images

20 LIP 2023

Oczyszczalnia ścieków w Tyszowcach

Gmina Tyszowce  w miesiącu lipcu 2023 r. zakończyła realizację zadanie pn. : „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz modernizacja poprzez remont oczyszczalni ścieków w Tyszowcach wraz z wyminą urządzeń technologicznych”.  realizowanego przez Wykonawcą wyłonionego na podstawie zamówienia tj. EKOSERVISPOL Sp. z o.o. ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ z  którą Burmistrz Tyszowiec pan Andrzej Podgórski przy kontrasygnacie  Pani Skarbnik Krystyny Leja zawarł umowę w dniu 20.01.2023 r. na kwotę całkowitą 1 476 00,00 zł. brutto.

W ramach zadania zostały wymienione już bardzo wyeksploatowane urządzenia zamontowane na oczyszczalni ścieków tj.: pompownia ścieków, został wykonany remont piaskownika, remont reaktorów biologicznych, remont stacji dmuchaw, został wykonany również remont stacji odwodnienia osadów, została zamontowana stacja dezodoryzacji  powietrza na przepompowni ścieków.

Efektem realizacji zadania jest zastosowanie nowoczesnej i znacznie bardziej efektywnej technologii oczyszczania ścieków. Skutkiem tych działań będzie w konsekwencji poprawa efektywności oczyszczania ścieków której rezultatem będzie poprawa jakości oczyszczanych ścieków.