images

11 MAR 2019

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tyszowce

 

OGŁOSZENIE

  BURMISTRZ    TYSZOWIEC

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Tyszowce

 

1.Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Tyszowce,  położona w strefie ekologicznej Natura 2000 – Ostoja Tyszowiecka   o powierzchni ogólnej  96.4820 ha  w mieście Tyszowce,   po lewej stronie  drogi wojewódzkiej nr 850 Tyszowce  - Alojzów, w odległości około 45 km od przejść granicznych Hrebenne i Zosin,  składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów:

Nr 666/2      -      o powierzchni     5.3934 ha

Nr 666/21    -      o powierzchni   23.4713 ha

Nr 666/19    -      o powierzchni     4.7259  ha

Nr 664/1      -      o powierzchni     1.7204 ha

Nr 666/17    -      o powierzchni     2.5151 ha

Nr 664/2      -      o powierzchni     1.5573 ha

Nr 664/3      -      o powierzchni   57.0986 ha.

2.Przeznaczenie nieruchomości -  wyłącznie do użytkowania rolniczego.

3.Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi. Przez działkę o nr 664/3 przebiega wewnętrzna droga dojazdowa do użytków zielonych,  wyłożona płytami betonowymi.

4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat.

5. Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy począwszy od 2019 roku.

6.Osoby zalegające wobec Gminy Tyszowce z płatnością należności wynikających z treści umów dzierżawy lub innych zobowiązań określonych ustawowymi przepisami, są wykluczone z uczestnictwa przetargu.

Wykluczenie dotyczy również współmałżonków osób będących dłużnikami Gminy, o ile pozostają we wspólności majątkowej z dłużnikiem.

7.Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem dzierżawy wg stawek ustalonych corocznie.

8. Wysokość czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik określony w Komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

9. Kwota  wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi  67.000,00 zł

( słownie : sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych  00/100).

10.Wadium wynosi   -   6.700,00 zł  (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych  00/100 groszy).

11.Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 53 9620 0005 0000 8774 2000 0350 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2019 roku  wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu, pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

12. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do podpisania umowy dzierżawy z Burmistrzem Tyszowiec na okres 5 lat,  w dniu 19 kwietnia 2019 roku pod rygorem utraty wadium.

13.Wpłacone wadium przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. 

14.Przetarg odbędzie  się  w dniu  11 kwietnia 2019 roku o godzinie 12oo  w Sali narad   budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

15.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz oryginału wpłaty wadium. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

16.Niniejszy przetarg przeprowadzany jest  w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

17.Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8 w godz. 730   -  1530 , telefonicznie  (84) 66 12 135 lub na stronie internetowej Urzędu – www.tyszowce.pl i w BIP na stronie www.bip.tyszowce.pl.

Burmistrz Tyszowiec może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.