images

16 MAR 2022

ZASADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA DODATKOWEGO WODOMIERZA

Gmina Tyszowce (jako przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne) informuje, iż istnieje możliwość pomniejszania ilości odprowadzanych ścieków o ilość wody bezpowrotnie zużytej tj. wody która nie trafiła do sieci kanalizacyjnej (np. została wykorzystana na cele podlewania terenów zielonych).

W oparciu o ustawę z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 202 0 roku,  poz. 2028) przypominamy, iż Gmina bez dodatkowych opłat czuwa nad legalnością i prowadzi wymiany wodomierzy głównych (art. 15 ust. 3 UoZZwW), bez dodatkowych opłat wykona również oplombowanie i czynności weryfikacyjne zgłoszonego podlicznika, natomiast montaż, wymiana i legalizacja wodomierza podlicznika należy do obowiązków Odbiorców usług (art. 27 ust. 6 UoZZwW).

Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek legalizacji wszystkich wodomierzy – ważność cechy legalizacyjnej wodomierza wynosi  5 lat licząc od daty produkcji umieszczonej na obudowie liczydła wodomierza (rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 22 marca 2019 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych – Dz. U. z 2019 roku, poz. 759). Poniżej poglądowe zdjęcie wodomierza ze wskazaniem roku produkcji pomocne dla Usługobiorców w celu wyliczenia 5-letniego okresu legalizacyjnego.

 

UWAGA!

!) Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza podlicznika sugerujemy przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb dotyczących podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem a możliwych do uzyskania korzyści w najbliższych latach.

!) Poniższe zasady są warunkami ogólnymi do montażu wodomierza podlicznika – nie odnoszą się do wszystkich przypadków ze względu na mogące wystąpić różnice w rozmieszczeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej. Przypadki odstępstw od przedstawionych zasad oraz opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej i rozwiązanie przebiegu instalacji należy każdorazowo ustalić z Gminą.

Zasady montażu wodomierza podlicznika

 1. Wodomierz podlicznik powinien być zainstalowany:
 • w budynku, na instalacji wewnętrznej, za wodomierzem głównym i za zaworem antyskażeniowym na rurze/przewodzie wychodzącym bezpośrednio przez ścianę budynku w kierunku punktu czerpalnego usytuowanego na zewnątrz budynku,
 • w pozycji horyzontalnej – poziomej z odpowiednim dwustronnym sztywnym umocowaniem.
 • przed wodomierzem – podlicznikiem powinien być zainstalowany zawór odcinający dopływ wody do instalacji. Sposób zamontowania zestawu podlicznika powinien umożliwić odwodnienie instalacji za podlicznikiem (w okresie zimowym);
 1. Między wodomierzem podlicznikiem a punktem czerpalnym wody nie może być zamontowane żadne podłączenie umożliwiające pobór wody z odprowadzeniem jej do kanalizacji.  Instalacja nie powinna być zabudowana lub wbudowana w ścianę.  

 

Zaleca się stosowanie jako podlicznika wodomierzy przystosowanych do zamontowania nakładki radiowej do zdalnego odczytu wskazań np. firmy APATOR „Powogaz” typ Smart+ JS1,6-2,5 m3/h DN15 lub DN20 albo przedmiotowych wodomierzy z nakładką radiową do zdalnego odczytu stanu wody.

Zasady rozliczania na podstawie wodomierzy podliczników.

 1. Po zamontowaniu wodomierza – podlicznika należy ten fakt zgłosić do Gminy.
 2. Po sprawdzeniu prawidłowości montażu wodomierz podlicznik zostanie oplombowany a następnie wprowadzany do ewidencji i uwzględniany w rozliczeniach za dostawę wody i za odbiór kanalizacji.
 3. Za utrzymanie w dobrym stanie technicznym  i legalizację wodomierza podlicznika odpowiada Usługobiorca.
 4. Gmina wstrzyma odliczania ilości zużytych ścieków lub wystawi faktury korygujące do poprzednich rozliczeń jeżeli stwierdzi niesprawność wodomierza podlicznika, brak ważnej legalizacji wodomierza podlicznika lub zerwanie plomby.
 5. Każda wymiana wodomierza podlicznika, powinna być zgłoszona do Gminy celem spisania przez służby stanu wymontowanego wodomierza podlicznika i zaplombowania nowego urządzenia.
 6. Gmina będzie dokonywała rozliczeń za dostawę wody bezpowrotnie zużytą na podstawie wskazań wodomierza podlicznika w okresie całego roku.
 7. Dokonywanie regularnych odczytów wskazań wodomierza podlicznika i przekazywanie jego stanu do Gminy leży po stronie Klienta – zużycie zmierzone przez wodomierz podlicznik pomniejszy ilość odprowadzanych ścieków.
 8. Informacja o stanie wodomierza podlicznika winna być podawana przez Usługobiorców  co miesiąc od 15 do 20 dnia każdego miesiąca.

W przypadku montażu nakładki radiowej zamontowanej na podliczniku nie istnieje obowiązek zgłaszania stanu podlicznika.

Zgłoszenia aktualnego stanu wodomierza podlicznika należy dokonywać:

– osobiście – Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach ul. 3 Maja 8,  pokój Nr 16 (I piętro);

– telefonicznie/sms-owo –     668 023 421;

+48 84 661 21 21 wew. 40

– mailowo – s.kuropatnicka@tyszowce.pl

 1. Brak regularności w podawaniu stanu wodomierzy podliczników nie będzie podstawą do wystawienia faktury korygującej w bieżącym okresie obrachunkowym. Tym samym zużycia wodomierzy podliczników nieuwzględnione w danym okresie obrachunkowym zostaną rozliczone w kolejnym okresie obrachunkowym.
 2. Gmina  zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w dowolnym momencie stanu wodomierza podlicznika oraz sposobu wykorzystania wody zliczanej przez wodomierz podlicznik – przez upoważnionych pracowników.

 

Informujemy, że możliwe jest zlecenie usługi zakupu oraz montażu podlicznika  Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Tyszowcach ul. Wielka 62,
tel. 84 66 19 370, e-mail:
pukbok2@onet.pl, www.puktyszowce.pl