17 CZE 2020

Nabór na kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Burmistrz Tyszowiec - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Tyszowce. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Tyszowce,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

 1. posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
 2. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 3. pełna sprawność fizyczna,
 4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
 5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 6. posiadanie prawo jazdy kat. B.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
 2. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
 • imienia i nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • telefonu,
 • adresu email.
  1. Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" (oświadczenie w załączeniu).
  2. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

 

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Tyszowcach, 22-630 Tyszowce ul. 3 Maja 8, z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego - Powszechny spis rolny 2020 r." (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach - nabór na rachmistrza

Oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych

Oświadczenie o spełnianiu wymagań 

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza

 

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. będzie trwać nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

 

Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych.