images

07 CZE 2022

Informacja o zamknięciu ulicy Szkolnej rozpoczęcie realizacji robót

 

Informacja o zamknięciu ulicy Szkolnej w Tyszowcach – km: 0+000 (ul. 3 Maja)-0+210 (dr. dojazdowa do Przedszkola)

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Tyszowcach (droga gminna nr 111530L w km; 0+000 do 0+304”

zostanie zamknięty dla ruchu odcinek ulicy Szkolnej (zaznaczony na planie sytuacyjnym) w terminie 60 dni od dnia 07.06.2022 r. do dnia 07.08.2022r. Zamknięcie jest konieczne ze względu na zastosowaną technologię prowadzonych prac, oraz zachowanie bezpieczeństwa użytkowników drogi i pracowników wykonujących roboty drogowe.

Jednocześnie informujemy, że zakaz ruchu nie dotyczy mieszkańców ulicy Szkolnej zmuszonych dojechać do posesji.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Przebudowa ulicy Szkolnej w Tyszowcach (droga gminna nr 111530L  w km; 0+000÷0+304)
 

KWOTA DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG: 250 793,34  zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI; 594 273,03  zł.

TERMIN ODDANIA ZADANIA DO  UŻYTKOWANIA IX- 2022 r.

Droga gminna nr 111530L- ul. Szkolna, będącą przedmiotem projektu, łączy drogę  gminną nr 111500L Tyszowce- Granica gminy-Tuczapy,  mająca początek od drogi wojewódzkiej nr 850 Tomaszów Lub- Alojzów z drogą powiatową nr 3511L Tyszowce- Dobużek- Łaszczów. Po wykonaniu robót pozwalających na dopuszczeniu ruchu pojazdów o normalnej nośności, będzie znaczącym uzupełnieniem sieci drogowej Tyszowiec, przejmującą lokalny ruch drogowy i pieszy z południa na północ z ominięciem miasta Tyszowce, co z pewnością poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w terenie zurbanizowanym. Ponadto droga obsługuje liczną grupę mieszkańców miasta korzystających z obiektów sportowych, opieki zdrowotnej, uczących się i korzystających z Przedszkola. Tak więc realizacja wnioskowanego projektu będzie znaczącą poprawą systemu komunikacyjnego  w mieście Tyszowce.

Zakres robót:

"Droga gminna; przebudowa drogi na dł.304 m (km: 0+000÷0+304) polegająca na przebudowie chodników, nawierzchni bitumicznej  z dostosowaniem do obowiązujących norm, wykonaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu; wygrodzenia U-11a i U-12a, budowa 2 przejść dla pieszych wyniesionych w km;0+114 i 0+230.Wykonanie zatoki postojowej. Chodniki i pobocza;  -  strona prawa przebudowa chodnika z dostosowaniem do obowiązujących norm;

Strona lewa; przebudowa chodnik na całej długości.                                                                                                                                    

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich, wzmocnienie ich atrakcyjności gospodarczej, poprzez rozbudowę dróg istniejących i w efekcie zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Realizacja projektu jest czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju miasta i gminy i pozwoli na:

- zwiększenie dostępności komunikacyjnej dotychczasowych terenów szkolnych w wyniku realizacji projektu,

- poprawę komfortu życia mieszkańców,

- zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi , w szczególności uczniów uczęszczających do szkoły,

- ułatwienie dostępu do świadczonych usług oraz poprawa warunków transportu osobowego.

Przebudowa drogi zmierza do poprawy parametrów technicznych drogi oraz doprowadzi do zachowania jednorodności sieci dróg gminnych z powiatowymi. Z uwagi na zakres robót zmierzających do podniesienia nośności drogi  oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w projekcie budowlanym uwzględniono wzmocnienie podbudowy istniejącej, wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni co dostosowuje danej drogi do parametrów dróg powiatowych .

 

W dniu 9.03.2022 roku Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski podpisał umowę z Wojewodą Lubelskim o udzieleniu w roku 2022 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg celem realizacji przedmiotowego odcinka drogi.

Wykonawca robót;

Zakład Budowlano- Transportowy „DROGMOST” Sp. z o.o. Mokre 24D, 22-400 Zamość

  • Cena – 593 848,93 zł.
  • Okres gwarancji-  84 miesiące.

Z wykonawcą robót  zawarto umowę w dniu 11.05.2022 r. na kwotę 593 848,93 zł, na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego