images

07 STY 2021

Otwarty Konkurs Ofert

BURMISTRZ TYSZOWIEC

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 

 1. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych , celem spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do:

- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a.

Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji ww. zadania wynosi 85 085,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy  osiemdziesiąt pięć zł zero groszy).

 1. Dowożenie dzieci z potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju z terenu Gminy Tyszowce do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobry Start”, celem spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do:

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobry Start” ul. Słowackiego 7b, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji ww. zadania wynosi 6100,00 złotych (słownie: sześć tysięcy sto zł zero groszy).

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu, po zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie Wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

 

2.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

 

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania :

 1. Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania, o których mowa w art.18 ustawy.

 

VI. Termin  składania ofert:    

 1. Termin składania ofert upływa 29 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 1530- decyduje data stempla pocztowego.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1500. Konkurs ma charakter jawny.
 3. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.
 5. Oferta powinna być kompletna, szczegółowo wypełniona i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132,  84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 9.
 7. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.
 8. Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na stronie internetowej gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach.
 9. OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Załączniku do Uchwały Nr XXI/153/2020 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 08 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia  Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2020r. poz. 6699)
 3. Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z  protokołem komisji konkursowej.
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/ .
 5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :
  • ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,
  • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
  • zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  • ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie, jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne ,zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,
  • złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego za rok ubiegły.

6. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających, iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

 

VI. Zrealizowane przez Gminę Tyszowce w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

 

 

w roku 2020 - zrealizowano zadanie publiczne na kwotę 79 852,50  w tym:

 

- Zadanie o nazwie „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych - do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu” na kwotę: 79 852,50 złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa zł pięćdziesiąt groszy).

 

 

Zarządzenie 3/2021 Burmistrza Tyszowiec z 07 stycznia 2021 r.