium nostri, propiis similibus juramentis IchMciów samych i Komissarza IchMci przyjmiemy. A przy téj naszéj radzie, jako za wzajemną ipowszechną świętą zgodą, tak téż pobłogosławił Pan Bóg intencye i chwalebny związek nasz wiadomością o Wodzu wojsk i wojska i o wielu obywatelach W. X. Lgo, że wzajem z nami i ochotę i siły swoje złączyć gotowi na obronę Rpltéj. [Aby tedy to połączenie przyspieszyć, ofiarujemy się IchMciom braterskiém sercem naszém i wszelką chęcią i z całych sił naszych, i wszystkiém tém, co do ratowania przyczynić się może téj ojczyzny] spólnéj naszej: a do dalszéj konferencyi z IchMciami i namowy, moc i władza IchMMPanom Wodzom naszym i Komissarzom zostawujemy. To tedy nasze postanowienie i chwalebny związek pod obowiązkiem wykonanéj przysięgi i straty honoru, zdrowia i dóbr, (co wszystko pod exekucyą IchMMPanów Wodzów naszych i Komissarzów poddajemy), trzymać w każdym najmniejszym punkcie i ziścić przyobiecujemy, i nadto dla lepszéj wagi, wiary i pewności, przy podpisie Jaśnie Wielmożnych Wodzów i Komissarzów naszych, niektórzy przez deputaty od Chorągwi i Województw, niektórzy i sami przez się, podpisujemy. — Datum ut supra.


Stanisław z Potoka na Podhajcach Potocki,

Wojewoda i Generał Ziem Kijowskich, Hetman Wielki

Koronny, Sokalski, Krasnostawski etc. Starosta.

Stanisław z Brzezia Lanckoroński,

Wojewoda i Generał Ziem Ruskich, Hetman Polny Ko-

ronny, Skalski, Ratyński, Dymirski Nosowski etc. Starosta.

 
PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2016/2017 PDF Drukuj Email

PLAN  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA DRÓG

20016/2017

 

Głównym celem organizacji zimowego utrzymania dróg gminnych jest zapewnienie przejezdności oraz bezpieczeństwa w warunkach zimowych na drogach będących własnością Gminy Tyszowce.

 

W pierwszej kolejności zimowemu utrzymaniu dróg gminnych podlegają publiczne drogi gminne (posiadające przypisany sześciocyfrowy numer ewidencyjny), ulice położone w ciągach tych dróg oraz dojazdy do obiektów oświatowych i samorządowych, ośrodków zdrowia, szkół itp. Drogi te podlegają utrzymaniu w IV standardzie podczas małych opadów śniegu, który zobowiązuje do odśnieżania jezdni na całej szerokości i posypywania na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu. Podczas  dużych  opadów utrzymanie zostanie zachowane w V lub. VI standardzie. Tym standardem objętych zostało 72 km dróg na terenie gminy Tyszowce.

 

W drugiej kolejności uwzględnione zostały drogi dojazdowe do przysiółków, główne ulice w danej miejscowości oraz ciągi komunikacyjne stanowiące dojazd do większych skupisk zabudowań. Drogi te zostały objęte V i VI standardem utrzymania zimowego podczas dużych i intensywnych opadów, oznacza to, że dopuszcza się odśnieżanie jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek oraz występowanie śniegu luźnego, zajeżdżonego i naboju śnieżnego. Są to przede wszystkim drogi o nawierzchni twardej ulepszonej oraz (wyjątkowo) utwardzone kruszywem, Łącznie objętych tymi standardami utrzymania zostało 9,5 km dróg.

 

W planie zimowego utrzymania uwzględniono również ok. 2,3 km dróg w charakterze interwencyjnego odśnieżania, w zależności od potrzeb i możliwości technologicznych. Oprócz dróg Gmina Tyszowce jest zobowiązana do odśnieżania chodników nie przylegających do posesji prywatnych, przejść dla pieszych, przystanków, zatok autobusowych itp.

Zimowym utrzymaniem objęto drogi o nawierzchni twardej ulepszonej oraz drogi o nawierzchni gruntowej - główne ciągi łączące poszczególne miejscowości gminy.
Zaplanowano:
1)    odśnieżanie wyznaczonych dróg na całej szerokości w miarę możliwości
2)    zwalczanie śliskości zimowej poprzez posypywanie jezdni mieszaniną chlorku sodu i piasku,
- w miejscach niebezpiecznych dla przyjętego standardu,
- na całej długości w przypadkach występowania silnej gołoledzi tj. opady
marznącej mżawki na polecenie Burmistrza.

