images

02 PAŻ 2019

Wycieczka Seniorów do Kozłówki, Nałęczowa i Kazimierza

W dniu 20 września 2019 r. Seniorzy z Gminy Tyszowce uczestniczyli w wyjeździe do Kozłówki – Nałęczowa- Kazimierza Dolnego, który został zorganizowany w ramach projektu pn. „Tyszowiecki Klub Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.