images

15 PAŻ 2021

ZARZĄDZENIE NR 340 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tyszowcach oraz K O M U N I K A T  Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 14 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 340 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 12 października 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tyszowcach. - plik do pobrania pdf

 

 

 

K O M U N I K A T

 Komisarza Wyborczego w Zamościu II
z dnia 14 października 2021 r.

 

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib,
a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

 

W związku z zarządzonymi na dzień 12 grudnia 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Tyszowcach w okręgu wyborczym nr 1, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,

2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,

3) komitetowi wyborczemu organizacji,

4) komitetowi wyborczemu wyborców.

 

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Zamościu II do dnia 18 października 2021 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu, Partyzantów 3 pok. 230 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Zamościu II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Tyszowcach. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu (adres j. w.), w terminie do dnia 28 października 2021 r. do godz. 15:30.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Tyszowce za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 12 listopada 2021 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Tyszowcach więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

 

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 29 listopada 2021 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 7 grudnia 2021 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Burmistrza Tyszowiec do dnia 3 grudnia 2021 r.

 

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 14 marca 2022 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zamościu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: zamosc.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

 

Komisarz Wyborczy w Zamościu II

 

 

/-/   Ewa Adamiak