images

01 WRZ 2023

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 2024

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Celem Programu jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych w prowadzeniu bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Program kierowany jest do:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 10, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,

2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie

3. wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone usługi asystenta.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Karty zgłoszenia do programu można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach do dnia 05.09.2023 r. osobiście w siedzibie tut. Ośrodka ul Kościelna 25 A lub elektronicznie pod adresem mailowym: mops@tyszowce.pl

Karta zgłoszeniowa

Karta zakresu czynności

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna MOPS

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego---edycja-2024