images

18 STY 2022

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY TYSZOWCE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU PT. SZKOLENIE W SPORTACH PIŁKI NOŻNEJ W 2022 ROKU

Zarządzenie nr 9/2022  Burmistrza Tyszowiec z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Tyszowce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. Szkolenie w sportach piłki nożnej w 2022 roku

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ TYSZOWIEC

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania  publicznego Gminy Tyszowce

z zakresu  upowszechniania  kultury fizycznej i sportu pt. Szkolenie w sportach piłki nożnej w 2022 roku

 

Cel konkursu:

 

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowej w realizacji zadania publicznego w zakresie sportu i kultury fizycznej pt. Szkolenie w sportach piłki nożnej w 2022 roku, podejmowany na rzecz zaspokojenia potrzeb i poprawy warunków uprawiania sportu mieszkańców Gminy Tyszowce, zwiększenia ich aktywności fizycznej

i zagospodarowanie czasu wolnego oraz w szczególności zapewnienie edukacji sportowej dzieciom i młodzieży.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność na terenie Gminy Tyszowce lub na rzecz jej mieszkańców.

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację :

 

Szkolenie w sportach piłki nożnej w 2022 roku – Piłka nożna –  szkolenie sportowe podstawowe i zaawansowane dla mieszkańców Gminy Tyszowce, w tym szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych - wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji ww. zadania wynosi do 150 000,00 (słownie zł: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych  zero groszy).

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie dotacji nastąpi po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu, po zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

2.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

3. Oferent zobowiązany jest do wniesienia minimalnego finansowego udziału własnego w wysokości 5 % wnioskowanej dotacji.

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji wspieranego  zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania :

 

 1. Realizacja zadania - od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2022 roku poprzez stacjonarne szkolenie sportowe.
 2. Minimalnie 3 godziny w tygodniu, łącznie nie mniej niż 150/120 godzin treningowych w całym okresie trwałości zadania.
 3. Udział minimum 30 osób (mieszkańców gminy Tyszowce) w grupie szkoleniowej.
 4. Każdy uczestnik musi być objęty ubezpieczeniem NNW oraz posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające na uprawianie sportu.
 5. Prowadzącego szkolenie sportowe obowiązuje posiadanie i prowadzenie dziennika zajęć zawierającego m. in. listę uczestników szkolenia, datę, zakres godzinowy, tematykę zajęć, informacje o udziale w zawodach i imprezach, nazwisko szkoleniowca i frekwencję, która będzie wymagana w trakcie kontroli realizacji zadania oraz będzie stanowiła dokument służący rozliczaniu rezultatów zadania.
 6. Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie, a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.
 7. Realizator zadania powinien legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
 8. Wykonujący zadanie ma obowiązek składać sprawozdania, o których mowa w art.18 ustawy, oraz sprawozdania z każdej z otrzymanych transz na realizację konkursu według zapisów umowy.
 9. Do realizacji zadania powinno zostać wydzielone osobne subkonto do obsługi wyłącznie danego konkursu.
 10. W ramach zadania publicznego z dotacji nie można realizować ani finansować obozów oraz zgrupowań sportowych.

 

 1. Koszty, które w szczególności nie mogą zostać sfinansowane z dotacji:
 1. zakup środków trwałych.
 2. koszty dokumentowane paragonami, pokwitowaniami, dowodami sprzedaży wewnętrznej, wewnętrznymi notami obciążeniowymi itp.
 3. kary, mandaty, odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań.
 4. koszty zawodów sportowych poza terenem Gminy Tyszowce.
 5. zobowiązania powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy.
 6. na spłatę zaciągniętych zobowiązań.
 7. stypendia sportowe
 8. koszty obozów oraz zgrupowań sportowych.

 

UWAGA: W ramach środków finansowych Gminy Tyszowce niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i wspólnotowych.

