images

18 MAJ 2021

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki budowlane) stanowiących własność Gminy Tyszowce

 

 Tyszowce, dnia 18.05.2021r.

 

BURMISTRZ   TYSZOWIEC

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych (działki budowlane) stanowiących własność Gminy Tyszowce, położonych w Tyszowcach w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego przed Domem Pomocy Społecznej w Tyszowcach, w odległości około 200 m od ulicy Wielkiej – drogi wojewódzkiej relacji Tomaszów Lub - Hrubieszów oznaczonych nr działek:

1/  nr 2197/30 o powierzchni 0,0922 ha,

     Cena wywoławcza –42.603,51 zł,

     wadium –  6.300,00 zł

2/  nr 2197/31 o powierzchni 0,0900 ha,

     Cena wywoławcza – 41.630,58 zł,

     wadium –  6.200,00 zł

3/  nr 2197/37 o powierzchni 0,0304 ha,

     Cena wywoławcza –  13.940,82 zł,

     wadium –  2.100,00 zł

4/  nr 2197/9 o powierzchni 0,0900 ha,

     Cena wywoławcza –  31.534,74 zł,

     wadium –  4.700,00 zł

5/  nr 2197/12 o powierzchni 0,0890 ha,

     Cena wywoławcza – 31.205,10 zł,

     wadium –  4.700,00 zł

6/ nr 2197/13 o powierzchni  0,0890 ha,

    Cena wywoławcza –  31.205,10 zł,

    wadium – 4.700,00 zł

7/ nr 2197/14 o powierzchni 0,0890 ha,

    Cena wywoławcza –  31.205,10 zł,

    wadium – 4.700,00 zł

8/ nr 2197/15 o powierzchni  0,0890 ha,

    Cena wywoławcza –  31.205,10 zł,

    wadium – 4.700,00 zł

9/ nr 2197/16 o powierzchni 0,0890 ha,

    Cena wywoławcza –  31.205,10 zł,

    wadium – 4.700,00 zł

10/ nr 2197/17 o powierzchni 0,0894 ha,

    Cena wywoławcza –  31.336,71 zł,

    wadium – 4.700,00 zł

11/ nr 2197/18 o powierzchni  0,0937 ha,

    Cena wywoławcza –  32.754,90 zł,

    wadium – 4.900,00 zł

12/ nr 2197/20 o powierzchni 0,0900 ha,

    Cena wywoławcza –  31.534,74 zł,

    wadium – 4.700,00 zł

13/ nr 2197/33 o powierzchni  0,0624 ha,

    Cena wywoławcza –  20.203,98 zł,

    wadium – 3.100,00 zł

14/ nr 2197/35 o powierzchni 0,0461 ha,

    Cena wywoławcza –  15,408,21 zł,

    wadium – 2.300,00 zł

wpisanych do księgi wieczystej KW ZA1T/00066026/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Tyszowce w/w nieruchomości znajdują się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z dopuszczeniem usług.  

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami, długami ani roszczeniami osób trzecich oraz hipotekami przymusowymi.

Przez działkę nr 2197/31  przebiega sieć kanalizacji sanitarnej a przez działkę nr 2197/18 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz sieć energetyczna ( mapa przebiegu w/w sieci jest do wglądu w Urzędzie Miejskim oraz na stronie www.geoportal.gov.pl).

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 9oo  w sali narad budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach  przy ulicy 3 Maja 8.

Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości podanej wyżej odrębnie na każdą działkę z podaniem  jej numeru,  na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 53 9620 0005 0000 8774 2000 0350 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 18 czerwca 2021 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą.

Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygra i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach w godz. 730 – 1530 , tel. 084  66-12-135 lub na stronie internetowej Urzędu - www.tyszowce.pl i w BIP na stronie http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl