images

20 LIS 2019

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Burmistrz Tyszowiec informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020" stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/2019 Burmistrza Tyszowiec z dnia 19 listopada 2019r.

Mając na uwadze powyższe, zapraszam do wnoszenia propozycji i uwag dotyczących projektu uchwały, na FORMULARZU ZGŁOSZENIA OPINII  stanowiącym załącznik Nr 2 do w/w Zarządzenia, w terminie od dnia 20.11.2019 r. do dnia 11.12.2019 r. na adres: tyszowce@tyszowce.pl lub osobiście na kancelarię Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

 

Załączniki: 

1. Zarządzenie Burmistrza Tyszowiec w sprawie ogłoszenia konsultacji
http://www.tyszowce.pl/pliki/konsultacje/zarz158.doc