images

05 MAJ 2020

Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Tyszowiec z dnia 5 maja 2020 r.

Zarządzenie Nr 49/2020

Burmistrza Tyszowiec

z dnia 5 maja 2020 r.

 

w sprawie ustalenia organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w związku z zagrożeniem COVID-19

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1973 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), § 13 ust. 1, 2 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r poz. 792) zarządzam, co następuje:

 

            §1.1. W związku z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzam do odwołania zmianę organizacji pracy Urzędu Miejskiego
w Tyszowcach.

2. Urząd Miejski w Tyszowcach pracuje w swoich normalnych godzinach pracy tj.

– od poniedziałku do piątku – od godz. 730 do godz. 1530

w trybie wewnętrznym i zostaje zamknięty dla Interesantów.

3. Sprawy urzędowe winne być w tym okresie załatwiane z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UMTyszowce/skrytka/, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną e-mail tyszowce@tyszowce.pl oraz listownie za pośrednictwem operatora pocztowego. Kancelaria Urzędu pod numerem 84 66 12 121 a pozostałe numery telefonów oraz adresy e-mail są umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.tyszowce.pl

4. Załatwianie w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach spraw niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia tj. z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)

wykonuje się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

5. Umożliwia się Interesantom składanie pism poprzez ich wrzucenie w zaklejonej kopercie do skrzynki oddawczej umieszczonej przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w godz. 730 – 1530. Korzystanie ze skrzynki nie zwalnia Interesantów z przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa wyżej.

6. Umożliwia się Interesantom odbiór pism po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z odpowiednią komórką organizacyjną lub przy zastosowaniu domofonu umieszczonego przy drzwiach głównego wejścia do budynku Urzędu Miejskiego.

7. Obsługa kasowa prowadzona jest przez okienko kasowe Urzędu, od strony budynku Banku Spółdzielczego.

 

            §2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

            §3.Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu, stronie BIP Urzędu Miejskiego oraz poprzez wywieszenie na zewnątrz budynku Urzędu w sposób zapewniający zapoznanie się przez Interesantów.

 

            §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tyszowiec

Andrzej Podgórski