images

27 STY 2023

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Tyszowce z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Rozwój muzyczny i artystyczny lokalnej społeczności w 2023 roku

Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Tyszowiec z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Tyszowce z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Rozwój muzyczny i artystyczny lokalnej społeczności w 2023 roku.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.13 w związku z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ TYSZOWIEC

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania  publicznego Gminy Tyszowce

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
pt. „Rozwój muzyczny i artystyczny lokalnej społeczności w 2023 roku

 

Cel konkursu:

 

Konkurs ma na celu zaspokojenie potrzeb i poprawę warunków rozwoju muzycznego i artystycznego mieszkańcom gminy Tyszowce, zwiększanie ich aktywności kulturalnej oraz zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zapewnienie edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność na terenie Gminy Tyszowce lub na rzecz jej mieszkańców.

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację :

Rozwój muzyczny i artystyczny lokalnej społeczności w 2023 roku – stacjonarna nauka gry na instrumentach dla mieszkańców Gminy Tyszowce, w tym szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych - wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji ww. zadania wynosi do 25 000,00 (słownie zł: dwadzieścia pięć tysięcy złotych  zero groszy).

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Rozpoczęcie realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy i przyznanie dotacji nastąpi po rozpatrzeniu ofert, które odpowiadać będą warunkom określonym w ustawie i niniejszym ogłoszeniu, po zawarciu umowy o wykonanie zadania, zgodnie z ramowym wzorem określonym przepisami rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. W przypadku konieczności przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy  jest korekta kosztorysu.
 3. Oferent zobowiązany jest do wniesienia minimalnego finansowego udziału własnego w wysokości 5 % wnioskowanej dotacji.
 4. Burmistrz Tyszowiec lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli i oceny realizacji wspieranego  zadania, zgodnie z art.17 ustawy.
 1. Termin i warunki realizacji zadania :
 1. Realizacja zadania - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 roku poprzez stacjonarne zajęcia muzyczne.
 2. Udział minimum 15 osób (mieszkańców gminy Tyszowce) w grupie szkoleniowej.
 3. Każdy uczestnik musi być objęty ubezpieczeniem NNW.
 4. Przy planowaniu zadania należy uwzględnić tylko te koszty, które dotyczą zakresu merytorycznego oraz terminu realizacji zadania opisanego w ofercie, a nie całej działalności szkoleniowej prowadzonej przez organizację.
 5. Realizator zadania powinien legitymować się posiadaniem odpowiednich kwalifikacji.
 6. Wykonujący zadanie ma obowiązek składać sprawozdania, o których mowa w art.18 ustawy, oraz sprawozdania z każdej z otrzymanych transz na realizację konkursu według zapisów umowy.
 7. Do realizacji zadania powinno zostać wydzielone osobne subkonto do obsługi wyłącznie danego konkursu.
 1. Koszty, które w szczególności nie mogą zostać sfinansowane z dotacji:
 1. zakup środków trwałych.
 2. koszty dokumentowane paragonami, pokwitowaniami, dowodami sprzedaży wewnętrznej, wewnętrznymi notami obciążeniowymi itp.
 3. kary, mandaty, odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań.
 4. zobowiązania powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy.
 5. na spłatę zaciągniętych zobowiązań.
 6. stypendia sportowe.

 

UWAGA: W ramach środków finansowych Gminy Tyszowce niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i wspólnotowych.

 

 1. Koszty, które mogą zostać sfinansowane z dotacji:
 1. Wynagrodzenie kadry szkoleniowej, nie więcej niż 60% udzielonej dotacji,  
 2. Ubezpieczenie uczestników,
 3. Koszty uczestnictwa w występach artystycznych,
 4. Koszty promocyjne dotyczące realizowanego zadania,
 5. Koszty administracyjne,
 6. Zakup instrumentów oraz części i akcesoriów do instrumentów dętych,
 7. Zakup środków regeneracyjnych dla członków orkiestry.
 1. Termin  składania ofert:
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinasowania, nie gwarantuje również przyznania dofinasowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.
 2. Kwota udzielonego dofinansowania z budżetu gminy dla danego zadania nie może przekroczyć 95 % całkowitych jego kosztów.
 3. Termin składania ofert upływa 17 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 1530- decyduje data stempla pocztowego.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 1500. Konkurs ma charakter jawny.
 5. Oferty powinny być składane na drukach, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 6. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach ul.3 Maja 8 , Kancelaria pokój nr 1.
 7. Oferta powinna być kompletna, szczegółowo wypełniona i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 84 6612132,  84 6612121 wew. 32 lub w  Urzędzie Miejskim  pokój nr 9.
 9. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty kompletne i złożone w terminie.
 10. Ogłoszenie o konkursie znajduje się również na stronie internetowej gminy, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach.
 11. OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w załączniku do uchwały XXXIX/291/2022 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2022r. poz. 5990).
 3. Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację podejmuje Burmistrz Tyszowiec, po zapoznaniu się z  protokołem komisji konkursowej.
 4. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyszowcach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach http://www.tyszowce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu : http://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/ .
 5. Przy rozpatrzeniu ofert będą brane pod uwagę kryteria oceny, o których mowa w art.15 ust. 1 ustawy , w tym w szczególności :
  • ocena możliwości realizacji zadania przez Oferenta,
  • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
  • zadeklarowany udział środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  • ocena dotychczasowej współpracy z ubiegającym się o wsparcie, jego dokonania i rezultaty, doświadczenie organizacyjne, zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na wykonanie zadania,
  • złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego za rok ubiegły.
 6. Komisja może uzależnić ocenę merytoryczną Oferty od złożenia przez Oferenta w określonym przez Komisję terminie dodatkowych informacji lub dokumentów pomocnych w ocenie i potwierdzających, iż podmiot dane zadanie wykona zgodnie z założeniami niniejszego konkursu.
 7. W związku z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każda oferta zgłaszana do konkursu winna uwzględniać realizację działań na rzecz równego dostępu do działalności prowadzonej przez organizację pozarządową dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 8. Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby CIVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach projektu zgłaszanego do konkursu musi uwzględniać spełnienie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi  przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.
 1. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Tyszowiec, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, adres e-mail: tyszowce@tyszowce.pl, nr tel. 84 661 93 15.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. rozpatrzenia ofert dotyczących powierzenia i wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Tyszowce z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku;
 2. zawarcia i realizacji umowy z wybranym w ramach konkursu podmiotem;
 3. sprawozdania z wykonania zadania publicznego;
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych m.in. z prowadzeniem rozliczeń finansowych w związku z realizowanym zadaniem;
 5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawami przetwarzania Państwa danych osobowych są:

 1. art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Nr XXXIX/291/2022 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia  Rocznego Programu Współpracy Gminy  Tyszowce z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (zadanie realizowane w interesie publicznym);
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; (zawarcie i realizacja umowy);
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO; (obowiązek prawny ciążący na Administratorze);
 4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów,
a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Państwa dane mogą być również przechowywane przez okres niezbędny do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,  podmiotom przetwarzającym, w szczególności podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. Ponadto dane mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe, bankowe. Odbiorcami danych mogą być także osoby, który zapoznają się z wynikami konkursu.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne, aby wziąć udział w ogłoszonym konkursie. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w konkursie.

 

 1. Zrealizowane przez Gminę Tyszowce w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości środków przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

 

w roku 2022 - zadanie publiczne w tym zakresie nie było realizowane