images

21 LIP 2020

Informacja dla kół gospodyń wiejskich

Źródło artykułu: https://tomaszowlubelski.praca.gov.pl/-/12949249-informacja-dla-kol-gospodyn-wiejskich 

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazał następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich  koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i z tą chwilą nabywa osobowość prawną. Mając na uwadze powyższe koła gospodyń wiejskich są organizacją pozarządową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z czym są podmiotem uprawnionym do ubiegania się o pożyczkę w ramach art. 15zzda ustawy COVID-19. 

NABÓR WNIOSKÓW - pożyczki dla organizacji pozarządowych - art. 15 zzda ustawy (…) COVID - 19

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim informuje, że od dnia 01.07.2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej organizacji  pozarządowej.
 
O w/w pożyczkę może ubiegać się organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy. O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.
 
Szczegółowe informacje, w tym Zasady ubiegania się udzielenie w/w pożyczki oraz wniosek wraz z załącznikami i umową, zamieszczone są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim w zakładce „Dla pracodawcówi przedsiębiorców" – „Tarcza antykryzysowa COVID-19": https://tomaszowlubelski.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org
 
Aby uzyskać w/w pożyczkę organizacja pozarządowa powinna złożyć:

  1. Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późniejszymi zmianami) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  2. Umowę o udzielenie pożyczki wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych .

Wniosek wraz z umową należy składać drogą elektroniczną (zalecane) poprzez serwis usług elektronicznych praca.gov.pl. Wniosek elektroniczny dostępny jest pod adresem: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDO#/inneSprawy/wyborUrzedu

W przypadku braku możliwości dostarczenia powyższych dokumentów drogą elektroniczną,  wniosek wraz z umową proszę wrzucić do skrzynki podawczej zamieszczonej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim, w godzinach pracy Urzędu. Wszystkie składane dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Termin naboru wniosków: do dnia ogłoszenia zakończenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Uwaga: dane podawane we wniosku dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej lub statutowej (m.in.: nazwa, adres) muszą być zgodne z danymi wynikającymi z dokumentu rejestrowego tj. Krajowego Rejestru Sądowego.
 
Dodatkowych informacji udzielają n/w pracownicy Urzędu:

  • Robert Bondyra – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej – tel. 84 666-02-03.
  • Wiesław Bondyra – Kierownik Działu Organizacyjnego – tel. 84 666-02-02.
  • Ewa Świrkowska – Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy – tel. 84 666-02-10.