images

21 CZE 2021

Burmistrz Tyszowiec ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach

Zarządzenie Nr 69/2021

Burmistrza Tyszowiec

z dnia 21 czerwca 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

            § 1.1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora oraz na jego stronie internetowej,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji kultury oraz na jej stronie internetowej,
  3. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach i samorządowych instytucji kultury.

 

§ 2. Określa się regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Konfederacji Tyszowieckiej, stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Powołanie komisji konkursowej nastąpi odrębnym zarządzeniem.

 

§ 4. Wzór umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury, tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Tyszowcach oraz programu działania instytucji kultury, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tyszowiec

/-/  Andrzej Podgórski

 

Zarządzenie - https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/zarz69-2021.pdf