INTERNETOWA GALERIA ZDJĘĆ TYSZOWIEC


Tyszowiecka Galeria Zdjęć

Wybierz Kategorię
Wpisz słowo
Newsy X
Data dodania : 2007-10-04
TYSZOWCE (TISSOVECIA) nad Huczwą

Władysław książę mazowiecki i ruski, takowy nadał w Bełzie w poniedziałek po Bożem Narodzeniu 1453 r. przywilej: pragnąc dobra księstwa naszego bełzkiego do lepszego doprowadzić stanu i opustoszałe miasto Thissowcze podnieść, aby lepiej zabudowane i zaludnione być mogło, przenosimy je z prawa polskiego i ruskiego na magdeburskie. Chcemy: ażeby w odległości mili dokoła nie warzono piwa, ani miodów nie sycono; karczmarze zaś brać mają trunki, w Tyszowcach wyrabiane. Nadając mieszczanom łąkę Schedlecz, pozwalamy im w rzece Hoczeff przy samem mieście, ryby poławiać kłomią, watą, zabrodnią i wędą. Podatek z prawa ruskiego wypływający, odumarcziszna zwany, któryśmy dotąd pobierali, uchylamy i znosimy na zawsze; żaden kupiec nie ma się trudnić kupnem ani sprzedażą po wsiach przyległych, a wójt bez zezwolenia mieszczan, nie będzie mocen przybierać lub stanowić landwójta. Osiadającym dozwalamy wrębu w lasach nad Wieprzem leżących, nie naruszając wszakże drzew z barciami; naznaczamy opłatę po 12 szer. gr. praskich z łanu; pozwalamy mieć postrzygalnią, zaprowadzić targ i jarmarki w dni, jakie mieszkańcy obiorą i za dogodne dla siebie uznają. Król Alexander, mając wzgląd na zniszczone przez Tatarów miasto Thisschowcze, uwalnia je 1502 r. od wszelkich podatków do lat 10, a na rok tylko od czopowego. Zyg. August potwierdzając zapadły wyrok ojca swego, przytacza takowy 1548 r: gdy na zażalenie przedmieszczan Dubiny, że Ssta Zyg. Ligęza, odłączył ich od miasta, na kmieci obrócił i robocizn, jakie inne wsi pełnić zwykły zmuszał; wysłuchawszy obie strony stanowimy: aby odtąd mieszkańcy Dubiny przywróceni zostali do stanu przedmieszczan i należeli do jurysdykcyi miejskiej; tak mieszczanie, jakoteż i przedmieszczanie Zamłynia, Ostrowia i Dubiny, opłacający czynsz z domu o jednym kominie (a domo unius culminis) po gr. 12, dawać odtąd mają po 16 gr., płacący zaś z domu o 2 kominach (duorum culminum) po 24 gr., wnosić mają po 32 gr. i odrabiać szarwarki przy zamku tyszowieckim. Przywilejem 1556 r., uwolnił król mieszczan od dostarczania podwód i opłaty cła w Potyliczu, a 1565 r. wyrzekł: pragnąc aby miasto przez większą liczbę mieszkańców, codzień do lepszego przychodziło stanu, pozwalamy żydom tak wewnątrz, jak i zewnątrz miasta posiadać domy, ogrody i grunta; wszelkie towary kupować i sprzedawać na miarę i wagę; piwo, miód i gorzałkę wyrabiać i takowe sprzedawać; trudnić się rzezią i sprzedażą mięsa, a nadto: wspólnych z mieszczanami używać swobód, pod warunkiem zarównych z nimi ponoszenia ciężarów; zakazujemy wszakże: aby do sprawowania urzędów miejskich, nigdy przypuszczani nie byli. Ażeby zaś żydzi w handlu nie doznawali przeszkody, utrzymujemy wedle dawnego przywileju targi we wtorek; które gdyby kiedykolwiek na inny dzień zostały zamienione, nigdy na sobotę nie mają być przeniesione. Ostatnie tegoż króla 1569 r. postanowienie zawiera: gdy przywilej ks. Władysława, potwierdzony przez Zygmunta 1536 r., nie oznacza dnia jarmarcznego, przeto zaprowadzamy jarmark na Św. Filip i Jakób. Lustrat. Sstwa 1571 r. podają łanów miejskich 39, z każdego płacą po gr. 16, ale że na mocy przywileju erekcyjnego, obowiązani są do opłaty 12 gr. pras., uczyniłoby to na teraźniejszą monetę 18 gr. Domów jest 218, z każdego po 16 gr., szlacheckich 4; popów 3, piekarzów 27, rzeźników 2, szewców 5, na mocy zaś przywileju Zyg. Aug. nie może ich być więcej nad 16. "Zidow w Thyszowczach iesth na then czasz 31, bo ych powietrzem anno 1570 nyemalo wymarlo, ktorzi z rzemiosla iatecznego, bo rzesz byą, dayą loyu szurowego kazdi po 1 1/2 kamienya. Zidowye daią szoszu, co zwą na czapke krolowy florenos 4". Gdy Karol Gustaw najechał Polskę 1655 r. i obie zagarnął był stolice, wierni ojczyźnie i królowi swemu obywatele zjechawszy tu, utworzyli na d. 29 grudnia konfederacyą. Pierwsi co ją zawiązali byli: Stan. Rewera Potocki Wda kijowski H.W.K., Stan. Lanckoroński Wda ruski H.P.K., Krzysztof Tyszkiewicz Wda czerniech., Jędrzej Potocki Oboźny K., Hiacynt Szembek Ssta bogusławski; najczynniejszym zaś Stef. Czarniecki kaszt. kijowski. On to przy rozpoczęciu narad, wykazał środki do pokonania Szwedów, a ukazawszy pismo hana tatars., który przyrzekał posiłki, tem bardziej ożywił ducha w zgromadzeniu. Uchwalono rozesłać uniwersały, wzywając trzymajacych ze Szwedami: aby z upływem miesiąca czasu, wrócili do wierności należnej monarsze, w przeciwnym bowiem razie, uważani będą za nieprzyjaciół ojczyzny. Wojsko, senat i zewsząd garnąca się szlachta, przystąpili do konfederacyi, a zrzekając się związku ze Szwedami, zniszczono uchwały i wszelkie Karola wydane pisma. Wysłany stąd został Jan Służewski Ssta horodelski, do przebywającego w Szląsku Jana Kazimierza z zaproszniem: by wrócił do kraju i złączył się z narodem. Kilkoletnie wojny, przywiodły miasto do zupełnego upadku; lustrat. 1665 r. nie mając co pisać o zniszczonej posadzie, wyrażają tylko o powinnościach mieszczan: "szarwarki około młyna i grobli odprawować, sołtysów 2 wyprawować na usługę Rptey, mosty naprawiać y na tłukę raz w roku iść mają. Wezwani przed nas, do pokazania przywileiów, nie pokazali, twierdząc: że dla powietrza nie mogli praw swych z Zamościa odebrać". Lustrat. 1765 r. Sstwa leżącego w pow. grabowieckim, przywodząc służące miastu prawo magd., piszą: "teraz zdolnych mieszczan ad perficiendum hocce opus nie masz. Każdy gospodarz lecie kopę odżyna; szarwarki lubo do grobel odbywają, lecz niedostatecznie i złym porządkiem, i stąd młyny i groble znacznie zdezolowane. Katolików budynki mających jest 35, żydów gospodarzów 66, lecz przez zgorzenie miasta w r. t. po 2 razy, wiele placów próżno stoi. Na Podzamczu katol. gosp. 9, na przedmieściu Zamłynie chałup 66, na przedm. Dębina 72. Szewcy od rzemiosła płacą zł. 100. Jeżeli dwór będzie potrzebował dla czeladzi bótów, powinna się im płacić para z ich własnej skóry po zł. 4 1/2; za wyprawę skóry wołowej tynfa, jałowicznej złony, mniejszej przez połowę. Tkaczów powinność, ile któremu dadzą przędzy dworskiej, pułsetki na rok proporcyonalnie wyrobić mają od pułsetka po arszynów 50. Dwór mu płaci od konopnego po zł. 3, od zgrzebnego 2. Żydzi za rabinostwo corocznie do skarbu importują zł. 666, gr. 20; ogół intraty z miasta zł. 15 293, gr. 20. Użalali się tkacze ze wsi Perespy: że mieszczanie do cechu ich przyciągnowszy, cechowego zł. 50 co rok od nich wybierali. Więc jako wsie do cechów miejskich nie należą, przeto tychże tkaczów od wymyślnej przez miasto impozycyi uwalnia się. Do Sstwa należą wsie: Mikulin, Klątwy, Przewale i Perespa; dempta expensa, menet mundi proventus fl. 23 936, gr. 14". Na mocy pozwolenia król. 1767 r., ustępuje Kaz. Poniatowski Podkom. K. prawa swego do Sstwa Janowi Mier Sście wilkowskiemu; który uczyniwszy z Rplitą 1768 r. zamianę za swe dziedziczne dobra Hermanówkę w Wtwie kijow. leżące, stał się właścicielem Tyszowiec. Z drzewa zabudowane miasteczko, należało jeszcze 1792 r. do hr. Mierów; mieszkańcy trudnią się uprawą roli i wyrabianiem płótna. Nad stawem usypane wzgórze, zwane jest zamczyskiemData dodania : 2007-10-04
TYSZOWCE (TISSOVECIA) nad Huczwą

Władysław książę mazowiecki i ruski, takowy nadał w Bełzie w poniedziałek po Bożem Narodzeniu 1453 r. przywilej: pragnąc dobra księstwa naszego bełzkiego do lepszego doprowadzić stanu i opustoszałe miasto Thissowcze podnieść, aby lepiej zabudowane i zaludnione być mogło, przenosimy je z prawa polskiego i ruskiego na magdeburskie. Chcemy: ażeby w odległości mili dokoła nie warzono piwa, ani miodów nie sycono; karczmarze zaś brać mają trunki, w Tyszowcach wyrabiane. Nadając mieszczanom łąkę Schedlecz, pozwalamy im w rzece Hoczeff przy samem mieście, ryby poławiać kłomią, watą, zabrodnią i wędą. Podatek z prawa ruskiego wypływający, odumarcziszna zwany, któryśmy dotąd pobierali, uchylamy i znosimy na zawsze; żaden kupiec nie ma się trudnić kupnem ani sprzedażą po wsiach przyległych, a wójt bez zezwolenia mieszczan, nie będzie mocen przybierać lub stanowić landwójta. Osiadającym dozwalamy wrębu w lasach nad Wieprzem leżących, nie naruszając wszakże drzew z barciami; naznaczamy opłatę po 12 szer. gr. praskich z łanu; pozwalamy mieć postrzygalnią, zaprowadzić targ i jarmarki w dni, jakie mieszkańcy obiorą i za dogodne dla siebie uznają. Król Alexander, mając wzgląd na zniszczone przez Tatarów miasto Thisschowcze, uwalnia je 1502 r. od wszelkich podatków do lat 10, a na rok tylko od czopowego. Zyg. August potwierdzając zapadły wyrok ojca swego, przytacza takowy 1548 r: gdy na zażalenie przedmieszczan Dubiny, że Ssta Zyg. Ligęza, odłączył ich od miasta, na kmieci obrócił i robocizn, jakie inne wsi pełnić zwykły zmuszał; wysłuchawszy obie strony stanowimy: aby odtąd mieszkańcy Dubiny przywróceni zostali do stanu przedmieszczan i należeli do jurysdykcyi miejskiej; tak mieszczanie, jakoteż i przedmieszczanie Zamłynia, Ostrowia i Dubiny, opłacający czynsz z domu o jednym kominie (a domo unius culminis) po gr. 12, dawać odtąd mają po 16 gr., płacący zaś z domu o 2 kominach (duorum culminum) po 24 gr., wnosić mają po 32 gr. i odrabiać szarwarki przy zamku tyszowieckim. Przywilejem 1556 r., uwolnił król mieszczan od dostarczania podwód i opłaty cła w Potyliczu, a 1565 r. wyrzekł: pragnąc aby miasto przez większą liczbę mieszkańców, codzień do lepszego przychodziło stanu, pozwalamy żydom tak wewnątrz, jak i zewnątrz miasta posiadać domy, ogrody i grunta; wszelkie towary kupować i sprzedawać na miarę i wagę; piwo, miód i gorzałkę wyrabiać i takowe sprzedawać; trudnić się rzezią i sprzedażą mięsa, a nadto: wspólnych z mieszczanami używać swobód, pod warunkiem zarównych z nimi ponoszenia ciężarów; zakazujemy wszakże: aby do sprawowania urzędów miejskich, nigdy przypuszczani nie byli. Ażeby zaś żydzi w handlu nie doznawali przeszkody, utrzymujemy wedle dawnego przywileju targi we wtorek; które gdyby kiedykolwiek na inny dzień zostały zamienione, nigdy na sobotę nie mają być przeniesione. Ostatnie tegoż króla 1569 r. postanowienie zawiera: gdy przywilej ks. Władysława, potwierdzony przez Zygmunta 1536 r., nie oznacza dnia jarmarcznego, przeto zaprowadzamy jarmark na Św. Filip i Jakób. Lustrat. Sstwa 1571 r. podają łanów miejskich 39, z każdego płacą po gr. 16, ale że na mocy przywileju erekcyjnego, obowiązani są do opłaty 12 gr. pras., uczyniłoby to na teraźniejszą monetę 18 gr. Domów jest 218, z każdego po 16 gr., szlacheckich 4; popów 3, piekarzów 27, rzeźników 2, szewców 5, na mocy zaś przywileju Zyg. Aug. nie może ich być więcej nad 16. "Zidow w Thyszowczach iesth na then czasz 31, bo ych powietrzem anno 1570 nyemalo wymarlo, ktorzi z rzemiosla iatecznego, bo rzesz byą, dayą loyu szurowego kazdi po 1 1/2 kamienya. Zidowye daią szoszu, co zwą na czapke krolowy florenos 4". Gdy Karol Gustaw najechał Polskę 1655 r. i obie zagarnął był stolice, wierni ojczyźnie i królowi swemu obywatele zjechawszy tu, utworzyli na d. 29 grudnia konfederacyą. Pierwsi co ją zawiązali byli: Stan. Rewera Potocki Wda kijowski H.W.K., Stan. Lanckoroński Wda ruski H.P.K., Krzysztof Tyszkiewicz Wda czerniech., Jędrzej Potocki Oboźny K., Hiacynt Szembek Ssta bogusławski; najczynniejszym zaś Stef. Czarniecki kaszt. kijowski. On to przy rozpoczęciu narad, wykazał środki do pokonania Szwedów, a ukazawszy pismo hana tatars., który przyrzekał posiłki, tem bardziej ożywił ducha w zgromadzeniu. Uchwalono rozesłać uniwersały, wzywając trzymajacych ze Szwedami: aby z upływem miesiąca czasu, wrócili do wierności należnej monarsze, w przeciwnym bowiem razie, uważani będą za nieprzyjaciół ojczyzny. Wojsko, senat i zewsząd garnąca się szlachta, przystąpili do konfederacyi, a zrzekając się związku ze Szwedami, zniszczono uchwały i wszelkie Karola wydane pisma. Wysłany stąd został Jan Służewski Ssta horodelski, do przebywającego w Szląsku Jana Kazimierza z zaproszniem: by wrócił do kraju i złączył się z narodem. Kilkoletnie wojny, przywiodły miasto do zupełnego upadku; lustrat. 1665 r. nie mając co pisać o zniszczonej posadzie, wyrażają tylko o powinnościach mieszczan: "szarwarki około młyna i grobli odprawować, sołtysów 2 wyprawować na usługę Rptey, mosty naprawiać y na tłukę raz w roku iść mają. Wezwani przed nas, do pokazania przywileiów, nie pokazali, twierdząc: że dla powietrza nie mogli praw swych z Zamościa odebrać". Lustrat. 1765 r. Sstwa leżącego w pow. grabowieckim, przywodząc służące miastu prawo magd., piszą: "teraz zdolnych mieszczan ad perficiendum hocce opus nie masz. Każdy gospodarz lecie kopę odżyna; szarwarki lubo do grobel odbywają, lecz niedostatecznie i złym porządkiem, i stąd młyny i groble znacznie zdezolowane. Katolików budynki mających jest 35, żydów gospodarzów 66, lecz przez zgorzenie miasta w r. t. po 2 razy, wiele placów próżno stoi. Na Podzamczu katol. gosp. 9, na przedmieściu Zamłynie chałup 66, na przedm. Dębina 72. Szewcy od rzemiosła płacą zł. 100. Jeżeli dwór będzie potrzebował dla czeladzi bótów, powinna się im płacić para z ich własnej skóry po zł. 4 1/2; za wyprawę skóry wołowej tynfa, jałowicznej złony, mniejszej przez połowę. Tkaczów powinność, ile któremu dadzą przędzy dworskiej, pułsetki na rok proporcyonalnie wyrobić mają od pułsetka po arszynów 50. Dwór mu płaci od konopnego po zł. 3, od zgrzebnego 2. Żydzi za rabinostwo corocznie do skarbu importują zł. 666, gr. 20; ogół intraty z miasta zł. 15 293, gr. 20. Użalali się tkacze ze wsi Perespy: że mieszczanie do cechu ich przyciągnowszy, cechowego zł. 50 co rok od nich wybierali. Więc jako wsie do cechów miejskich nie należą, przeto tychże tkaczów od wymyślnej przez miasto impozycyi uwalnia się. Do Sstwa należą wsie: Mikulin, Klątwy, Przewale i Perespa; dempta expensa, menet mundi proventus fl. 23 936, gr. 14". Na mocy pozwolenia król. 1767 r., ustępuje Kaz. Poniatowski Podkom. K. prawa swego do Sstwa Janowi Mier Sście wilkowskiemu; który uczyniwszy z Rplitą 1768 r. zamianę za swe dziedziczne dobra Hermanówkę w Wtwie kijow. leżące, stał się właścicielem Tyszowiec. Z drzewa zabudowane miasteczko, należało jeszcze 1792 r. do hr. Mierów; mieszkańcy trudnią się uprawą roli i wyrabianiem płótna. Nad stawem usypane wzgórze, zwane jest zamczyskiemData dodania : 2007-07-18
Dzisiaj tj. 18 lipca 2007 r. dostałem przesyłkę od Pana Jana Zieńczuka i od razu wziąłem się do pracy i oto efekt 3 piękne galerie zdjeć. Pozdrawiam oglądających i zachęcam do wysyłania swoich fotek. admin@tyszowce.pl lub na płytce osobiscie w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach pracuję od 7:30 do 15:30. Mam nadzieję że galeria się będzie rozwijać.

Powered by 2007 URZĄD MIEJSKI W TYSZOWCACH © D. N.