images

17 SIE 2022

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy - komu przysługuje.

          12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692). Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi min. 85% węgla kamiennego. Dodatek jest przyznawany jednorazowo, w kwocie 3000 zł na jedno gospodarstwo domowe.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy są spełnione dwa warunki:

  • głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i jest przyznawany jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.

W przypadku złożenia wniosku o dodatek węglowy przez więcej niż jednego członka gospodarstwa zostanie on przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać także w przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe. W tym przypadku do wniosku należy jednak załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Kto może złożyć wniosek.

Dodatek węglowy przysługuje mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Polski:

  1. obywatelom polskim,
  2. cudzoziemcom przebywającym legalnie na terytorium Polski;
  3. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy złożyć wniosek

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie złożyć wniosek.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. W gminie Tyszowce wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, pokój nr 3. Wniosek można złożyć pisemnie lub elektronicznie.

DRUK WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

Klauzula informacyjna RODO - załącznik do wniosku

We wniosku wnioskodawca podaje swoje miejsce zamieszkania, brak jest "adresu gospodarstwa domowego", co oznacza, że "miejsce zamieszkania wnioskodawcy" i jego "gospodarstwo domowe" powinny być tożsame.

Kiedy nastąpi wypłata dodatku

Dodatek węglowy ma być wypłacany w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jeżeli weryfikacja potwierdzi prawo do dodatku, zostanie on przyznany bez konieczności wydawania decyzji w tej sprawie. Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, to informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie mu udzielana osobiście (o takiej możliwości wnioskodawca będzie informowany przy składaniu wniosku). Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Jeżeli weryfikacja nie potwierdzi prawa do dodatku, zostanie wydana decyzja o odmowie przyznania dodatku.

Forma "decyzji" będzie również wymagana do uchylenia decyzji oraz do rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy mają uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia.

Dodatek węglowy jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, nieuwzględniany przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu oraz jest wyłączony spod egzekucji.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1712)