Drukuj

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko pracy realizowany w ramach projektu „W Nowej Perspektywie z nową perspektywą!” realizowany przez Gminę Tyszowce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.2 Kształcenie ogólne.

 1. Psycholog

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia – prawo wykonywania zawodu psychologa                                              w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;

2)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

5) doświadczenie w realizacji projektów z UE (min. 1 projekt)

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

wykonywany jest w niepełnym wymiarze czasu pracy (4h/miesiąc) ,w ramach  zadaniowego systemu czasu pracy:

 1. a) wstępna diagnoza, ocena psychologiczna,
 2. b) opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających stanowiska psychologa,
 3. c) prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego z uczniami w tym uczniami niepełnosprawnymi, kształtowanie osobowego rozwoju ucznia, rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów.
 4. d) działania interwencyjno - wspierające i udzielanie pomocy psychologicznej,
 5. g) prowadzenie dokumentacji projektowej dotyczącej uczestników objętych wsparciem,
 6. h) przedkładanie sprawozdań z działalności i efektów pracy,

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. a) praca wykonywana w niepełnym wymiarze czasu pracy , w ramach zadaniowego systemu czasu pracy,
 2. b) miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Tyszowcach
 3. c) praca przy komputerze, urządzeniach biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. a) ) życiorys (C.V.) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej/ kwestionariusz osobowy.
 2. b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. c) kopie dotychczasowych świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń

o odbytych kursach, szkoleniach),

 1. d) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 2. e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 1. f) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach ul. Kościelna 25 A, 22-630 Tyszowce) do dnia 14.11.2017 r. do godziny 15.00  w Samorządowej Administracji Szkół w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A,          w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: psycholog Szkoła Podstawowa     w Tyszowcach.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w biuletynie informacji publicznej pod adresem: https://sastyszowce.bip.lubelskie.pl. Informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)/ kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) .

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie