images

01 CZE 2022

Podpisanie umowy na „Termomodernizację budynku Biblioteki w Tyszowcach”

W dniu 01 czerwca 2022 r. Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tyszowce Pani Krystyny Leja podpisał umowę z Firmą Handlowo-Usługowo-Transportową Gustaw Dydiuk z siedzibą w Tyszowcach ul. Armii Krajowej 9,  22-630 Tyszowce reprezentowaną przez Pana Gustawa Dydiuk  na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Biblioteki w Tyszowcach”, które jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  2014–2020,  Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Umowa została zawarta na kwotę  378 967,19 zł. brutto w tym kwota dofinansowania 176 573,83 zł, wkład własny Gminy Tyszowce 202 393,36 zł.

Termin realizacji: od 01 czerwca 2022 r. do 01 listopada 2022 r.