images

27 CZE 2019

INFORMACJA

Właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, mogą składać do Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, INDYWIDUALNE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE  SZACOWANIA STRAT !!!

Oświadczenia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach oraz w siedzibie tutejszego Urzędu.

Uszczegółowienie informacji dotyczących szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, mogą składać indywidualne oświadczenia do Urzędu Miejskiego Tyszowcach, w sprawie oszacowania tych szkód. Zgłoszenia wystąpienia szkód dokonuje się na formularzu oświadczenia opracowanego przez Wydział Środowiska
i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wzory oświadczeń do pobrania ze stron Urzędu oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach. W oświadczeniu należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy, w których wystąpiły szkody jak
i te w których nie odnotowano strat.

UWAGA: Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARIMR, który należy udostępnić do wglądu komisji. W przypadku, gdy
w gospodarstwie rolnym prowadzona jest również produkcja zwierzęca należy wypełnić oświadczenie o ilości zwierząt. W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.
Po sporządzeniu protokołów cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). Komisja w tej gminie sporządza protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia rolnika. Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której gospodarstwo ma swoją siedzibę. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, formularz oświadczenia
o stratach składa do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia upraw. W przypadku gdy uprawy te są położone w kilku gminach, formularze składa do każdej z nich. Sporządzone przez komisje protokoły cząstkowe, rolnik przekazuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia większej części upraw, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego. Komisja dokonuje szacowania strat podczas oględzin w terenie, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat
i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat stanowią podstawę
do ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych składający oświadczenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celu rozpatrzenia sprawy.