images

26 MAR 2019

Ogłoszenie o przetargu

 

Burmistrz Tyszowiec ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tyszowce, położonych w strefie ekologicznej Natura 2000 – Ostoja Tyszowiecka, o powierzchni ogólnej 19.9857 ha na okres 5 lat w mieście Tyszowce,  po lewej stronie  drogi wojewódzkiej nr 850 Tyszowce  - Alojzów, w odległości około 45 km od przejść granicznych Hrebenne i Zosin,  składających się z następujących działek:

 

1)

Nr dz. 963/3 - o powierzchni 3.4379 ha

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi –  2.100.00 zł

wadium  wynosi - 420.00 zł

 

2)

Nr  dz. 660 - o powierzchni    12.9046 ha

Nr  dz. 659 - o powierzchni      2.6405 ha

Razem: 15.5451 ha

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 9 400.00 zł

wadium  wynosi - 1800,00 zł

 

3)

Nr dz. 89 - o powierzchni 1.0027 ha

Cena wywoławcza  rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 300.00 zł

wadium   wynosi - 60.00 zł

 

z przeznaczeniem wyłącznie do użytkowania rolniczego. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.

Przetarg odbędzie  się  w dniu  26 kwietnia  2019 roku o godzinie 900  w  budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, sala narad, I piętro.

Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości podanej wyżej, odrębnie na każdą nieruchomość z podaniem   numeru/ów działek, na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 53 9620 0005 0000 8774 2000 0350 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 19 kwietnia 2019 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu, pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo sporządzone w formie notarialnej lub zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy, poświadczonym przez notariusza.

Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się  ze stanem faktycznym oraz prawnym nieruchomości objętych przetargiem.

Osoba, która wygra  przetarg  jest zobowiązana do podpisania umowy dzierżawy z Burmistrzem Tyszowiec, pod rygorem utraty wadium. Wpłacone wadium przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za 2019 rok, zaś pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie  zwrócone, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po jego zakończeniu. 

Niniejszy przetarg przeprowadzany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat.

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie, w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy, począwszy od 2019 roku.

Osoby zalegające wobec Gminy Tyszowce z płatnością należności wynikających z treści umów dzierżawy lub innych zobowiązań określonych ustawowymi przepisami, są wykluczone z uczestnictwa przetargu.

Wykluczenie dotyczy również współmałżonków osób będących dłużnikami Gminy, o ile pozostają we wspólności majątkowej z dłużnikiem.

Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem dzierżawy wg stawek ustalonych corocznie.

Wysokość czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik określony w Komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać osobiście  w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8 w godz. 730   -  1530 , telefonicznie  (84) 66 12 135 lub na stronie internetowej Urzędu – www.tyszowce.pl i w BIP na stronie http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl

Burmistrz Tyszowiec może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.