images

03 LIP 2023

Obwieszczenie

BPP.6733.2.2023

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49,  art. 61§ 4 w związku z art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.  ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)  zawiadamia się, że na wniosek złożony w dniu 30.06.2023 r. przez Gminę Tyszowce, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Podgórskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Marysin, Przewale, Wojciechówka, Podbór, Gmina Tyszowce.

 

Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni. Z zamierzeniem inwestora można się  zapoznać oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, w godz. 7.30-15.30, pokój nr 2.

Burmistrz Tyszowiec

/-/ Andrzej Podgórski