images

25 LIS 2020

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Tyszowiec informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Burmistrz Tyszowiec zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Tyszowce o wypełnienie druku aktualizacji zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wypełnione druki do Urzędu Miejskiego w Tyszowcach proszę przekazać osobiście lub przesłać w terminie do 31 marca 2021 roku pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: tyszowce@tyszowce.pl.

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ Andrzej Podgórski

Formularz zgłoszenia do aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)  lub przydomowych oczyszczalni ścieków