images

13 LIP 2023

Nabór na wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach - Zarządzenie Nr 102/2023, Burmistrza Tyszowiec z dnia 13 lipca 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 102/2023

Burmistrza Tyszowiec

z dnia 13 lipca 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Miejskim  w Tyszowcach

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530), w związku z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, ustalonym Zarządzeniem Nr 179/2022 Burmistrza Tyszowiec z dnia 28 listopada 2022 r.  (ze zmianami: Zarządzenie  Nr 78/2023 Burmistrza Tyszowiec z dnia 1 czerwca 2023 r.) – zarządza się, co następuje:

 

            § 1.1 Ogłasza się nabór na wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Miejskim
w Tyszowcach tj. na stanowisko – sekretarz gminy.

 

2. Warunki jakie muszą spełnić kandydaci zawiera ogłoszenie o naborze, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

3. Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w ust. 2 należy opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

 

            § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Tyszowiec

/-/ Andrzej Podgórski

 

 

 

 

   

               Załącznik do Zarządzenia Nr 102/2023

      Burmistrza Tyszowiec

      z dnia 13 lipca 2023 r.

 

Ogłoszenie o naborze z dnia 13 lipca 2023 r. na stanowisko – sekretarz gminy

w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach, przy ul. 3 Maja 8.

(SAO-PA.2110.3.2023)

 

Burmistrz Tyszowiec

ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze – sekretarza gminy

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. zastępowanie Burmistrza, Zastępcy Burmistrza w czasie ich nieobecności lub czasowej niemożności pełnienia przez nich obowiązków, w tym w sprawach obronnych,
 2. prowadzenie spraw powierzonych przez Burmistrza, w tym dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej
  i przeciwpowodziowej,
 3. nadzór nad realizacją zadań wspólnych dla wszystkich stanowisk pracy wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
 4. zapewnienie sprawnej organizacji pracy Urzędu,
 5. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Regulaminu pracy przez pracowników Urzędu,
 6. opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników referatów  i samodzielnych stanowisk pracy,
 7. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
 8. zapewnienie publikacji prawa miejscowego i obwieszczeni na terenie gminy,
 9. koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem wyborów
  i referendów,
 10. wydawanie z upoważnienia Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości Gminy, zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
 11. udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i jej organów,
 12. gromadzenie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek, przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego oraz zapewnienie publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,
 13. nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych pracowników Urzędu
  i kierowników jednostek organizacyjnych,
 14. koordynowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
 15. nadzór nad prowadzeniem zarządzeń Burmistrza,
 16. nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego,
 17. współdziałanie w zakresie sprawowania kontroli zarządczej oraz wprowadzanie działań służących przestrzeganiu zasad kontroli zarządczej,
 18. nadzór nad prowadzeniem rejestru upoważnień, pełnomocnictw, powierzeń,
 19. organizowanie służby przygotowawczej,
 20. nadzór nad sporządzaniem w Urzędzie odpowiedzi na wystąpienia kontrolne,
 21. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza oraz z jego upoważnienia.”

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na partnerze budynku, do którego prowadzą schody. Brak windy, podjazd dla osób niepełnosprawnych. Występuje ograniczony lub utrudniony dostęp do części budynku dla osób, które mają trudności z poruszaniem.

Stanowisko pracy: sekretarz gminy – stanowisko urzędnicze, kierownicze.

Wymiar etatu: 1/4 etatu.

Charakter pracy: Praca administracyjno-biurowa: użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, niszczarka, skaner), oświetlenie naturalne i sztuczne, przy monitorze ekranowym.

Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe w rozumieniu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., uzyskane na jednym z kierunków: Prawo, Administracja,

3) doświadczenie zawodowe: co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym
w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) stan zdrowia umożliwiający prace na w/w stanowisku,

6) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

7) bardzo dobra znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania

administracji samorządowej, a w szczególności:

a) ustawy o samorządzie gminnym,

b) ustawy o pracownikach samorządowych,

c) ustawy o finansach publicznych,

d) Kodeksu postępowania administracyjnego,

e) Kodeksu pracy,

f) ustawy prawo zamówień publicznych,

g) rozporządzenia Prezesa Rady Ministra z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

g) przepisów o ochronie danych osobowych (ustawy oraz RODO),

8) znajomość obsługi komputera, w tym: m. in. programów komputerowych pakiet Office,

9) zdolność organizacji i umiejętność zarządzania zasobami ludzkim.

 

Wymagania dodatkowe:

1) aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności,
2) predyspozycje osobowościowe, tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, bezstronność, zdolność podejmowania decyzji, odporność na stres, dyspozycyjność, zdolności analityczne,

3) znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia głoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                                   i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. list motywacyjny,
  1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  1. kopia świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
   z oryginałem),
  1. kopia dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  1. kopia dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), potwierdzające znajomość języka polskiego, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy
   o pracownikach samorządowych,
  1. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 

7) oświadczenia kandydata:

     - o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

     - o posiadanym obywatelstwie,

     - o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

    

List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz ww. oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

W przypadku podania danych osobowych innych niż wskazane w przepisach prawa,
w szczególności w art. 221 § 1  z dnia 26 czerwca 1974 r   kodeksu pracy tj.  imię (imiona)
i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski
w Tyszowcach, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko sekretarza gminy.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub przesłane pocztą w terminie do dnia  25 sierpnia 2023 r. do godz. 1530 na adres: Urząd Miejski w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, Kancelaria – pokój nr 1

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach – nazwa stanowiska: sekretarz gminy”.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Tyszowcach.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach w dniu 28 sierpnia 2023 r. o godz. 8.00.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Tyszowcach oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://umtyszowce.bip.lubelskie.pl/

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 84 661 21 24.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów w ramach pierwszego etapu naboru zostanie ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu                          o naborze.

Wyłonienie kandydata odbędzie się w ramach drugiego etapu składającego się z oceny merytorycznej złożonych dokumentów oraz testu kwalifikacyjnego.

O terminie testu kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

 

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Tyszowcach przy ul. 3 Maja 8
oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Tyszowcach,
  ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce, adres e-mail: tyszowce@tyszowce.pl, nr tel.
  84 661 93 15.
 2.   Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sekretarza gminy.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – czynności związane z zawarciem umowy o pracę;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia
  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli zostaną przekazane Nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa;
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeżeli zostaną przekazane Nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 1. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umo