Do zimowego utrzymania dróg (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) wyznaczono trzy rejony:

Rejon I –Sołectwa: Tyszowce miasto, Mikulin, Zamłynie, Klątwy Kol. Czartowiec, Czartowiec, Soból, Czartowczyk, Przewale, Niedźwiedzia Góra, Marysin, Wojciechówka, Podbór, Lipowiec.
Zimowe utrzymanie dróg w tym rejonie wykonywane będzie samochodem Kamaz wyposażonym w pług średni boczny lub, czołowy średni będący na wyposażeniu Gminy obsługiwany przez p. Michała Kuropatnickiego.

Rejon II – Sołectwa: Perespa, Rudka, Czermno, Wakijów, Kazimierówka. Zimowe utrzymanie dróg w tym rejonie wykonywane będzie samochodem Star 66 wyposażonym w pług średni boczny będący na wyposażeniu OSP w Kazimierówce obsługiwany przez p. Tomasza Kliszcza.

Rejon III- odśnieżanie i posypywanie placów (posypywane będą mieszankami i czystymi materiałami uszorstniającymi) , chodników, dróg dojazdowych, dróg bocznych w Tyszowcach, Klątwach, Podborze wykonywane będzie ciągnikiem C-360 obsługiwanym przez p. Henryka Sochana. Wykonywanie zadania tym sprzętem odbywać się będzie w przypadku niewielkich opadów śniegu. W przypadku obfitych opadów zakres wykonywany będzie samochodem Kamaz w miejscach gdzie to możliwe dla  pojazdu o tych gabarytach.

Piasek do posypywania znajdować się będzie na przykrytej plandeką hałdzie.

 

Drogi nie objęte planem, to drogi wewn. gminne o znikomym znaczeniu komunikacyjnym oraz nie zamknięte ciągi drogowe, po których nie odbywa się regularna komunikacja oraz nie prowadzą do zabudowań zamieszkałych.

 

Standardy

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu.

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia wystąpienia zjawiska

IV

małe opady śniegu

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- luźny – do 12 godz.
- zajeżdżony – występuje
- języki śniegowe – występują
- zaspy – do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź – 24 godz.
- śliskość pośniegowa – 24 godz.
- lodowica – 24 godz.

V

duże opady śniegu

 

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- luźny – do 24 godz.
- zajeżdżony – występuje
- nabój śnieżny – występuje
- zaspy – do 36 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 36 godz.

W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź – 24 godz.
- śliskość pośniegowa – występuje

VI

intensywne opady śniegu zamiecie zawieje śnieżne

Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi.

- luźny – do 24 godz.
- zajeżdżony – występuje
- nabój śnieżny – występuje
- zaspy – do 48 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz.

W miejscach wyznaczonych:
- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu

 

 

 

 

Standardy zimowego utrzymania dróg opracowano z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych i finansowych zarządcy.

Koordynatorem zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych

– Mirosław  Podgórski, Urząd Miejski w Tyszowcach, pokój nr 5,

tel. 084 6612134, 084 6619302.

W przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych z zawiejami i zamieciami śnieżnymi tzw. „klęska żywiołowa”, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów zimowego utrzymania dróg.

W standardzie VI prowadzone będzie interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia będzie posypywana mieszanką piaskowo-solną, po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę dróg gminnych. Dopuszcza się występowanie zajeżdżonego śniegu, zasp, naboju śniegowego. Przerwy w komunikacji mogą trwać do 48 godzin.

Przy intensywnych i długotrwałych opadach śniegu i silnych wiatrach powodujących zawieje i zamiecie śnieżne, służby drogowe w pierwszej kolejności skoncentrują swoje działania na zapewnieniu przejezdności dróg głównych do centrów wsi, a następnie w miarę możliwości zapewnią sprzęt do pracy przy zimowym utrzymaniu na drogi  przy których znajdują się zabudowania, oraz do  miejsc publicznych.

W przypadku opisanym wyżej w miarę potrzeb zatrudniany będzie za odpłatnością sprzęt rolników zamieszkałych w poszczególnych sołectwach z którymi zostanie zawarta umowa. Także w przypadku wystąpienia potrzeb wykorzystany będzie sprzęt znajdujący się na wyposażeniu firm dotychczas sprawujących usługi odśnieżania w latach ubiegłych.

Ponadto przewiduje się współpracę z zarządcami dróg wyższych kategorii, Zarządem Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lub, oraz Rejonem Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie.

W przypadkach gdy sprzęt będący w dyspozycji gminy lub na jej terenie jest nie wystarczający, wynajmowany będzie sprzęt specjalistyczny (wirniki) zgodnie z wewnętrznymi procedurami udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30000 Euro.

