images

14 PAŻ 2022

Z A W I A D O M I E N I E

Tyszowce, dnia 14.10.2022 r.

BPP.6730.16.2021

                                                                      

 

Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego 

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) Burmistrz Tyszowiec zawiadamia, że w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze Zamościu  decyzji o warunkach zabudowy nr. 6730.11.2021 i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych ”LIPOWIEC” wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 4 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji                      o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowanej w miejscowości Lipowiec, gmina Tyszowce, zostało zakończone.

            Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres  14 dni. Z zamierzeniem inwestora można się zapoznać oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, w godz. 730-1530 pokój nr 2.