images

16 MAR 2020

Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Tyszowiec z dnia 16 marca 2020 r.w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku i innych miejscach

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz. U. z 2020 r. poz.433) oraz  na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 4 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

         § 1. Wprowadzam do odwołania zakaz handlu na targowisku w Klątwach oraz na wszystkich innych miejscach na terenie gminy Tyszowce.

 

 

         § 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

 

         § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.