images

01 SIE 2023

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2023

INFORMUJE  SIĘ,  ŻE  WNIOSKI

DOTYCZĄCE  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO  

ZAWARTEGO  W  CENIE

OLEJU  NAPĘDOWEGO  WYKORZYSTYWANEGO 

DO  PRODUKCJI  ROLNEJ  ZA  OKRES

 OD 01.02.2023 R.  DO  31.07.2023 R.

PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH OD 01.08.2023 R.  DO 31.08.2023 R.

 

 

 

                                   BURMISTRZ  TYSZOWIEC

                                                   Andrzej Podgórski

 

 

Burmistrz Tyszowiec informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

 
W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W POKOJU NR 6 URZĘDU MIEJSKIEGO W TYSZOWCACH
od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

 
Wniosek wraz z oświadczeniem musi być w całości wypełniony i podpisany. Prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.
Do wniosku należy dołączyć:

  • oryginały faktur VAT,
  • rolnicy, którzy chcą otrzymać zwrot oryginałów faktur VAT proszeni są o dopisanie takiej informacji oraz podanie adresu na który faktury mają zostać zwrócone,
  • kopie umów dzierżaw, a w przypadku braku umowy dzierżawy można dołączyć oświadczenie o użytkowaniu gruntów,
  • w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, świń, owiec i kóz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec lub kóz  będących w posiadaniu producenta rolnego.


W odniesieniu do koni rolnicy zobowiązani są samodzielnie obliczyć liczbę dużych jednostek przeliczeniowych koni w oparciu o współczynniki przeliczeniowe sztuk koni na DJP określone w załączniku do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Pliki do pobrania:

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

WNIOSEKo zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejzakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r.w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni

 

OŚWIADCZENIE o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika

 

Procedura

 

ZAŁĄCZNIK WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK BYDŁA, OWIEC, KÓZ I KONI NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE

 

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

 

Klauzula RODO