images

17 GRU 2021

ZAWIADOMIENIE

Tyszowce, dnia 17.12.2021

BPP.6730.16.2021

 

Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Burmistrz Tyszowiec zawiadamia, że postępowanie administracyjne na podstawie wniosku Pani Izabeli Linek (Pełnomocnika firmy EPLANT 75 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Salwatorskiej 14/310, 30-109 Kraków), w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy pn. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ”LIPOWIEC” wraz z niezbędną infrastrukturą  i magazynem energii o łącznej  mocy nieprzekraczającej 4 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości na działkach o nr ew.: 202 i 203 w miejscowości Lipowiec w gminie Tyszowce”, zostało zakończone.

W związku z powyższym strony postępowania mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Burmistrz Tyszowiec 

/-/ Andrzej Podgórski