images

27 LIS 2020

OBOWIĄZEK UMIESZCZANIA NUMERÓW PORZĄDKOWYCH

Burmistrz Tyszowiec przypomina, że zgodnie z art. 47 b ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają  - mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na budynku lub na ogrodzeniu (bramie) nieruchomościtablicy z nadanym numerem porządkowym - w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

 

Tablice z numerami porządkowymi powinny być czytelne, widoczne oraz utrzymane w należytym stanie.

 

Uchylenie się od opisanych wyżej obowiązków może spowodować zgodnie z art. 1 pkt 1 i art. 2 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 stycznia 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z póżn. zm.) zastosowanie ustawowo określonych sankcji.