 

Sporządził: Mirosław Podgórski

 

Zatwierdzam:  (-) Mariusz Zając

Burmistrz Tyszowiec

 
Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce PDF Drukuj Email

Projekt Gminy Tyszowce pt. „Odnawialne źródła energii w Gminie Tyszowce” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość całkowita ww. projektu to kwota ok. 1,8 mln zł., zaś Gmina otrzyma ponad 1,3 mln zł dofinansowania na zakup i montaż kolektorów słonecznych, wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewania wody. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.

Łącznie w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Lublinie dotację z RPO 2014-2020 otrzyma 108 miast i gmin. W ramach konkursu  ogłoszonego pod koniec marca br. wpłynęło 315 wniosków o wartości 1,14 mld zł. Po trzystopniowej weryfikacji władze województwa wybrały 108 najwyżej ocenionych projektów, którym przyznały dofinansowanie. Projekt Gminy Tyszowce ostatecznie otrzymał maksymalną ilość punktów tj.100 pkt. 
Sportowcy bohaterom PDF Drukuj Email

 

Co łączy Tyszowce z takimi miastami jak Warszawa, Kraków, Londyn czy Essen? Wszędzie jest organizowana akcja "Paczka dla bohatera", która odbywa się od sześciu lat, ale tyszowiecka młodzież dołączyła do niej pierwszy raz.

Celem wolontariuszy jest wsparcie kombatantów, weteranów II wojny światowej i bohaterów podziemia niepodległościowego, którzy potrzebują pomocy. W Tyszowcach w organizację akcji zaangażowali się zapaśnicy z Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń", a jej inicjatorem był trener Daniel Chwastek.

- Chodzi nie tylko o dary rzeczowe, ale również pokazanie, że pamięć o ich bohaterstwie wciąż jest żywa. Zapaśnicy z Tyszowiec do sprawy podeszli bardzo poważnie i bardzo szybko zebrali artykuły spożywcze i chemiczne, które wraz z życzeniami świątecznymi przekazaliśmy naszym bohaterom - relacjonuje Daniel Chwastek.

Trener i zawodnicy "Pogoni" oraz sekretarz miejscowego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wręczyli paczki Leokadii Torbie, Władysławowi Rybaczukowi, Feliksowi Podgórskiemu, Tadeuszowi Stopie i Tadeuszowi Szewczukowi.

Listę kombatantów przekazała wolontariuszom prezes tyszowieckiego koła ŚZŻAK Teresa Opalska, a organizację akcji wsparli również firma EDP Renewables, Piotr Kraś i Edyta Bajan, która jest zapaśniczką i koordynatorką "Paczki dla bohatera" na terenie Zamościa i Roztocza.


(fot. MKS "Pogoń" Tyszowce)

 
Mikołaj hojny dla zapaśników PDF Drukuj Email
Z 14 medalami wrócili z Mikołajkowego Turnieju Zapaśniczego w Chełmie zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Tyszowce. Podczas zawodów, które odbyły się w miniony weekend, podopieczni trenera Daniela Chwastka wywalczyli 8 złotych, 3 srebrne i 3 brązowe krążki.

Najlepiej spisali się Mateusz Kułaj, Kewin Materna, Jakub Flak, Krystian Piwko, Kacper Mazurem, Michał Stawarski, Jakub Flak i Jagoda Gniwek, którzy stanęli na najwyższym stopniu podium. Srebrne medale zdobyli Adrian Rudnik, Aleksandra Pitura i Jan Zarębski, natomiast brązowe krążki dorzucili Przemysław Rykaluk, Arkadiusz Kochmana i Wiktoria Mazurek. Na dobrym piątym miejscu zawody ukończył kolejny reprezentant Tyszowiec Filip Wlaź.
W turnieju, rozgrywanym w ramach Mistrzostw Województwa Lubelskiego, wzięło udział ponad 100 zawodniczek i zawodników, a zmaganiom przyglądali się wicemistrz olimpijski z Seulu Andrzej Głąb oraz mistrz świata i Europy Dariusz Jabłoński.

Trener Daniel Chwastek chwali swoich podopiecznych, którzy jego zdaniem podczas chełmskich zmagań potwierdzili przynależność do wojewódzkiej i krajowej czołówki. Jednocześnie zachęca dzieci i młodzież, która dopiero chce rozpocząć przygodę z zapasami na treningi, które odbywają się w salach tyszowieckiego gimnazjum i liceum od poniedziałku do piątku między 17.00 a 19.00. Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod numerem: 606 375 234.
(fot. MKS "Pogoń" Tyszowce)
Więcej…