images

04 SIE 2021

I przetarg ustny nieograniczony na wynajem całego budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Kościelnej 23 A w Tyszowcach

Tyszowce, dnia 04.08.2021r.

 

BURMISTRZ   TYSZOWIEC

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem całego budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Kościelnej 23 A w Tyszowcach na świadczenie usług medycznych, w którym znajduje się lokal użytkowy o powierzchni  478,23 mużytkowany jako Przychodnia NZOZ oraz lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 304,72 m2 wraz z działką nr 1473/6 o powierzchni 2418 m2  - od dnia 1 stycznia 2022 na okres trzech lat.

Część mieszkalna obciążona jest umowami  najmu z 5 lokatorami do dnia 31 grudnia 2021r.

Warunkiem wynajmu w/w budynku jest :

1) zapewnienie zatrudnienia dla dotychczasowego personelu medycznego i pomocniczego, dla   którego miejscem świadczenia pracy jest w/w Przychodnia,

2)  zapewnienie dotychczasowych warunków najmu lokali mieszkalnych     dotychczasowym ich podnajemcom przez okres minimum 6 miesięcy,

3)  zapewnienie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

4) w razie konieczności zapewnienie dostaw energii cieplnej do budynku usytuowanego na działce nr 1473/2 oraz wyrażenie zgody na wspólne  korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 września 2021 roku o godzinie 1200  w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 100 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie nr 53 9620 0005 0000 8774 2000 0350 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 3 września 2021 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu, pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w przetargu.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Ponadto osoby inne niż osoby  fizyczne  zobowiązane są posiadać oryginał i kserokopię odpisu z KRS lub zaświadczenia  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, pełnomocnik powinien posiadać pełnomocnictwo notarialne.

Cena wywoławcza czynszu najmu w stosunku miesięcznym na lokale użytkowe wynosi 5000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy).

Wysokość czynszu najmu na lokale mieszkalne w stosunku miesięcznym naliczona zostanie według obowiązującej stawki na dzień 01.01.2022r., określonej Zarządzeniem Burmistrza Tyszowiec.

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do podpisania umowy najmu z Burmistrzem Tyszowiec na okres 3 lat, pod rygorem utraty wadium.

Wpłacone wadium przez oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu, którego miesięczna stawka zostanie ustalona w przetargu. Pozostałym oferentom biorącym udział w przetargu, wadium zwraca się  po zamknięciu przetargu.

Najemca lokalu zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za pobór energii elektrycznej wg wskazań licznika, wody, nieczystości stałych i płynnych oraz do złożenia deklaracji podatkowej o rozmiarze prowadzenia działalności gospodarczej w wynajętym lokalu a także kosztów ogrzewania tych lokali.

Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, na stronie internetowej Urzędu – www.tyszowce.pl i w BIP na stronie  http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod telefonem ( 084)  66-12-135.