images

06 PAŻ 2021

Obwieszczenie

                    Tyszowce, dnia 06.10.2021 r.

BPP.6733.7.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49,  art. 61§ 4 w związku z art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.  ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)  zawiadamia się, że na wniosek złożony w dniu 28.09.2021 r.  przez Pana Przemysława Skowrona, PSMB ELEKTROENERGETYKA, ul. Gen. Sikorskiego 14/35, 22-400 Zamość, ( któremu Pan Krzysztof Bartnik w dniu 02.10.2019 r. udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego do występowania do organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i osób fizycznych w celu załatwiania wszelkich spraw formalno-prawnych dotyczących zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa linii SN 15kV Tyszowce – Łaszczów Mleczarnia; Tyszowce – Pukarzów etap 1. ”) - pełnomocnika PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą przy ulicy Garbarskiej 21A w Lublinie, 20-340 Lublin, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, 22-400 Zamość, ul. Koźmiana 1, RE Zamość, ul. Namysłowskiego 4  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych średniego napięcia  15 kV, oraz budowie stacji transformatorowych, na działkach o nr ew.: 40/6, 487, 488, 178/2, 178/1, 448, 443, 461, w obrębie 0009  Mikulin w gminie Tyszowce, 1321, 1381, 1382, 1380/3,      w obrębie 0016 Tyszowce, w gminie Tyszowce.

 

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni. Z zamierzeniem inwestora można się  zapoznać oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce w godz. 7.30-15.30 pokój nr 2.

 

Burmistrz Tyszowiec 

/-/ Andrzej Podgórski