images

30 LIS 2021

OBWIESZCZENIE

 Tyszowce, dnia 30.11.2021 r

 

 

BPP.6733.7.2021                                                                          .                          

                    

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm) - Burmistrz Tyszowiec zawiadamia, że w dniu 30.11.2021 r. została wydana decyzja dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych średniego napięcia 15 kV, oraz budowie stacji transformatorowych, na działkach o nr ew.: 40/6, 487, 488, 178/2, 178/1, 448, 443, 461, w obrębie 0009  Mikulin w gminie Tyszowce, 1321, 1381, 1382, 1380/3, w obrębie 0016 Tyszowce, w gminie Tyszowce.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim  w Tyszowcach pokój Nr 2  w godz. pracy Urzędu. Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie uważa się za dokonane.

 

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ Andrzej Podgórski