images

24 LIS 2020

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Burmistrz Tyszowiec informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021" stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2020 Burmistrza Tyszowiec z dnia 23 listopada 2020 oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023” stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 137/2020 Burmistrza Tyszowiec z dnia 23 listopada 2020  ( https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/137-2020.pdf )

Mając na uwadze powyższe, zapraszam do wnoszenia propozycji i uwag dotyczących projektu uchwały, na FORMULARZU ZGŁOSZENIA OPINII  stanowiącym załącznik Nr 2 do w/w Zarządzenia, w terminie od dnia 24.11.2020 r. do dnia 14.12.2020 r. na adres: tyszowce@tyszowce.pl lub osobiście na kancelarię Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

 

Załączniki: 

  1. Zarządzenie Burmistrza Tyszowiec w sprawie ogłoszenia konsultacji
    https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/137-2020.pdf
  2. Formularz zgłoszenia opinii
    https://www.tyszowce.pl/pliki/formularz_gpprpa.pdf