images

05 PAŻ 2021

Informacja Starosty Tomaszowskiego w Tomaszowie Lubelskim o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie Tyszowce


     Starosta Tomaszowski w Tomaszowie Lubelskim na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn.zm.) informuje, że w dniach od 18 października do 8 listopada 2021 r. w godz. 730 - 1530 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w sali narad 49 (II piętro) zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowokartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków następującego obrębu:
- Czartowczyk 0001 w jednostce ewidencyjnej Tyszowce – obszar wiejski 0618125.

      Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowokartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag. Po upływie terminu, o którym mowa wyżej, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta ogłosi w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.


STAROSTA
Henryk Karwan