images

25 KWI 2023

Konsultacje społeczne w zakresie projektu gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023 - 2027

Zarządzenie Nr 59/2023

Burmistrza Tyszowiec

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023 - 2027

 

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz uchwały XV/71/2011 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2012 r., poz. 408) zarządzam, co następuje:

 

§1.1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Tyszowcach w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2027 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Celem konsultacji jest poznanie opinii o ww projekcie uchwały organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

3.Forma konsultacji:

1) złożenie wersji papierowej, bądź elektronicznej opinii na Karcie Konsultacji, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

lub

2) przyjęcie przez osobę odpowiedzialną za konsultacje zgłoszenia ustnego opinii przez przedstawiciela organizacji pozarządowej lub podmiotu, z którego sporządza ona notatkę na Karcie Konsultacji, którą podpisuje osoba zgłaszająca opinię.

4.Termin konsultacji:

1) rozpoczęcie – 25 kwietnia 2023 r.

2) zakończenie –12 maja 2023 r.

5.Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Tyszowce

6.Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Barbara Kamińska-Skowronek – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tyszowcach, ul. Kościelna 25 A, tel./fax 84 66-19-346, pokój nr 5.

§2.Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach.

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania: 

1. Zarządzenie 59/2023 Burmistrza Tyszowiec z dnia 24 kwietnia 2023 r.

2. Gminna Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023 – 2027

3. Karta konsultacji