images

02 LIS 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

 

Celem Programu jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych w prowadzeniu bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Program kierowany jest do:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu spraw urzędowych;
  4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone usługi asystenta.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Karty zgłoszenia do programu można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach do dnia 08.11.2022 r. osobiście w siedzibie tut. Ośrodka ul Kościelna 25 A, elektronicznie pod adresem mailowym: mops@tyszowce.pl lub telefonicznie pod numerem 84 661 93 46.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023:

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Karta zgłoszenia

 

 czytaj dalejna temat: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Opieka wytchnieniowa

 Utworzono dnia 31.10.2022

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi w orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) ośrodku wsparcia

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu

d) domu pomocy społecznej na postawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,

e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość realizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym, w przypadku posiadania wolnych miejsc;

2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

a) ośrodku wsparcia,

b) ośrodku placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora programu spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

d) domu pomocy społecznej na postawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,

e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość realizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym, w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone usługi opieki wytchnieniowej.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Karty zgłoszenia do programu wraz z kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wypełnioną przez lekarza rodzinnego/ lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę (Karta pomiaru niezależności nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku duzej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności) można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach do dnia 08.11.2022 r. osobiście w siedzibie tut. Ośrodka ul Kościelna 25 A, elektronicznie pod adresem mailowym: mops@tyszowce.pl lub telefonicznie pod numerem 84 661 93 46.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023:

Program Opieka wytchnieniowa

Karta zgłoszenia

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej