images

30 PAŻ 2019

Termomodernizacja budynku Biblioteki w Tyszowcach

W dniu 29 października 2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Tyszowce a Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Biblioteki w Tyszowcach”  w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu:    330 439,34 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 207 733,94 zł.

Kwota dofinansowania: 176 573,83 zł.