images

30 LIS 2021

OBWIESZCZENIE

                     Tyszowce, dnia 30.11.2021 r.

BPP.6730.16.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 

Zgodnie z art. 49,  art. 61§ 4 w związku z art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.  ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)  zawiadamia się, że na wniosek złożony w dniu 05.11.2021 r. przez EPLANT 75 Sp. z.o.o., ul Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych ”LIPOWIEC” wraz z niezbędną infrastrukturą  i magazynem energii o łącznej  mocy nieprzekraczającej 4 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Lipowiec, gmina Tyszowce.

 

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni. Z zamierzeniem inwestora można się  zapoznać oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce w godz. 7.30-15.30 pokój nr 2.

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ Andrzej Podgórski