images

19 LIS 2021

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

         Tyszowce, dnia 19.11.2021 r.

BPP.6733.7.2021

 

  Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. ), zawiadamia się o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek złożony w dniu 28.09.2021 przez Pana Przemysława Skowrona, PSMB ELEKTROENERGETYKA, ul. Gen. Sikorskiego 14/35, 22-400 Zamość, ( któremu Pan Krzysztof Bartnik w dniu 02.10.2019 r. udzielił pełnomocnictwa substytucyjnego do występowania do organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i osób fizycznych w celu załatwiania wszelkich spraw formalno-prawnych dotyczących zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa linii SN 15kV Tyszowce – Łaszczów Mleczarnia; Tyszowce – Pukarzów etap 1. ”) - pełnomocnika PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą przy ulicy Garbarskiej 21A w Lublinie, 20-340 Lublin, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, 22-400 Zamość, ul. Koźmiana 1, RE Zamość, ul. Namysłowskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych średniego napięcia 15 kV, oraz budowie stacji transformatorowych, na działkach o nr ew.: 40/6, 487, 488, 178/2, 178/1, 448, 443, 461, w obrębie 0009  Mikulin w gminie Tyszowce, 1321, 1381, 1382, 1380/3, w obrębie 0016 Tyszowce, w gminie Tyszowce.                            

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty podania powyższego zawiadomienia  do publicznej wiadomości, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.  

Na podstawie art. 41 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ Andrzej Podgórski