02 GRU 2022

Burmistrz Tyszowiec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze z dnia 2 grudnia 2022 r. na stanowisko –  ds. podatków, opłat i obsługi kasowej

w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, przy ul. 3 Maja 8.

(SAO-PA.2110.1.2022)

 

 

Burmistrz Tyszowiec

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 ds. podatków, opłat i obsługi kasowej

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych)
  (Dz.U. z 2022 r. poz. 530);
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe II stopnia – magisterskie: Ekonomia, Zarządzanie, Finanse
  i rachunkowość;
 6. biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 7. znajomość aktów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań przewidzianych
  na stanowisku,
  w szczególności: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.);

 

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność analitycznego myślenia, redagowania pism, stosowania przepisów prawnych,
 2. umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku, sumienność
  i rzetelność,
 3. wysoka kultura osobista, komunikatywność, odporność na stres. 

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku - ds. podatków, opłat i obsługi kasowej:

 

a) z zakresu podatku od środków transportowych, w szczególności: przyjmowanie deklaracji od podatników, prowadzenie ewidencji (w tym informacji podatkowych, podatników, przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat), wydawanie decyzji określających wymiar podatku, prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ulg, odroczeń i umorzeń, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu, zaleganiu z płatnościami podatku od środków transportowych, podejmowanie  czynności  przedegzekucyjnych  (upomnienia)  oraz  wystawianie tytułów egzekucyjnych, sporządzanie sprawozdań i innych zestawień z zakresu podatku od środków transportowych,

b) z zakresu gospodarowaniem odpadami komunalnymi: księgowanie i rozliczanie wpłaconych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nadzór i kontrola w zakresie terminowej realizacji zobowiązań z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi, podejmowanie  czynności  przedegzekucyjnych  (upomnienia) oraz  wszczynanie postępowania egzekucyjnego w stosunku do osób zalegających z należnościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, współudział w sporządzaniu sprawozdań z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
c) z zakresu obsługi kasowej: wypłata wynagrodzeń pracownikom, należności wynikających z umów cywilno-prawnych, diet radnym i członkom  komisji stałych Rady Miejskiej i innym, świadczeń z ZFSS osobom uprawnionym, przyjmowanie do kasy wpłat z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, podatków oraz opłat w systemie informatycznym oraz za pomocą instrumentów płatniczych, wystawianie dowodów wpłaty, odprowadzanie zainkasowanej gotówki na rachunki bankowe, podejmowanie gotówki z banku na podstawie wystawionych czeków, dokonywanie wypłat gotówki na podstawie zatwierdzonych dokumentów, sporządzanie raportów kasowych, prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania;

d)  sporządzanie właściwych sprawozdań dotyczących powierzonego zakresu obowiązków;

e)  współpraca z jednostkami, urzędami i innymi instytucjami w toku realizacji powierzonych zadań;

f)   wykonywanie zastępstwa na innym stanowisku urzędniczym zgodnie z planem zastępstw;

g)   wykonywanie innych niezbędnych zadań zleconych przez Burmistrza lub Skarbnika Gminy;

 

Warunki pracy na stanowisku:  ds. podatków, opłat i obsługi kasowej:

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na partnerze budynku, do którego prowadzą schody. Brak windy, podjazd dla osób niepełnosprawnych. Występuje ograniczony lub utrudniony dostęp do części budynku dla osób, które mają trudności z poruszaniem;

Stanowisko pracy:  ds. podatków, opłat i obsługi kasowej, stanowisko urzędnicze;

Wymiar etatu: pełny etat;

Czas pracy: obowiązuje 8 godzin pracy dziennie i 40 godzin pracy tygodniowo (norma czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym);

Charakter pracy: samodzielne stanowisko pracy, praca umysłowa, administracyjno – biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obciążenie statyczne
i dynamiczne ciała, bezpośredni kontakt z interesantami, praca wymaga współpracy z innymi pracownikami;

Wynagrodzenie zasadnicze: 3 500,00 zł brutto miesięcznie.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1.  podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 2.  kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i staż pracy,
 3.  podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 4.  podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 1.  podpisane odręcznie oświadczenie, się kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 1.  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wskazane w przepisach prawa, w szczególności w art. 221 § 1 z dnia 26 czerwca 1974 r   kodeksu pracy tj.  imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Tyszowcach, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. podatków, opłat i obsługi kasowej”.

 

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530).

 

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  winny  być własnoręcznie  podpisane i złożone osobiście  lub doręczone listownie w terminie do dnia 13.12.2022 r. do godz. 10.00 na adres: Urząd Miejski w Tyszowcach ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, Kancelaria – pokój nr 1 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. podatków, opłat i obsługi kasowej” .

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach w dniu 13.12.2022 r. o godz. 11.00.

 

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Tyszowcach oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 84 661 21 21.

 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach przy ul. 3 Maja 8 oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/ .

 

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ Andrzej Podgórski

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Tyszowcach, u. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, adres e-mail: tyszowce@tyszowce.pl, nr tel. 84 661 93 15.

2.  Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko  ds. podatków, opłat i obsługi kasowej.

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – czynności związane z zawarciem umowy o pracę;

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 221 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

c. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli zostaną przekazane Nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa;

d. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli zostaną przekazane Nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5.Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umowy powierzenia, operator pocztowy, osoby, które zapoznają się w wynikami naboru.

6. W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: tyszowce@tyszowce.pl lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki.

7. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w wyniku naboru zostali najwyżej ocenieni

i ich dane zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru przechowuje się przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranej osoby. Po upływie wskazanego terminu dokumenty aplikacyjne podlegają zniszczeniu.

 

Pozostali kandydaci, którzy nie zostali najwyżej ocenieni i ich dane nie zostały umieszczone w protokole z przeprowadzonego naboru, osobiście odbierają swoje dokumenty aplikacyjne przez okres 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Kancelarii Urzędu. Dokumenty aplikacyjne nieodebrane w terminie, podlegają zniszczeniu.

 

W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne, złożone w związku z naborem, zostaną włączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, zgodnie ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510

z późn. zm.).

 

Dane tworzące akta sprawy (w szczególności protokoły z naboru) przechowywane będą, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i  związki, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 Nr 14, poz. 67).

Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub przez okres niezbędny do realizacji celu,

w jakim zgoda została udzielona.

8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Państwo danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest konieczne, aby uczestniczyć w prowadzonym naborze. Pozostałe dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody, a ich niepodanie nie wpływa na uczestnictwo w naborze.