images

24 MAR 2022

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informujemy, że osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) mogą otrzymać świadczenie pieniężne przysługujące w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Maksymalny okres wsparcia to 60 dni.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach ( pokój nr 3). Do wniosku należy załączyć Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania wypełnioną odrębnie dla każdej z osób.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (tj. za okres już udzielonej pomocy).

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania