images

23 LIP 2021

„Magiczne Roztocze” – Krasnobród - Jacnia

Seniorzy z „Tyszowieckiego Klubu Seniora” w dniu 22.07.2021 r. aktywnie wypoczywali w Krasnobrodzie i Jacni.

Korzystając z dobrej pogody seniorzy odwiedzili Kapliczkę na Wodzie, Sanktuarium Maryjne, ptaszarnię, muzeum parafialne, Kaplicę św. Rocha.

Z wieży widokowej podziwiali panoramę Krasnobrodu, a plaża i rozgrzana słońcem woda mały, kojący wpływ, zwłaszcza na zmęczone nogi.

Intensywnie spędzony dzień zakończył się inhalacjami na świeżym powietrzu w tężni solankowej w Jacni.

Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu realizowanego przez Gminę Tyszowce pn. „Tyszowiecki Klub Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.