 

 1. Koszty, które mogą zostać sfinansowane z dotacji:

 

 1. Wynagrodzenie kadry szkoleniowej, nie więcej niż 20 % udzielonej dotacji.  
 2. Realizacja programu szkolenia sportowego, opłaty na rzecz związków sportowych.
 3. Ubezpieczenie uczestników.
 4. Badania lekarskie uczestników.
 5. Koszty organizacji zawodów i turniejów sportowych na terenie Gminy Tyszowce:
 1. koszty obsługi sędziowskiej, nie więcej niż 7 % udzielonej dotacji,
 2. obsługi technicznej zawodów i utrzymanie infrastruktury sportowej, nie więcej niż 20 % udzielonej dotacji,
 3. obsługi medycznej, nie więcej niż 5% udzielonej dotacji.
 1. Koszty uczestnictwa w turniejach i zawodach sportowych na terenie województwa lubelskiego ( dojazdy, potwierdzona liczba uczestników) nie więcej niż 20 % udzielonej dotacji.
 2. Koszty promocyjne dotyczące realizowanego zadania, nie więcej niż 5% przyznanej dotacji,
 3. Koszty administracyjne, nie więcej niż 5 % przyznanej dotacji,
 4. Dyplomy i nagrody, nie więcej niż 5% udzielonej dotacji,
 5. Koszty korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 6. Zakup sprzętu sportowego (musi być dokonany najpóźniej do dnia 31 maja  2022 roku), osprzętu/akcesoriów, osobistego sprzętu sportowego i ubiorów sportowych niezbędnych do realizacji zadania (maksymalnie do 20% udzielonej dotacji), należy prowadzić ewidencję przychód – rozchód zakupionego sprzętu.
 7. Rekompensata wydatku energetycznego dla zawodników, nie więcej niż 15 % udzielonej dotacji.

 

 

 

 1. Termin  składania ofert:

 

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinasowania, nie gwarantuje również przyznania dofinasowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
 2. Kwota udzielonego dofinansowania z budżetu gminy dla danego zadania nie może przekroczyć 95 % całkowitych jego kosztów.
 3. Termin składania ofert upływa 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 1530- decyduje data stempla pocztowego.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 1500. Konkurs ma charakter jawny.
 5. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 6. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.
 7. Oferta powinna być kompletna, szczegółowo wypełniona i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132,  84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 9.
 9. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.
 10. Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na stronie internetowej gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach.
 11. OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w załączniku do uchwały Nr XXIX/223/2021 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2021r. poz. 5572).
 3. Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z  protokołem komisji konkursowej.
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/ .
 5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :
  • ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,
  • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
  • zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  • ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie, jego dokonania

i rezultaty, doświadczenie organizacyjne, zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,

  • złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego za rok ubiegły.
 1. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających, iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.
 2. W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każda oferta zgłaszana do konkursu winna uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez organizację pozarządową dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 3. Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby CIVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach projektu zgłaszanego do konkursu musi uwzględniać spełnienie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi  przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

 

 1. Klauzula RODO:

 

Klauzula informacyjna w związku z procedurą przyznania dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w roku 2022:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 1. Administrator Danych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Tyszowiec z siedzibą przy ul. 3 Maja 8 (22-630 Tyszowce), email: tyszowce@tyszowce.pl, tel. +48 84 66 12 121.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych.

 

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail w.baj@tyszowce.pl lub pod numerem telefonu +48 84 66 12 128.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania.

 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia ofert realizacji zadania publicznego, podjęcia i wykonanie umowy o realizację zadania publicznego, a także sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 

- art. 6 ust. 1 lit e RODO w związku z art. 4, art. 11, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Uchwałą nr XXIX/223/2021 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 29 listopada 2021 r.,

 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),

 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową).

 

 1. Odbiorcy danych.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: firmom prawniczym, audytorskim, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych.

 

 1. Okres przechowywania danych.

 

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z Rzeczowego Wykazu Akt (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą. Posiada Pani/Pan prawo do:

 

 1. dostępu do treści swoich danych;

 

 1. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;

 

 1. żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i/lub e);

 

 1. ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;

 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO

 

 1. Zrealizowane przez Gminę Tyszowce w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

 

 

w roku 2021 - zrealizowano zadanie publiczne na kwotę 120 000,00 zł w tym:

  1. Piłka nożna – szkolenie i udział w zawodach – dzieci, młodzieży i dorosłych – na kwotę 120 000,00 zł.