images

03 SIE 2023

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudce

 

 

 

 

 

 

W dniu 31 lipca 2023 roku Pan Andrzej Podgórski Burmistrz Tyszowiec przy kontrasygnacie Pani Krystyny Leja Skarbnika Gminy Tyszowiec zawarł umowę z firmą Zakład Budowlano – Transportowy „DROGMOST” Spółka z o.o. z siedzibą w Mokrem, Mokre 24D, 22-400 Zamość reprezentowaną przez Pana Mateusza Michalskiego Członka Zarządu na roboty budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudce w km:1+475÷1+733” które jest współfinasowane ze środków celowych budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie 50 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 105 000,00 zł. brutto

Planowany termin zakończenia zadania to 29 września 2023 r.