images

05 STY 2023

Otwarty konkurs ofert na powierzenie i wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie  art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ TYSZOWIEC

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na powierzenie i wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 

 1. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych , celem spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do:

- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a.

Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na powierzenie realizacji ww. zadania wynosi 118 300,00 złotych (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta zł zero groszy).

 1. Dowożenie dzieci z potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju z terenu Gminy Tyszowce do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobry Start”, celem spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do:

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobry Start” ul. Słowackiego 7b, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji ww. zadania wynosi 7500,00 złotych (słownie: siedem tysięcy pięćset zł zero groszy).

 

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie  dotacji nastąpi po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu, po zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

 

2.W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.

 

3. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji zleconego zadania, zgodnie z art.17 ustawy.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania :
 1. Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

2. Realizatorzy zadania powinni legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.

3. Wykonujący zadanie mają obowiązek składać sprawozdania, o których mowa w art.18 ustawy.

 1. Termin  składania ofert:

    

 1. Termin składania ofert upływa 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godz. 1530- decyduje data stempla pocztowego.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1500. Konkurs ma charakter jawny.
 3. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.
 5. Oferta powinna być kompletna, szczegółowo wypełniona i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132,  84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 9.
 7. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.
 8. Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach.
 9. OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w Załączniku do uchwały Nr Nr XXXIX/291/2022 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia  Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2022r. poz. 5990)
 3. Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z  protokołem komisji konkursowej.
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/ .
 5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :
  • ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,
  • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
  • zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  • ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie, jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne ,zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,
  • złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego za rok ubiegły.

6. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających, iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.

 

 1. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Tyszowiec, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, adres e-mail: tyszowce@tyszowce.pl, nr tel. 84 661 93 15.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. rozpatrzenia ofert dotyczących powierzenia i wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku;
 2. zawarcia i realizacji umowy z wybranym w ramach konkursu podmiotem;
 3. sprawozdania z wykonania zadania publicznego;
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych m.in. z prowadzeniem rozliczeń finansowych w związku z realizowanym zadaniem;
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawami przetwarzania Państwa danych osobowych są:

 1. art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Nr XXXIX/291/2022 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia  Rocznego Programu Współpracy Gminy  Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (zadanie realizowane w interesie publicznym);
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; (zawarcie i realizacja umowy);
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO; (obowiązek prawny ciążący na Administratorze);
 4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów,
a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Państwa dane mogą być również przechowywane przez okres niezbędny do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,  podmiotom przetwarzającym, w szczególności podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. Ponadto dane mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, bankowe. Odbiorcami danych mogą być także osoby, który zapoznają się z wynikami konkursu.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w ogłoszonym konkursie. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursie.

 

 1. Zrealizowane przez Gminę Tyszowce w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

 

W roku 2022 - zrealizowano zadania publiczne na kwotę 98 320,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia zł zero groszy) zł  w tym:

 

 1. Zadanie o nazwie „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Tyszowce do ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych - do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu” na kwotę: 91 000,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy zł zero groszy).
 2. Zadanie o nazwie „Dowożenie dzieci z potrzebą wczesnego wspomagania rozwoju z terenu Gminy Tyszowce do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobry Start”, celem spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki do: - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobry Start” ul. Słowackiego 7b, 22-600 Tomaszów Lubelski na kwotę: 7320,00 złotych (słownie: siedem tysięcy trzysta dwadzieścia zł zero groszy).