images

30 STY 2020

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2020 roku".

Burmistrz Tyszowiec zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce
w 2020 roku’’.

 

Wszystkie opinie i uwagi dotyczące w/w projektu uchwały należy kierować na adres: Urząd Miejski w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce.

 

Osoba upoważniona do kontaktu:

Elżbieta Kierepka – Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

tel: 84 6612135, e-mail: e.kierepka@tyszowce.pl

 

 

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Tyszowiec z dnia 30 stycznia 2020 r. wraz z projektem uchwały w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyszowce w 2020 roku’’.
  1. Formularz konsultacji.