images

21 GRU 2021

Ogłoszenie

Na podstawie art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) ogłasza się zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tyszowce na okres 18 miesięcy, tj.  od dnia 1 stycznia 2022 roku tj. od dnia rozpoczęcia przez Gminę Tyszowce bezpośredniej realizacji ww. zadania  - do dnia 30 czerwca 2023 r.

 

A. Ceny i stawki opłat abonamentowych  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

Grupa taryfowa

Cena (w zł/m3)

Stawka opłaty abonamentowej                                 ( zł/odbiorca)

netto

brutto

netto

brutto

Grupa I

4,46

4,82

5,80

6,26

Grupa II

5,01

5,41

5,80

6,26

 

B. Ceny i stawki opłat abonamentowych za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Grupa taryfowa

Cena (w zł/m3)

Stawka opłaty abonamentowej                                 ( zł/odbiorca)

netto

brutto

netto

brutto

Grupa I

6,57

7,10

0,00

0,00

 

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ Andrzej Podgórski

Załącznik:

Decyzja o znaku: LU.RZT.70.319.2021.JB

z dnia 03 grudnia 2021 r.