images

08 WRZ 2022

GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY TYSZOWCE

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Zamościu pismem z dnia 23 sierpnia 2022 r. informuje, że pogarsza się jakość wód powierzchniowych na terenie działania Delegatury. W związku z powyższym Burmistrz Tyszowiec zwraca się do mieszkańców Gminy z apelem o należyte i zgodne z obowiązującym prawem gospodarowanie ściekami bytowymi na prywatnych posesjach, zwłaszcza w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych zgodnie z art. 3 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.).

 

Jednocześnie Burmistrz Tyszowiec przypomina mieszkańcom podstawowe informacje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Tyszowce:

 

 1. Wykaz firm posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Tyszowce

Lp.

Nazwa firmy

Adres, telefon, fax, e-mail

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

AXIM

Miska Sylwester

22-630 Tyszowce,

ul Hetmańska 2c

tel. 661 687 372

2.

Przedsiębiorstwo

Usług Komunalnych

Spółka z o.o.

 

22-630 Tyszowce,

ul. Wielka 62

tel. (84) 661-93-70

 fax. (84) 661-90-90

e-mail:  puktyszowce@wp.pl

3.

Anna Niedźwiedź

22-630 Tyszowce,

ul. Średnia 33,

tel. (84) 661-92-68


2. Obowiązki właściciela nieruchomości posiadającego zbiornik bezodpływowy
 

Właściciel nieruchomości w przypadku posiadania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych ma obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych  z oczyszczalni, zawartej z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.
Na właścicielu nieruchomości spoczywają następujące obowiązki:

 • niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika,
 • zakazuje się wykonywania odpływów ze zbiornika na ścieki,
 • sprawdzenia szczelności i dbanie o stan techniczny zbiorników na ścieki aby ścieki nie wyciekały ze zbiornika do gruntu,
 • zakazuje się mieszania ścieków z gnojowicą,
 • instalowania zbiorników w miejscu do którego jest umożliwiony dojazd pojazdu asenizacyjnego,
 • regularne zlecania odbioru ścieków,
 • zawarcia umowy na odbiór ścieków z firmą specjalistyczną.

Ponadto każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów płacenia wykonania ww. usługi i okazywania ich na każde wezwanie organu kontrolującego.


W przypadku nie przestrzegania obowiązujących przepisów właściciele nieruchomości podlegają karze grzywny, a postępowanie toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

3.  Informacje dotycząca sieci wodno-kanalizacyjnej Gminy Tyszowce

 

Na  dzień  31.12.2021 r.  gmina  Tyszowce  posiadała 12,008  km  sieci  kanalizacji  sanitarnej  zlokalizowanej  w Tyszowcach.  Ogółem  115,62  km   sieci  wodociągowej  w miejscowościach: Tyszowce, Klątwy, Zamłynie, Mikulin, Czartowczyk, Czartowiec, Kolonia  Czartowiec, Niedźwiedzia  Góra, Przewale, Marysin, Perespa, Czermno, Wakijów, Kazimierówka, Rudka.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Tyszowce” projektu w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6, Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Długość kanalizacji: 8,008 km w tym 289 szt. przyłączy.

Długość wodociągu: 7,770 km, w tym 261 szt. przyłączy.

W roku 2022 Gmina Tyszowce w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – II Edycja otrzymała środki finansowe na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Tyszowce wraz z przebudową i remontem ujęcia wody”. Inwestycja dotyczy miejscowości: Podbór, Wojciechówka, Marysin, Niedźwiedzia Góra i Przewale.

 

4. Ewidencja zbiorników bezodpływowych

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

 • zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

 

4.1. Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

 

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Tyszowce ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

 

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach i na stronie internetowej www.tyszowce.pl  w zakładce http://tyszowce.pl/?page=blog&id=846  .

Wypełnione druki prosimy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, pocztą na adres: Urząd Miejski w Tyszowcach ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce.

 

Podstawa prawna: art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

5. Kontrole w zakresie zbiorników bezodpływowych

 

Informujemy, że Urząd Miejski w Tyszowcach prowadzi kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tyszowce.

W pierwszej kolejności sprawdzane są umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. 

Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników - podstawa prawna: art. 6 ust.1, art. 9u. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. Do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Ponadto zgodnie z art. 363 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Burmistrz może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:

 • ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;
 • przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

 

6. Przydomowe instalacje do zbierania deszczówki

 

Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi staje się popularne. Mieszkańcy są zachęcani do zbierania wód opadowych i ich wykorzystywania.

Wody opadowe to nie ścieki.

Dotyczy to zarówno wody, która spływa z dachów budynków oraz z terenów utwardzonych, jak i tej, która wpada bezpośrednio do zbiornika na wody opadowe.

 

6.1. Lokalizacja zbiornika na deszczówkę.

Skoro wody opadowe nie są ściekami, to fakt ten ma duże znaczenie przy ustalaniu zasad lokalizacji zbiornika na deszczówkę na działce.

Wiele przydatnych informacji w tym zakresie można znaleźć na stronie internetowej Wód Polskich – https://wody.gov.pl/index.php/pozwolenie-wodnoprawne.