images

23 PAŻ 2019

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Roczny Program Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

 

Burmistrz Tyszowiec informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  zadania pożytku publicznego na 2020 rok" stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 148/2019 Burmistrza Tyszowiec z dnia 23 października 2019r.

Mając na uwadze powyższe, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688), mających zasięg działania na terenie gminy Tyszowce, do wnoszenia propozycji i uwag dotyczących projektu uchwały, na FORMULARZU ZGŁOSZENIA OPINII  stanowiącym załącznik Nr 2 do w/w Zarządzenia, w terminie od dnia 24.10.2019 r. do dnia 15.11.2019 r. na adres: tyszowce@tyszowce.pl lub osobiście na kancelarię Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

 

Załączniki: 

1. Zarządzenie Burmistrza Tyszowiec w sprawie ogłoszenia konsultacji
http://www.tyszowce.pl/pliki/konsultacje/zarz148.doc

2. Projekt konsultowanego aktu
http://www.tyszowce.pl/pliki/konsultacje/projekt_uchw.doc

3. FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII
http://www.tyszowce.pl/pliki/konsultacje/formularz2020.doc